Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1975:1012) med instruktion för stängselnämnden

1 §

Stängselnämnden prövar frågor enligt 13 § lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

2 §

Om stängselnämndens sammansättning och om förordnande av nämndens ledamöter och ersättare för dessa finns bestämmelser i 14 § lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

3 §

I mån av behov får stängselnämnden anlita sekreterare eller annat biträde.

4 §

Fråga som avses i 1 § tas upp av stängselnämnden efter skriftlig framställning av kommunen eller järnvägens innehavare.

5 §

Stängselnämnden bereder parterna tillfälle att yttra sig över yrkanden som framställes hos nämnden och utredning som åberopas i ärendet. Om det behövs håller nämnden förhandling med parterna.

6 §

Stängselnämnden får hålla syn, införskaffa särskild utredning och i övrigt inhämta de upplysningar som behövs.

7 §

Ärende hos stängselnämnden avgöres vid sammanträde med nämnden efter föredragning av ordföranden.

8 §

Stängselnämnden sammanträder på plats och tid som ordföranden bestämmer.

9 §

Nämnden är beslutför endast när den är fulltalig. Beslut som inte innebär att ett ärende enligt 1 § slutligt avgörs får dock fattas av ordföranden ensam.
Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.
Ordföranden säger dock sin mening först. SFS 1986:1074

10 §

I ärenden hos nämnden förs protokoll när sammanträde eller syn hålls eller när nämnden i annat fall finner att protokoll behövs.
I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. SFS 1986:1074

11 §

Stängselnämndens beslut som innebär avgörande av saken sättes upp särskilt. I beslutet skall anges de skäl på vilka det grundas.
Beslut som avses i första stycket tillställes parterna genom nämndens försorg.

12 §

Kostnaderna för stängselnämndens verksamhet bestrides från det under sjätte huvudtiteln uppförda anslaget Kommittéer m.m. efter utbetalningsbesked från nämndens ordförande eller ersättaren för denne.

13 §

Ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av förordningen meddelas av stängselnämnden.

14 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Stängselnämnden:
  • 4 § om ledningens ansvar,
  • 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och
  • 29 § om ärendeförteckning.
SFS 2007:965

SFS 2007:965

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

SFS 2008:1334

Förordning 1975:1012 upphävd genom