Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:776 Publicerad den 26 november 2019Förordning om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)Utfärdad den 21 november 2019Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning) ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2010:648. Försvarsmakten skaupptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium och i samarbete med civila myndigheter ingripa vid andra överträdelser av tillträdesförordningen (1992:118),skydda svenska fartyg och luftfartyg inom svenskt territorium samt på eller över fritt hav,medverka vid tillsynen av vattenområden av särskild betydelse för det militära försvaret som har beslutats vara skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305),medverka vid kontroll av sjöfarten och luftfarten inom svenskt territorium,medverka vid tillsynen av utländskt fiske inom svenskt territorium och Sveriges ekonomiska zon, ochi övrigt vid behov biträda civila myndigheter vid ingripanden mot fartyg eller luftfartyg i den utsträckning som anges i denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Diamant(Försvarsdepartementet)