Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:808 Publicerad den 27 november 2019Lag om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av oljaUtfärdad den 21 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:16, bet. 2019/20:NU8, rskr. 2019/20:30. föreskrivsJfr rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter, i lydelsen enligt kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/1581. att 1 kap. 2 § lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja ska ha följande lydelse.1 kap.2 §2 §I denna lag betyder allvarligt försörjningsavbrott: kraftig och plötslig minskning av leveranserna av råolja eller petroleumprodukter till Europeiska unionen eller till en medlemsstat vare sig den medfört ett gällande internationellt beslut om ibruktagande av lager eller inte, beredskapslager: lager av sådana energiprodukter som förtecknas i kapitel 3.4 i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik som medlemsstaterna i Europeiska unionen är skyldiga att ha enligt rådets direktiv 2009/119/EG om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter och enligt avtal om ett internationellt energiprogram av den 18 november 1974, inhemsk konsumtion: totala mängder energiprodukter, beräknade enligt bilaga II till rådets direktiv 2009/119/EG, i lydelsen enligt kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/1581, som levererats inom landet både för energiändamål och för andra ändamål och som omfattar leveranser till omvandlingssektorn, industrin, transporter, hushåll och andra sektorer för slutkonsumtion inklusive energisektorns egen konsumtion med undantag för bränsle som krävs för raffinering, kommersiella lager: sådana lager av energiprodukter som förtecknas i kapitel 3.4 i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 som hålls av ekonomiska aktörer och som inte omfattas av kraven i rådets direktiv 2009/119/EG, lagringsbränslen: ett eller flera av de bränslen som förtecknas i kapitel 3.4 i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008, lagringsår: perioden från och med 1 juli ett år till och med 30 juni påföljande år, referensår: det kalenderår som föregår ett lagringsår, tillsynsmyndighet: den myndighet som regeringen utser enligt 8 kap. 1 §.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.2. Det lagringsår som inleddes den 1 april 2019 ska avslutas den 30 juni 2020.På regeringens vägnarANDERS YGEMANMagnus Corell(Infrastrukturdepartementet)