Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:1021 Publicerad den 3 december 2019Förordning om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktigaUtfärdad den 28 november 2019Regeringen föreskriver att 11 kap. 2, 7 och 12 §§ förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.11 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2010:1474. Underlag för utbetalning av dagpenning lämnas av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet eller, efter överenskommelse med myndigheten, av statliga myndigheter, kommuner, regioner, bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser, registrerade trossamfund och organisatoriska delar av sådana samfund samt andra enskilda.7 §7 § Senaste lydelse 2010:1474. Skatteverket, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet eller, efter överenskommelse med myndigheten, statliga myndigheter, kommuner, regioner, bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser, registrerade trossamfund och organisatoriska delar av sådana samfund samt andra enskilda ska lämna de uppgifter som behövs för bedömning av rätten till familjebidrag till Försäkringskassan.12 §12 § Senaste lydelse 2008:1013. Annan förmån än dagpenning, familjebidrag, ekonomiskt stöd i form av bidrag och grupplivförsäkring beslutas och betalas ut av den myndighet, den kommun eller den region där den totalförsvarspliktige tjänstgör.I fråga om de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska dock den utbildningsansvariga myndigheten besluta om och betala ut sådana förmåner. Myndigheten får dock överlämna rätten att besluta om och betala ut förmånerna till de enskilda hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap besluta om och betala ut förmånerna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får överlämna rätten att besluta om och betala ut förmånerna till de trossamfund och organisatoriska delar av sådana samfund hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Diamant(Försvarsdepartementet)