Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1982:327) om notarius publicus

Utfärdad: 1982-05-19

Tillsättning och verksamhetsområde

1 §

I varje län skall det finnas minst en notarius publicus.

Länsstyrelsen förordnar notarius publicus. I förordnandet skall länsstyrelsen ange det område inom vilket den förordnade är skyldig att verkställa förrättningar. Den förordnade är behörig att verkställa förrättningar också utan för det angivna området.

2 §

Om det behövs, kan länsstyrelsen förordna en eller flera ersättare för notarius publicus (biträdande notarius publicus). Sådana förordnanden kan begränsas till viss tid.

Biträdande notarius publicus tjänstgör när notarius publicus är ledig eller hindrad att tjänstgöra.

Förordnas fler än en biträdande notarius publicus, skall länsstyrelsen bestämma i vilken ordning de skall tjänstgöra.

3 §

Den som förordnas till notarius publicus eller biträdande notarius publicus skall

 1. ha avlagt juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande äldre examen,

 2. ha tillräckliga språkkunskaper,

 3. inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

 4. vara lämplig i övrigt för uppdraget.

Om det finns särskilda skäl, kan länsstyrelsen göra undantag från första stycket 1.

SFS 2007:288

4 §

Innan länsstyrelsen utser notarius publicus eller biträdande notarius publicus skall uppdraget på lämpligt sätt kungöras ledigt till ansökan. Utan kungörande får dock biträdande notarius publicus utses för högst tre månader.

Notarius publicus skall ges tillfälle att yttra sig innan länsstyrelsen utser biträdande notarius publicus.

Länsstyrelsen skall föra en förteckning över förordnandena.

Uppgifter m.m.

5 §

Notarius publicus skall inom sitt verksamhetsområde ta upp protester enligt växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131) och fullgöra de uppgifter som ankommer på honom enligt särskilda bestämmelser i andra författningar.

Länsstyrelsen kan befria notarius publicus från skyldigheten att ta upp protester.

6 §

Notarius publicus skall inom sitt verksamhetsområde vidare gå allmänheten till handa med att

 1. bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar,

 2. närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,

 3. kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,

 4. efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,

 5. ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man,

 6. bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.

Han får också bestyrka översättningar i den mån hans språkkunskaper medger det.

6 a §

Notarius publicus och biträdande notarius publicus är behöriga att utfärda intyg enligt artikel 6 första stycket i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar (apostille). (SÖ 1999:1.)

SFS 1999:153

7 §

Notarius publicus får inte på grund av 6 § utföra sådant

 1. som är förbehållet en myndighet,

 2. som är otillbörligt eller lätt kan utnyttjas på ett otillbörligt sätt i reklam eller annat sammanhang.

8 §

Notarius publicus är inte skyldig att

 1. ombesörja delgivning av handlingar,

 2. utföra sådant som inte rimligen kan begäras av honom.

9 §

Notarius publicus ska fullgöra sitt uppdrag med redlighet, noggrannhet och opartiskhet.

Han eller hon får inte ta befattning med ett ärende, om det angår honom eller henne själv eller om någon annan särskild omständighet föreligger som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet.

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess hos notarius publicus.

SFS 2019:194

Mottagning för allmänheten

10 §

Notarius publicus skall ha mottagning för allmänheten minst en gång i veckan, om inte länsstyrelsen bestämmer annat. Är han skyldig att ta upp protester, skall han under viss tid varje helgfri dag utom lördagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton ta emot de växlar och checkar som ges in till honom för protest.

Notarius publicus mottagningstid skall tillkännages genom anslag i anslutning till mottagningslokalen. Han får begära att uppgifter om hans adress, telefonnummer och mottagningstid anslås på kommunens anslagstavla i den eller de kommuner där han är skyldig att verkställa förrättningar.

Protokollföring

11 §

Notarius publicus skall föra protokoll över verkställda förrättningar, om det begärs eller om han finner att det behövs till framtida säkerhet.

Innehåller en annan författning någon bestämmelse som avviker från första stycket, gäller den bestämmelsen.

Föreskrifter om arkiv hos notarius publicus finns i arkivlagen (1990:782).

SFS 1991:450

Rätt till ersättning

12 §

Notarius publicus har rätt att ta ut skälig ersättning av den som anlitar honom.

För varje växel- eller checkprotest tas ersättning ut med samma belopp som gäller för avgiftsklass 1 i 10 § avgiftsförordningen (1992:191). I beloppet ingår inte mervärdeskatt som belöper på uppdrag att ta upp sådana protester. Om protesten föranleder resekostnader, har notarius publicus dessutom rätt till ersättning för dem.

Ersättningen skall antecknas på särskilt kvitto eller annan handling som tillställs sökanden.

SFS 1992:607

Ledighet

13 §

Notarius publicus får efter överenskommelse med biträdande notarius publicus överlåta åt denne att verkställa förrättningar.

Om det inte finns någon biträdande notarius publicus som kan tjänstgöra när notarius publicus är ledig, prövar länsstyrelsen frågan om ledigheten.

Uppdragets upphörande

14 §

Förordnanden som notarius publicus eller biträdande notarius publius upphör vid utgången av den månad, under vilken befattningshavaren fyller 67 år. För den som har fyllt 67 år kan förordnandet dock förlängas med ett år i sänder, om det finns särskilda skäl.

Om någon som är förordnad till notarius publicus eller biträdande notarius publicus får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller försätts i konkurs, upphör förordnandet genast.

SFS 1988:1357

15 §

Länsstyrelsen skall entlediga notarius publicus eller biträdande notarius publicus, om han begär det eller om han blir olämplig eller oförmögen att fullgöra uppdraget på ett tillfredsställande sätt.

Notarius publicus skall ges tillfälle att yttra sig innan biträdande notarius publicus entledigas.

16 §

Avlider notarius publicus eller upphör uppdraget av någon annan anledning, skall hans protokoll överlämnas till länsstyrelsen inom en månad.

Skyldighet att lämna upplysningar

17 §

Notarius publicus och biträdande notarius publicus skall lämna länsstyrelsen de upplysningar om uppdraget som länsstyrelsen begär.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:327

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1982.

Förordnanden som notarius publicus eller ersättare för notarius publicus, vilka har meddelats före ikraftträdandet, skall fortsätta att gälla enligt de nya bestämmelserna. Därvid skall den eller de kommuner, som det äldre förordnandet avser, anses som den förordnandes verksamhetsområde enligt 1 § andra stycket andra meningen.

SFS 1988:1357

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1989.

SFS 1991:450

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1992:607

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 1999:153

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1999.

SFS 2007:288

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2019:194

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2019.