Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Totalförsvarsdataförordning (2020:153)

Publicerad den 26 mars 2020
Utfärdad den 19 mars 2020

Allmän bestämmelse

1 §

I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av totalförsvarsdatalagen (2020:151).

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

Direktåtkomst

2 §

Försvarsmaktens direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter som är nödvändiga för myndighetens verksamhet.

Direktåtkomsten får endast avse uppgifter om

 1. personnummer eller samordningsnummer, namn, adress, telefonnummer och folkbokföringsort,

 2. hinder för genomförande av mönstring, annan utredning, utbildning, krigsplacering eller annat ianspråktagande av den registrerade för totalförsvarets räkning,

 3. utbildning, anställning, kunskaper, färdigheter, anlag och intressen som har betydelse för bedömningen av den registrerades användbarhet inom totalförsvaret,

 4. fysisk och psykisk hälsa och förmåga samt de uppgifter som ligger till grund för den bedömningen,

 5. om den registrerade är svensk medborgare eller inte,

 6. utgången i mål om ansvar för brott mot totalförsvarsplikten,

 7. att den registrerade har dömts till påföljd för brott som framgår av uppgifter ur belastningsregistret som Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har fått del av,

 8. att den registrerade har genomgått säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), vilken säkerhetsklass prövningen avsett och resultatet av denna,

 9. vad som bestämts vid inskrivningen för att fullgöra värnplikt eller civilplikt,

 10. krigsplacering, annat ianspråktagande av den registrerade för totalförsvaret eller en särskild uppgift som han eller hon ska utföra vid höjd beredskap,

 11. tjänstgöring inom totalförsvaret och betyg, vitsord, förordnanden och utmärkelser som rör tjänstgöringen, och

 12. personliga förhållanden i övrigt som åberopas av den registrerade, om de rör hans eller hennes tjänstgöring inom totalförsvaret.

3 §

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får ställa villkor i fråga om behörighet och säkerhet för att myndigheten ska medge Försvarsmakten direktåtkomst enligt 12 § totalförsvarsdatalagen (2020:151).

Direktåtkomst får inte medges innan Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har försäkrat sig om att Försvarsmakten uppfyller kraven på behörighet och säkerhet.

Försvarsmaktens införande och rättelse av personuppgifter

4 §

Försvarsmakten får i Totalförsvarets rekryteringsmyndighets informationssystem endast föra in och rätta uppgifter om

 1. personnummer eller samordningsnummer, namn, adress, telefonnummer och folkbokföringsort,

 2. krigsplacering, annat ianspråktagande av den registrerade för totalförsvaret eller en särskild uppgift som han eller hon ska utföra vid höjd beredskap, och

 3. tjänstgöring inom totalförsvaret och betyg, vitsord, förordnanden och utmärkelser som hör till tjänstgöringen.

5 §

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får ställa villkor i fråga om behörighet och säkerhet för Försvarsmaktens införande och rättelse av personuppgifter enligt 14 § totalförsvarsdatalagen (2020:151).

Avskiljande

6 §

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får meddela föreskrifter om avskiljande av personuppgifter enligt 15 § första och andra stycket totalförsvarsdatalagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:153
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2020.

 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga.