Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:1020 Publicerad den 3 december 2019Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarspliktUtfärdad den 28 november 2019Regeringen föreskriver att 3 kap. 5, 9, 14, 14 a och 16 §§, 4 kap. 5 och 7 §§ och rubriken närmast före 3 kap. 14 § förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt ska ha följande lydelse.3 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2010:1473. Den eller de nämnder i en region eller i en kommun som ansvarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt chefsöverläkare vid en vårdinrättning där vård meddelas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, ska lämna uppgifter om varje svensk medborgare som under året fyller 17 år och som den 15 marserhöll insats enligt 9 § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ellervar intagen på vårdinrättning med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård.Uppgifterna ska lämnas till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet före den 1 april varje år.9 §9 § Senaste lydelse 2012:714. Statens skolverk, Universitets- och högskolerådet och rektorn för en utbildningsanstalt eller skola som drivs av staten, en kommun eller en region eller av en enskild som godkänts av Statens skolinspektion ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna uppgifter till myndigheten om de totalförsvarspliktigas studieinriktning och behörighet för studier på ett nationellt program i gymnasieskolan.Kommuner och regioner m.fl.14 §14 § Senaste lydelse 2010:1473. Kommuner, regioner och vårdgivare som bedriver enskild verksamhet ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om anställd hälso- och sjukvårdspersonal som behövs för myndighetens planeringsarbete.14 a §14 a § Senaste lydelse 2010:1473. Kommuner, regioner och vårdgivare som bedriver enskild verksamhet ska på begäran av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet lämna de uppgifter om totalförsvarspliktigas hälsotillstånd som behövs för att kontrollera de uppgifter som en totalförsvarspliktig har lämnat till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och som utgör underlag för beslut om kallelse till mönstring.16 §16 § Senaste lydelse 2014:1218. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med att en totalförsvarspliktig rycker in för värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning än 60 dagar lämna de journalhandlingar som upprättats vid mönstring eller särskild antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning, till hälso- och sjukvårdspersonalen vid den organisatoriska enhet hos en myndighet, en kommun eller en region där grundutbildningen ska genomföras.Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vid samma tidpunkt lämna uppgifter om den totalförsvarspliktiges psykiska funktionsförmåga, fysiska arbetsförmåga, allmänna begåvning och hälsotillstånd till den befattningshavare på en sådan enhet som anges i första stycket som har till uppgift att utbilda den totalförsvarspliktige. Uppgifterna ska anges kortfattat.Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska också vid samma tidpunkt och till samma enheter som anges i första stycket lämna uppgift i form av fotografisk bild av den totalförsvarspliktige från det register som myndigheten för över sådana uppgifter. En sådan uppgift ska på begäran även lämnas till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.4 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2014:1218. Av 2 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt följer att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, en kommun eller en region får begära vissa uppgifter av totalförsvarspliktiga.En totalförsvarspliktig är även skyldig att lämna uppgifter enligt 2 kap.1 § lagen om totalförsvarsplikt på begäran av en länsstyrelse, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen, Statens jordbruksverk, Migrationsverket, Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät.7 §7 § Senaste lydelse 1999:981. Av 3 kap. 15 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt följer att kommuner, regioner, bolag, föreningar, samfälligheter, registrerade trossamfund, organisatoriska delar av sådana samfund eller andra enskilda får göra framställningar om krigsplacering.De statliga myndigheter som enligt 3 kap. 15 § lagen om totalförsvarsplikt får göra framställning om krigsplacering är Försvarsmakten, i fråga om totalförsvarspliktiga som ska tjänstgöra där, och i övrigt de myndigheter som anges i 4 kap. 5 § andra stycket denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Diamant(Försvarsdepartementet)