Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

1 §

En utlandsmyndighet ska ta ut ansökningsavgifter och avgifter för kopior, översättning m.m. i de fall och med de belopp som anges i bilagan till denna förordning.
Ansökningsavgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en ansökan avser.
Avgiften i lokal valuta fastställs av utlandsmyndigheten enligt de belopp i svenska kronor eller euro som anges i bilagan till denna förordning.
Är tjänsteåtgärden utan avgift, ska det på handlingen skrivas ”utan avgift”.
Avgift ska på motsvarande sätt tas ut om en utlandsmyndighet utför något i tjänsten för en annan stats räkning, om inte annat följer av en överenskommelse med den staten. SFS 2013:980

2 §

Särskild avgift skall betalas i de fall som anges i bilagan som tillägg till övriga avgifter om en åtgärd vidtagits i tjänsten utom kontorstid eller utanför tjänstelokalen.

3 §

Sökanden är skyldig att ersätta utlandsmyndigheten för nödvändiga kostnader som har uppstått i samband med sådana åtgärder som anges i bilagan, som för försändelse, annonsering, myndighetens eller någon annans biträde, om inte Utrikesdepartementet har bestämt något annat. Om det är möjligt, skall utlandsmyndigheten i förväg lämna sökanden uppgift om vilka kostnaderna kan bli.
Staten skall stå för kostnader för telex eller telefax i viseringsärenden.
Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det, skall utlandsmyndigheten besluta att staten skall stå för kostnader som avses i första stycket.

3 a §

Skyldigheten att betala särskild avgift enligt 2 § och att ersätta kostnader enligt 3 § gäller även vid åtgärder av en utlandsmyndighet för vilka avgifter tas ut enligt andra föreskrifter som regeringen meddelat. SFS 2013:980

4 §

Bestämmelser om avgift för prövning av ansökan om visering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) finns i den förordningen. Avgift ska inte tas ut för prövning av ansökan om visering för en utlänning som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716), 4 kap. 16 § eller 5 kap. 2 § första stycket 4 utlänningsförordningen (2006:97). SFS 2011:707

5 §

6 §

Domstolar och andra svenska myndigheter är fria från avgifter.
Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det eller om det annars finns särskilda skäl för det, skall utlandsmyndigheten besluta att sökanden skall vara fri från avgift.

7 §

Ansökningsavgift skall betalas när ansökan ges in. Om inte detta sker, skall sökanden skriftligen föreläggas att betala avgiften inom viss tid. Följs inte föreläggandet, skall ansökan avvisas. Sökanden skall underrättas om detta i föreläggandet.

8 §

Utförs inte den åtgärd som ansökan avser, skall särskilt kvitto lämnas på avgiften.
En utlandsmyndighet får, om det finns särskilda skäl för det, betala tillbaka hela eller en del av ansökningsavgiften.

9 §

Avgiften betalas i regel i verksamhetslandets valuta. Omräkning sker efter den kurs som Utrikesdepartementet har fastställt. Har Utrikesdepartementet inte fastställt någon sådan kurs eller har betydande kursförändringar ägt rum sedan omräkningskursen fastställdes, sker omräkning efter den köpkurs för svenska kronor eller euro som lokala banker tillämpar. Vid omräkning av avgiften skall beloppet avrundas nedåt till ett jämnt belopp. SFS 2006:1413

10 §

Avgiften tillfaller staten. Den överordnade utlandsmyndigheten kan besluta att en honorärkonsul får behålla de avgifter som har betalats in till konsulatet. SFS 2009:656

11 §

En utlandsmyndighets beslut i fråga om avgift enligt denna förordning får överklagas hos Regeringskansliet. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till den myndighet som meddelade beslutet inom två månader från den dag då avgiften beslutades. Den handling eller en bestyrkt kopia av handlingen som överklagandet avser skall bifogas överklagandet. Ett beslut om återbetalning skall antecknas på handlingen.
Regeringskansliets beslut får inte överklagas.

SFS 1997:691

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997.
Genom förordningen upphävs förordningen (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna.

SFS 1998:1306

Denna förordning träder i kraft den 2 november 1998.

SFS 2001:535

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2001.

SFS 2001:1014

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

SFS 2002:145

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.

SFS 2003:572

Denna förordning träder i kraft den 23 september 2003.

SFS 2004:273

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

SFS 2004:1226

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.

SFS 2005:652

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

SFS 2006:122

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2006.

SFS 2006:224

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2006.

SFS 2006:301

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

SFS 2006:1061

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

SFS 2006:1413

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

SFS 2006:1579

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007. Bestämmelserna i bilagan i sin nya lydelse skall dock tillämpas på ansökningar om visering och uppehållstillstånd som görs från och med den 1 januari 2007.

SFS 2008:896

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2008.

SFS 2009:266

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

SFS 2009:656

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009 i fråga om bilagan och i övrigt den 1 januari 2010.

SFS 2011:201

Denna förordning träder i kraft den 5 april 2011.

SFS 2011:707

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

SFS 2013:602

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

SFS 2013:660

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

SFS 2013:980

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

SFS 2014:533

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
2. För anmälan enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap gäller bilagan i den äldre lydelsen.

SFS 2018:71

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

SFS 2018:322

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.