Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:1022 Publicerad den 3 december 2019Förordning om ändring i förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.Utfärdad den 28 november 2019Regeringen föreskriver att 2 kap. 4 § och 5 kap. 2 och 3 §§ förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.2 kap.4 §4 § Senaste lydelse 1999:983. Har en myndighet, en kommun eller en region som ska pröva frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan, på grund av en anmälan eller på något annat sätt, fått kännedom om att en disciplinansvarig kan antas ha begått en disciplinförseelse, ska en utredning av disciplinärendet inledas. Om det då framkommer att den disciplinansvarige genom sitt förfarande skäligen kan misstänkas ha gjort sig skyldig även till brott, ska det prövas om åtalsanmälan ska göras.5 kap.2 §2 § Senaste lydelse 1999:983. Till överklagande som överlämnas till tingsrätten i ett disciplinärende ska det fogas en uppgift om när den disciplinansvarige fick del av beslutet och när överklagandet kom in till den myndighet, den kommun eller den region som har fattat beslutet.3 §3 § Senaste lydelse 1999:983. Sedan tingsrättens eller hovrättens beslut i ett disciplinärende fått laga kraft, ska de erhållna originalhandlingarna tillsammans med en kopia av beslutet sändas till den myndighet, den kommun eller den region som har fattat det överklagade beslutet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Diamant(Försvarsdepartementet)