Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1997:652) med instruktion för Vägverket

Denna förordning har enligt F (2007:960) upphört att gälla den 1 januari 2008.

Utfärdad den 3 juli 1997
Utkom från trycket den 22 juli 1997

Ansvar och uppgifter

1 §

Vägverket är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela vägtransportsystemet.

Vägverket skall verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

Vägverket skall inom ramen för sitt sektorsansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

SFS 1998:1825

2 §

Vägverket skall särskilt verka för att

 1. vägtransportsystemets tillgänglighet, framkomlighet och effektivitet samt bidrag till regional balans säkras,

 2. vägtransportsystemet anpassas och utformas utifrån högt ställda krav på miljö och trafiksäkerhet,

 3. fordonens säkerhets- och miljöprestanda utvecklas,

 4. väginformatik utvecklas och utnyttjas effektivt,

 5. kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks,

 6. hänsyn tas till funktionshindrades behov inom hela vägtransportsystemet,

 7. färdtjänsten skall vara av god kvalitet i hela landet, samt ansvara för redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom färdtjänsten,

 8. yrkestrafiken blir trafiksäker, miljöanpassad och effektiv samt bedrivs under lika villkor mellan företagen,

 9. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom vägtransportsystemet planeras, initieras, genomförs, dokumenteras och utvärderas samt resultaten sprids, och

 10. nödvändig kunskap och information inom verkets ansvarsområde sprids.

SFS 2007:234

3 §

Vägverket ansvarar för planering, byggande och drift av de statliga vägarna.

3 a §

Vägverket skall tillvarata Sveriges intressen i det internationella arbetet som rör väg, fordon och trafik.

Vägverket skall särskilt ansvara för det svenska deltagandet i Europeiska kommissionens arbete avseende avgaser från motorfordon och arbetsmaskiner, buller från arbetsmaskiner samt kvalitetskrav för bränslen.

SFS 2007:36

4 §

Vägverket ansvarar även för

 1. frågor om trafik på väg och i terräng,

 2. vägtrafiktrafikregistret,

 3. frågor om körkort, förarutbildning och förarprov,

 4. frågor om yrkestrafik,

 5. frågor om fordons beskaffenhet och utrustning,

 6. frågor om handikappanpassning av kollektivtrafik på väg,

 7. frågor om väganordningars tekniska utförande,

 8. frågor om avgränsning av väghållningsområden,

 9. prövning av arbetsplaner för vägbyggnadsföretag,

 10. fördelning och tillsyn av statliga bidrag till enskild väghållning, trafikhuvudmän och kommuner,

 11. ansökningar om ekonomiskt bidrag från Europeiska unionen till svenska vägprojekt,

 12. nationell och regional samordning av trafiksäkerhetsarbetet på väg,

 13. samordning och genomförande av djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört att någon har avlidit, och

 14. de uppgifter som ankommer på verket enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

SFS 2007:234

5 §

Vägverket skall i mars månad varje år till regeringen lämna en redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom de områden som berörs av verkets sektorsansvar.

6 §

Vägverket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3–5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10).

SFS 1998:887

7 §

Vägverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt.

Vägverket får dessutom inom mark- och anläggningsområdet utföra uppdrag som rör vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, parker samt vatten- och avloppsledningar och därmed jämförbara objekt.

8 §

Vägverket får sälja uppgifter till myndigheter och enskilda ur den del av vägtrafikregistret som avser fordonsregistrering som verket för enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Uppgifter får lämnas ut på terminal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt.

Grunderna för prissättningen bestäms av Vägverket.

Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot dennes personliga integritet. Om den registrerade har anmält till Vägverket att han eller hon önskar att uppgifterna inte används för direktreklam, får de inte säljas för sådant ändamål.

SFS 2001:662

9 §

På begäran av länsstyrelsen är en tjänsteman hos Vägverkets region skyldig att som föredragande eller på något annat sätt delta i länsstyrelsens handläggning av ärenden som har samband med regionens uppgifter.

Verksförordningens tillämpning

10 §

Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Vägverket med undantag av följande bestämmelser:

3 och 4 §§ om myndighetens ledning,

6 och 9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

12 § om styrelsens ansvar och uppgifter,

17 § om myndighetens organisation, samt

21 § om ärendenas handläggning.

Vad som sägs i 7 § verksförordningen om myndighetschefens ansvar skall i stället gälla för styrelsen.

SFS 2007:310

Internrevision

Rubriken införd g. SFS2006-1255

10 a §

Vägverket skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

SFS 2006:1255

Vägverkets ledning

11 §

Vägverket leds av en styrelse. Den består av lägst fem och högst nio personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen ansvarar för myndighetens verksamhet.

Generaldirektören är under styrelsen chef för Vägverket. Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Detta gäller dock inte i sådana fall då chefen för Vägtrafikinspektionen har ansvaret enligt 20 §.

SFS 2002:804

Styrelsens ansvar och uppgifter

12 §

Utöver vad som anges i 7, 11 och 13 §§ verksförordningen (1995:1322) skall Vägverkets styrelse upprätta en nationell väghållningsplan.

SFS 1998:1825

13 §

Styrelsen skall se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

14 §

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter. Detta gäller dock inte föreskrifter som har principiell betydelse eller annars är av större vikt.

Personalföreträdare

15 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Vägverket.

Organisation

16 §

Inom Vägverket finns en Vägtrafikinspektion och för Vägverkets regionala förvaltning finns det antal regioner som verket bestämmer. För yrkestrafikfrågor finns en rådgivande delegation. Vägverket bestämmer självt sin organisation i övrigt.

SFS 2002:804

Den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor

17 §

Den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor har till uppgift att bistå Vägverket i frågor om yrkestrafik.

18 §

Den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor består av en företrädare för Vägverket, ordförande, samt företrädare för Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och länsstyrelserna. Dessutom får företrädare för Svenska bussbranschens riksförbund, Svenska lokaltrafikföreningen, Svenska taxiförbundet, Svenska transportarbetareförbundet och Svenska åkeriförbundet ingå i delegationen.

SFS 2003:987

19 §

I den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor får även företrädare för andra myndigheter och organisationer ingå i särskilda fall, om delegationen bestämmer det.

Ansvar och uppgifter för chefen för Vägtrafikinspektionen m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2002-0804

20 §

Chefen för Vägtrafikinspektionen ansvarar för och beslutar i frågor om att

 1. med utgångspunkt i beslutade trafiksäkerhetsmål hos myndigheter, kommuner och andra utifrån ett helhetsperspektiv följa och analysera sådana förhållanden som väsentligt kan påverka vägtransportsystemets utformning och funktion,

 2. genom dialog med de aktörer som avses i 1 verka för att dessa tillämpar ett systematiskt arbetssätt för att förhindra vägtrafikolyckor som kan leda till att någon avlider eller blir allvarligt skadad,

 3. samverka med andra aktörer i syfte att öka trafiksäkerheten på väg,

 4. initiera forskning och utveckling inom vägtrafiksäkerhetsområdet och följa sådan forskning som har betydelse för inspektionens verksamhet, samt

 5. fullgöra Vägverkets uppgifter enligt 6 § lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem.

SFS 2007:60

21 §

Chefen för Vägtrafikinspektionen anställs genom beslut av regeringen. Anställningen som chef för inspektionen får tidsbegränsas.

SFS 2002:804

Ärendenas handläggning

Rubriken införd g. SFS2002-0804

22 §

Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, chefen för Vägtrafikinspektionen eller personalansvarsnämnden.

Generaldirektören och chefen för Vägtrafikinspektionen får delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i verket respektive inspektionen.

SFS 2002:804

Vägverkets medverkan i totalförsvaret

23 §

Föreskrifter om Vägverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten skall Vägverket samråda med Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

SFS 2006:974

Överklagande

Rubriken införd genom förordning 1998:1243. SFS1997-0652

24 §

Vägverkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av andra föreskrifter än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller en bestämmelse som särskilt hänvisar till 22 a § förvaltningslagen.

SFS 2007:310

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:652

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1997, då förordningen (1992:1467) med instruktion för Vägverket skall upphöra att gälla.

Om Trafiksäkerhetsverket anges i en författning som har beslutats av regeringen skall i stället avses Vägverket.

SFS 1998:790

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 1998:887

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1998:1243

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1998.

SFS 1998:1825

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 1999.

SFS 1999:282

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2000:620

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2000.

SFS 2001:662

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2002:21

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2002.

SFS 2002:487

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2002:804

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:987

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2006:974

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2006.

SFS 2006:1255

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:36

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2007.

SFS 2007:60

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2007.

SFS 2007:234

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2007:310

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.