Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:397 Publicerad den 7 juni 2019Förordning om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)Utfärdad den 29 maj 2019Regeringen föreskriver att 3 kap. 3 § och 5 kap. 1, 6, 8 och 10 §§ militärtrafikförordningen (2009:212) ska ha följande lydelse.3 kap.3 §3 §Ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret och som är avställt ska, när det brukas av Försvarsmakten enligt 10 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, vara försett med en kronskylt. För kronskyltar ska bestämmelserna i 3 kap. 6 och 7 §§ förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning tillämpas.Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om utformning och användning av kronskyltar.5 kap.1 §1 §Ett motordrivet fordon och släpfordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, eller som brukas av någon av dessa myndigheter och som inte är registreringspliktigt enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, samt fordon som tillverkats för särskilt militärt ändamål, ska vara registrerat i det militära fordonsregistret enligt denna förordning. Det militära fordonsregistret förs av Försvarsmakten.Första stycket gäller inte moped klass II och inte heller motordrivna fordon avsedda att föras av gående eller släpfordon som kopplas till ett sådant fordon.Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om det militära fordonsregistret.6 §6 §Ett registrerat fordon ska vara försett med en militär registreringsskylt. Fordonets registreringsnummer ska anges på skylten med gula siffror på svart botten. Om det finns särskilda skäl, får registreringsnumret i stället markeras direkt på fordonet. En sådan markering ska jämställas med en registreringsskylt.För registreringsskyltar gäller bestämmelserna i 3 kap. 6 och 7 §§ förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning i tillämpliga delar.Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om utformning och användning av militära registreringsskyltar.8 §8 §Ett fordon får antecknas som ett militärt utryckningsfordon i det militära fordonsregistret om det är inrättat för ambulans- eller räddningstjänst och uppfyller kraven på godkänd besiktning eller intyg om överensstämmelse i 2 kap. 11 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.Försvarsmakten får, om det finns särskilda skäl, meddela föreskrifter om att fordon även i andra fall får antecknas som ett militärt utryckningsfordon.10 §10 §Vid överlåtelse av ett fordon som är registrerat i det militära fordonsregistret, och som enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och användning ska vara registrerat i vägtrafikregistret för att få användas, ska utdrag ur det militära fordonsregistret samt, i förekommande fall, bevis om tidpunkten för senast utförd kontrollbesiktning lämnas till den nya ägaren.Vid överlämnande av registerutdraget ska den nya ägaren underrättas om bestämmelserna i 11 §.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHEllika Eriksson(Infrastrukturdepartementet)