Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:1023 Publicerad den 3 december 2019Förordning om ändring i förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöringUtfärdad den 28 november 2019Regeringen föreskriver att 7, 22, 26 och 28 §§ förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöringSenaste lydelse av förordningens rubrik 1996:929. ska ha följande lydelse.7 §7 §Tjänstledighet ska beviljas föruppdrag som ledamot av riksdagen eller kyrkomötet eller som riksdagens revisor eller dess fullmäktige i Riksgäldskontoret eller Riksbanken,uppdrag som ledamot av juryn i ett tryckfrihetsmål,deltagande som förtroendevald ledamot i en regions möte eller, om en suppleant inte kan inträda eller det annars finns synnerliga skäl, i ett sammanträde med regionens förvaltningsutskott, kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen,deltagande i allmänna val och folkomröstningar, om röstning inte kan ske genom valsedelsförsändelse eller på postanstalt under fritid eller annan ledighet än tjänstledighet.Tjänstledighet ska också beviljas för personlig inställelse inför domstol. Framställning bör dock göras hos domstolen om ändrad tid för inställelsen, om det finns skäl för detta.22 §22 § Senaste lydelse 2008:1015. Beslut om tjänstledighet och permission för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt i det civila försvaret fattas av den myndighet, den kommun eller den region där den totalförsvarspliktige tjänstgör.I fråga om de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska den utbildningsansvariga myndigheten besluta om tjänstledighet och permission. Myndigheten får överlämna rätten att besluta om ledighet till de enskilda hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap besluta om tjänstledighet och permission. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får överlämna rätten att besluta om ledighet till de trossamfund och organisatoriska delar av sådana samfund hos vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.26 §26 § Senaste lydelse 2008:1015. Beslut i ärenden som avses i 25 § fattas av den myndighet, den kommun eller den region där den totalförsvarspliktige tjänstgör.I fråga om totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska den utbildningsansvariga myndigheten besluta.För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap besluta.28 §28 § Senaste lydelse 2008:1015. En totalförsvarspliktig ska i den mån det kan ske under tjänstgöringen ges tillfälle till social, kulturell och andlig verksamhet. Beslut i dessa frågor fattas av den myndighet, den kommun eller den region där den totalförsvarspliktige tjänstgör. Om den totalförsvarspliktige tjänstgör hos ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en annan enskild än ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska dock den utbildningsansvariga myndigheten besluta. För en totalförsvarspliktig som tjänstgör hos ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap besluta.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Diamant(Försvarsdepartementet)