Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed

1 §

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har beslutat om vissa principer för god laboratoriesed (Good Laboratory Practice, GLP) vid provning av kemikalier. Beslutet innebär att medlemsländer där sådan provning utförs till skydd för hälsa och miljö ska skapa en nationell organisation genom vilken det kan säkerställas att laboratorierna uppfyller krav på GLP. SFS 2014:1317

2 §

I denna förordning avses med
GLP (Good Laboratory Practice) de principer som lagts fast av OECD för organisationen av laboratorieundersökningar samt för planläggning, utförande, kontroll, registrering och rapportering av sådana undersökningar,
GLP-laboratorier laboratorier som vid opartisk bedömning visar sig uppfylla krav på GLP,
GLP-myndighet en myndighet som prövar och fastställer att laboratorier uppfyller kraven på GLP, utövar tillsyn över dessa GLP-laboratorier och i övrigt fullgör de uppgifter som ankommer på GLP-myndighet.

3 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är GLP-myndighet. SFS 2014:1317

4 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om verksamheten vid laboratorierna och om prövningen av deras kompetens samt om de avgifter för prövning och tillsyn som GLP-laboratorierna ska betala till myndigheten. Innan styrelsen meddelar föreskrifter om avgifter ska den ge Ekonomistyrningsverket tillfälle att yttra sig. SFS 2014:1317

5 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. SFS 2018:955

SFS 1995:191

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 1998:469

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

SFS 1998:1147

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.

SFS 2013:414

Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2013.

SFS 2014:1317

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2018:955

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.