Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:1041 Publicerad den 3 december 2019Förordning om ändring i förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhetUtfärdad den 28 november 2019Regeringen föreskriver att 1, 4 och 17 §§ förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet ska ha följande lydelse.1 §1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskilda.Denna förordning ska dock inte gälla för sådant stöd från Försvarsmakten till civil verksamhet som regleras särskilt i lag eller förordning.4 §4 § Senaste lydelse 2014:1222. Försvarsmakten får på begäran lämna stöd till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, andra statliga myndigheter samt kommuner och regioner.17 §17 §Försvarsmakten får, trots 5 § förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering, som villkor för stöd enligt denna förordning bestämma att försäkring ska tecknas för statens egendom, ansvarighet eller i övrigt för skador som staten ska ersätta. Detta gäller stöd som lämnas till kommuner, regioner och enskilda.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTMaria Diamant(Försvarsdepartementet)