Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:1004 Publicerad den 3 december 2019Förordning om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)Utfärdad den 28 november 2019Regeringen föreskriver att 2, 4, 12, 28 och 29 §§ förfogandeförordningen (1978:558) ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2010:125. Förfogande för någon annans räkning än Försvarsmaktens beslutas, om förfogandet avsertransportmedel: av Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen eller länsstyrelsen i det län där transportmedlet finns,fastigheter: av länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger,radioanläggningar: av länsstyrelsen i det län där anläggningen finns,annan egendom än som anges i 1–3 och tjänster: av kommunen, regionen eller den statliga myndighet som regeringen bestämmer särskilt.Har förfogande förberetts genom uttagning eller på annat sätt, får beslut om förfogandet meddelas också av myndighet för vars behov förberedelsen har gjorts.Förfogande enligt 5 § första stycket 5 förfogandelagen (1978:262) får dessutom meddelas av vägtrafikombud.4 §4 § Senaste lydelse 1995:129. Gör flera myndigheter, kommuner eller regioner som har rätt att besluta om förfogande samtidigt anspråk på egendom som inte är förberedd för förfogande, avgörs frågan om företrädesrätt i samråd mellan dem. Kan enighet inte nås, får ärendet hänskjutas till regeringen. Om ett beslut i sådan ordning inte kan inhämtas eller avvaktas, har Försvarsmakten företrädesrätt till egendomen förutsatt att den oundgängligen behövs för verksamheten.12 §12 § Senaste lydelse 1995:129. Varje myndighet, kommun eller region som avses i 1 eller 2 § ska föra förteckning över ärenden om förfogande. Ärendena ska tas upp i nummerföljd. För varje ärende ska beslut och annan åtgärd antecknas. Kopia av beslut och andra handlingar i ärendet ska förses med ärendets nummer och föras samman i en akt. När akten eller någon handling ur denna lämnas till annan myndighet, kommun eller region, ska detta antecknas.28 §28 § Senaste lydelse 1995:129. Uppgift enligt 45 § förfogandelagen (1978:262) ska lämnas till den myndighet, kommun eller region som tar emot egendomen när denna avlämnas eller frånträds, om inte myndigheten, kommunen eller regionen medger att uppgiften lämnas senare. Uppgiften lämnas på blankett som fastställs av Försvarsmakten. Myndigheten, kommunen eller regionen ska skicka en kopia av handlingen till den länsstyrelse som anges i 9 § andra stycket denna förordning.29 §29 § Senaste lydelse 1995:129. Om en myndighet, kommun eller region som får besluta om förfogande anser att det krävs en åtgärd enligt 46 § andra stycket eller 47 § första eller andra stycket förfogandelagen (1978:262), ska myndigheten, kommunen eller regionen göra framställning om åtgärden hos den länsstyrelse som anges i 9 § andra stycket denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Diamant(Försvarsdepartementet)