Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:1011 Publicerad den 3 december 2019Förordning om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.Utfärdad den 28 november 2019Regeringen föreskriver att 1, 5, 7, 9 och 11–13 §§ förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:568. ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2013:17. Denna förordning innehåller föreskrifter om verksamheten under krig och vid krigsfara inom den del av skolväsendet som en kommun eller en region är huvudman för.Vad som föreskrivs för krig eller krigsfara ska också gälla när det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller krigsfara som riket har befunnit sig i.Föreskrifterna i 3–11, 15 och 16 §§, som rör verksamheten under krig och vid krigsfara, ska tillämpas om regeringen beslutar det. Föreskrifterna i 12 och 13 §§, som rör planläggningen, ska tillämpas utan särskilt beslut av regeringen.5 §5 § Senaste lydelse 2011:568. En region som är huvudman för utbildning i gymnasiesärskolan får besluta att de uppgifter som regionen har ska övertas av den kommun där skolenheten är belägen.En kommun får besluta att verksamheten vid en eller flera skolenheter inom grundsärskolan ska läggas ned.7 §7 § Senaste lydelse 2011:568. En kommun får besluta att skolpliktiga elever i grundsärskolan ska fullgöra sin skolgång i kommunens grundskola enligt 3 §.Huvudmannen för grundsärskolan ska se till att eleverna får den tillsyn och vård de behöver, antingen hos sina vårdnadshavare eller genom regionens, de kommunala myndigheternas eller andra myndigheters försorg.9 §9 § Senaste lydelse 2016:449. I övrigt ska, i den utsträckning förhållandena medger det,en kommun fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning,en region eller en kommun fortsätta att bedriva utbildningen i särskild utbildning för vuxna,en region fortsätta att bedriva utbildningen i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning av annat slag än som avses i 8 §.11 §11 § Senaste lydelse 2016:449. Om personal, lokaler och utrustning för en kommuns gymnasieskola, kommunala vuxenutbildning eller särskilda utbildning för vuxna behövs för arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, får länsstyrelsen efter framställning av Arbetsförmedlingen besluta att kommunens gymnasieskola, kommunala vuxenutbildning eller särskilda utbildning för vuxna ska läggas ned och att resurserna i stället ska ställas till förfogande för den arbetsmarknadspolitiskt motiverade utbildningen. Detta gäller dock inte den utbildning inom vårdområdet som avses i 8 §.Ett beslut enligt första stycket ska gälla framför ett beslut av huvudmannen enligt 10 §.Första stycket första meningen ska tillämpas också på en regions gymnasieskola, kommunala vuxenutbildning och särskilda utbildning för vuxna, när det gäller resurser för utbildning på andra områden än vårdområdet.12 §12 § Senaste lydelse 2008:396. En kommuns och en regions planläggning enligt 4 § förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska, i fråga om den skolverksamhet som avses i denna förordning, ske efter samråd med länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.13 §13 § Senaste lydelse 1992:745. Kommuner och regioner ska underrätta länsstyrelsen om behovet av lokaler för skolverksamheten under krig och vid krigsfara.Länsstyrelsen beslutar, enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov, vilka lokaler som får användas för skolverksamheten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarANNA EKSTRÖMEva Lenberg(Utbildningsdepartementet)