Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:824 Publicerad den 28 november 2019Förordning om ändring i förordningen (2012:873) om beredskapslagring av oljaUtfärdad den 21 november 2019Regeringen föreskriverJfr rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter i lydelsen enligt kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/1581. att 4–7 och 15 §§ förordningen (2012:873) om beredskapslagring av olja ska ha följande lydelse.4 §4 §Den genomsnittliga dagliga nettoimporten enligt 2 kap. 1 § första stycket lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja ska beräknas på grundval av råoljeekvivalenten av importen under referensåret. Den genomsnittliga dagliga inhemska konsumtionen enligt samma stycke ska beräknas på grundval av råoljeekvivalenten för den inhemska konsumtionen under referensåret.Råoljeekvivalenten enligt första stycket första meningen ska beräknas i enlighet med bilaga I till rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter, i lydelsen enligt kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/1581. Råoljeekvivalenten enligt första stycket andra meningen ska beräknas i enlighet med bilaga II till samma direktiv.Biodrivmedel och tillsatser får ingå vid beräkningen enligt första stycket endast om de har blandats med de berörda petroleumprodukterna.5 §5 §Lagringsbränslen är motorbensin, jetbränsle av fotogentyp, gasolja eller dieselolja samt andra eldningsoljor enligt definitionerna i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik.6 §6 §Energimyndigheten ska senast i april varje år besluta storleken på den procentandel av de sammanlagda basmängderna under referensåret för vart och ett av lagringsbränslena som alla lagringsskyldiga ska lagra under kommande lagringsår. Andelarna ska beräknas så att Sveriges samlade lagringsskyldighet enligt 2 kap. 1 § första stycket lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja kan uppfyllas. Beräkningen ska ske i enlighet med bilaga III till rådets direktiv 2009/119/EG om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter, i lydelsen enligt kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/1581.7 §7 §Vid rapportering enligt 6 kap. 2 § lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja ska befintliga lagernivåer beräknas i enlighet med bilaga III till rådets direktiv 2009/119/EG om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter, i lydelsen enligt kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/1581.Biodrivmedel och tillsatser får ingå vid beräkningen enligt första stycket endast om devar inblandade i lagringsbränslen vid försäljning eller förbrukning, ellerlagras i Sverige och den lagringsskyldige kan visa att de är avsedda att blandas med lagringsbränslen och att de ska användas som transportbränsle.15 §15 §Energimyndigheten ska meddela beslut om lagringsskyldighet för kommande lagringsår senast i april varje år.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarANDERS YGEMANMagnus Corell(Infrastrukturdepartementet)