Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:941 Publicerad den 3 december 2019Lag om ändring i skyddslagen (2010:305)Utfärdad den 28 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:127 och prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48 och rskr. 2019/20:49. föreskrivs att 4 § skyddslagen (2010:305) ska ha följande lydelse.4 §4 §Följande byggnader, andra anläggningar, områden och objekt får beslutas vara skyddsobjekt:statschefens och tronföljarens residens och bostäder samt statsministerns bostäder,byggnader, andra anläggningar och områden som staten har äganderätt eller nyttjanderätt till och som disponeras av riksdagen eller riksdagsförvaltningen,byggnader och andra anläggningar som staten, en kommun eller en region har äganderätt eller nyttjanderätt till och som används eller är avsedda för att leda eller styra statlig eller kommunal verksamhet,byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för polisverksamhet eller för annan verksamhet som innefattar att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, verksamhet inom kriminalvården eller Sveriges försörjning med sedlar och mynt,byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är avsedda förfredstida krishantering,elektroniska kommunikationer,posthantering,transporter,alarmering,försvarsindustriella ändamål, ellerförsörjning med energi, vatten, livsmedel eller andra förnödenheter av betydelse för Sveriges försörjningsberedskap och då även fartyg som används för transport av kärnämnen, ochbyggnader, andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för ledning av räddningstjänst eller för ledning och samordning av civil verksamhet vid höjd beredskap.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Diamant(Försvarsdepartementet)