Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2001:100) om den officiella statistikenFörarbeten2011:943Jfr prop. 2010/11:1, utg.omr.17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113.2013:946Jfr rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk (EGT L 306, 23.11.2011, s. 41, Celex 32011L0085).Utfärdad den 15 mars 2001.Utkom från trycket den 27 mars 2001.Tillämpningsområde1 §1 §Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen (2001:99) om den officiella statistiken.Officiell statistik2 §2 §Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter) framgår av bilagan. En statistikansvarig myndighet beslutar om statistikens innehåll och omfattning inom sitt statistikområde om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen. F (2001:997). Talan om förbud mot användning av symbolen m.m.3 §3 §Statistiska centralbyrån för talan om förbud mot fortsatt användning av symbolen för officiell statistik eller beteckningen Sveriges officiella statistik, eller någon symbol eller beteckning som kan förväxlas därmed, enligt 22 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.Uppgiftsskyldighet och insamling av uppgifterRubriken har denna lydelse enl. F 2013:946. 4 §4 §Uppgifter för den officiella statistiken ska samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnandetblir så enkelt som möjligt,står i proportion till användarnas behov, ochär en rimlig arbetsbörda för uppgiftslämnarna.De statistikansvariga myndigheterna ska vid framställning av officiell statistik i så stor utsträckning som möjligt använda uppgifter ur befintliga register. F (2013:946). NäringsidkareRubriken införd g. F 2013:946. 5 §5 §Näringsidkare ska för den officiella statistiken lämna uppgifter omnamn och person- eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten,produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,förbrukning av varor och anlitande av tjänster,antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser,lagerhållning,investeringar,beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster,priser för varor och tjänster,intäkter och kostnader,import och export,energiåtgång,tillgångar och skulder,sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt, ochmiljöskyddskostnader. F (2013:946). Förutv. 5 § upphävd g. F 2013:946. 5 a §5 a §Näringsidkare som driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling eller som håller djur ska, utöver de uppgifter som avses i 5 §, för den officiella statistiken lämna uppgifter omregisterbeteckning, areal, markanvändning samt ägar- och arrendeförhållanden i fråga om den fastighet eller del av fastighet där verksamheten bedrivs,sysselsättning och tillträdesår för de personer som ingår i verksamheten, ochdjurhållning.Ägare till fastighet där någon annan bedriver sådan verksamhet som avses i första stycket ska lämna uppgift om namn och adress för den som bedriver verksamheten samt uppgift om den areal som används i verksamheten. F (2013:946). Stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhetRubriken införd g. F 2013:946. 5 b §5 b §Sådana stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet ska lämna de uppgifter som avses i 5 § 1 och 4. F (2013:946). Kommuner och landstingRubriken införd g. F 2013:946. 5 c §5 c §Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1–7, samt uppgifter ompreliminära och definitiva årliga bokslut,budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 2 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,utfall av kommunernas och landstingens resultaträkning för räkenskapsårets första tertial samt årsprognoser för innevarande år vid utgången av samma tertial,kommun- och landstingsägda företag, ochalternativa utförare av kommun- och landstingsfinansierad verksamhet.Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa. F (2018:1527). KommunalförbundRubriken införd g. F 2013:946. 5 d §5 d §Kommunalförbund ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1–7 och uppgifter från de årliga boksluten.Kommunalförbund ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa. F (2013:946). 6 §6 §En statlig myndighet skall till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av officiell statistik. Uppgifterna skall lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om. F (2004:943). Information7 §7 §När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för framställning av statistik från någon annan än en statlig myndighet, ska den samtidigt lämna information omändamålet med uppgiftsinsamlandet,vilka bestämmelser en eventuell skyldighet att lämna uppgifter grundas på,vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren,vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myndigheten,vad som gäller om uppgifternas bevarande,andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse, ocheventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs.Om uppgiftslämnandet är frivilligt, ska myndigheten upplysa om det.Bestämmelser om information till den registrerade vid insamling av personuppgifter finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). F (2018:359). Behandling av personuppgifter m.m.8 §8 §I bilagan anges när det är tillåtet att behandla sådana personuppgifter som avses i 15 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.9 §9 §Uppgifter som behandlas för framställning av officiell statistik får även behandlas för framställning av annan statistik och för forskning. Detta gäller dock endast om ändamålet med behandlingen inte är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.10 §10 §En statistikansvarig myndighets verksamhet för framställning av statistik skall vara organiserad så att den är avgränsad från myndighetens verksamhet i övrigt.11 §11 § Upphävd g. F (2001:997). Gallring12 §12 §Innan en statistikansvarig myndighet gallrar uppgifter enligt 19 § första stycket lagen (2001:99) om den officiella statistiken skall den underrätta Riksarkivet.Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från gallring enligt 19 § andra stycket samma lag. F (2001:997). Kvalitet och tillgängliggörandeRubriken har denna lydelse enl. F 2016:823. 13 §13 §De statistikansvariga myndigheterna ska dokumentera och kvalitetsdeklarera officiell statistik. Myndigheterna ska också utan avgift offentliggöra och hålla sådan statistik allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk.Officiell statistik som även publiceras i tryckt form ska tillhandahållas länsbibliotek, universitetsbibliotek, statliga högskolebibliotek och Statistiska centralbyrån utan avgift. F (2013:946). 13 a §13 a §De statistikansvariga myndigheterna ska var och en inom sitt statistikområde utvärdera den officiella statistikens kvalitet. F (2016:823). 14 §14 §Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.BemyndigandenRubriken införd g. F 2013:946. 15 §15 §En statistikansvarig myndighet får inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i 7 och 8 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken och 5–5 d §§ denna förordning. F (2013:946). 16 §16 §Statistiska centralbyrån får, utöver av vad som följer av 15 §, meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i 13 § första stycket och 13 a §, ochom kvalitet i 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra övriga statistikansvariga myndigheter. F (2016:823). Bilaga Den officiella statistiken De statistikansvariga myndigheterna Arbetsmiljöverket Brottsförebyggande rådet Centrala studiestödsnämnden Domstolsverket Ekonomistyrningsverket Finansinspektionen Försäkringskassan Havs- och vattenmyndigheten Kemikalieinspektionen Konjunkturinstitutet Kungliga biblioteket Medlingsinstitutet Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstödMyndigheten för kulturanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Naturvårdsverket Pensionsmyndigheten Riksgäldskontoret Skogsstyrelsen Socialstyrelsen Statens energimyndighet Statens jordbruksverk Statens skolverk Statistiska centralbyrån Sveriges lantbruksuniversitet Tillväxtverket Trafikanalys Universitetskanslersämbetet Områden inom vilka det ska produceras officiell statistik ArbetsmarknadBefolkningBoende, byggande och bebyggelseDemokratiEnergiFinansmarknadHandel med varor och tjänsterHälso- och sjukvårdHushållens ekonomiJord- och skogsbruk, fiskeKultur och fritidLevnadsförhållandenMiljöNationalräkenskaperNäringsverksamhetOffentlig ekonomiPriser och konsumtionRättsväsendeSocialförsäkring m.m.SocialtjänstTransporter och kommunikationerUtbildning och forskning Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för respektive område
Officiell statistik
Ansvarig myndighet
ARBETSMARKNAD  
Löner och arbetskostnader 
Medlingsinstitutet 
Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider 
Statistiska centralbyrån (SCB) 
Lönesummor 
SCB 
Arbetskraftsundersökningar 
SCB 
Vakanser och arbetslöshet 
SCB 
Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöverket 
Arbetsskador 
Arbetsmiljöverket 
Sjuklöner 
SCB 
Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider, Arbetskraftsundersökningar, Vakanser och arbetslöshet, Arbetsmiljö och Arbetsskador får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening.
Officiell statistik
Ansvarig myndighet
BEFOLKNING  
Befolkningens storlek och förändringar 
SCB 
Befolkningens sammansättning 
SCB 
Befolkningsframskrivningar 
SCB 
Invandring och asylsökande 
SCB 
BOENDE, BYGGANDE OCH BEBYGGELSE  
Bostadsbyggande och ombyggnad 
SCB 
Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 
SCB 
Byggnadskostnader 
SCB 
Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus 
SCB 
Bostads- och hyresuppgifter 
SCB 
Fastighetspriser och lagfarter 
SCB 
Fastighetstaxeringar 
SCB 
DEMOKRATI  
Allmänna val 
SCB 
Partisympatier 
SCB 
Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Allmänna val och Partisympatier får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers politiska åsikter, om de har samtyckt till behandlingen, och medlemskap i fackförening.
Officiell statistik
Ansvarig myndighet
ENERGI  
Tillförsel och användning av energi 
Statens energimyndighet 
Energibalanser 
Statens energimyndighet 
Prisutvecklingen inom energiområdet 
Statens energimyndighet 
FINANSMARKNAD  
Finansräkenskaper 
Finansinspektionen 
Aktieägarstatistik 
Finansinspektionen 
Finansiella företag utom försäkring 
Finansinspektionen 
Försäkring 
Finansinspektionen 
HANDEL MED VAROR OCH TJÄNSTER  
Inrikeshandel 
SCB 
Utrikeshandel 
SCB 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  
Hälsa och sjukdomar 
Socialstyrelsen 
Hälso- och sjukvård 
Socialstyrelsen 
Dödsorsaker 
Socialstyrelsen 
 
 
Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Hälsa och sjukdomar och Hälso- och sjukvård får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.
Officiell statistik
Ansvarig myndighet
HUSHÅLLENS EKONOMI  
 
Inkomster och inkomstfördelning 
SCB 
Hushållens utgifter 
SCB 
Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Inkomster och inkomstfördelning och Hushållens utgifter får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar i samband med enskilda personers ohälsa samt medlemskap i fackförening och trossamfund.
Officiell statistik
Ansvarig myndighet
JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE  
Jordbrukets struktur 
Statens jordbruksverk 
Jordbrukets produktion 
Statens jordbruksverk 
Sysselsättning i jordbruket 
Statens jordbruksverk 
Jordbrukets ekonomi 
Statens jordbruksverk 
Prisutveckling i jordbruket 
Statens jordbruksverk 
Djurhälsa 
Statens jordbruksverk 
Vattenbruk 
Statens jordbruksverk 
Produktion i skogsbruket 
Skogsstyrelsen 
Sysselsättning i skogsbruket 
Skogsstyrelsen 
Miljö och sociala frågor i skogsbruket 
Skogsstyrelsen 
Skogarnas tillstånd och förändring 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Fiske 
Havs- och vattenmyndigheten 
KULTUR OCH FRITID  
Bibliotek 
Kungl. biblioteket 
Kulturmiljövård 
Myndigheten för kulturanalys 
Museer 
Myndigheten för kulturanalys 
Studieförbund 
Myndigheten för kulturanalys 
Samhällets kulturutgifter 
Myndigheten för kulturanalys 
LEVNADSFÖRHÅLLANDEN  
Levnadsförhållanden 
SCB 
Jämställdhet 
SCB 
Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening.
Officiell statistik
Ansvarig myndighet
MILJÖ  
Utsläpp 
Naturvårdsverket 
Avfall 
Naturvårdsverket 
Miljötillstånd 
Naturvårdsverket 
Miljöbalkens tillämpning 
Naturvårdsverket 
Kemikalier, försäljning och användning 
Kemikalieinspektionen 
Miljöekonomi och hållbar utveckling 
SCB 
Gödselmedel och kalk 
SCB 
Markanvändning 
SCB 
Vattenanvändning 
SCB 
Havs- och vattenmiljö 
Havs- och vattenmyndigheten 
NATIONALRÄKENSKAPER  
Nationalräkenskaper 
SCB 
NÄRINGSVERKSAMHET  
Nystartade företag 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
Internationella företag 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
Konkurser och offentliga ackord 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
Näringslivets struktur 
SCB 
Industriproduktionens utveckling 
SCB 
Industrins kapacitetsutnyttjande 
SCB 
Industrins lager 
SCB 
Industrins leveranser och order 
SCB 
Näringslivets investeringar 
SCB 
Inkvartering 
Tillväxtverket 
OFFENTLIG EKONOMI  
Finanser för den kommunala sektorn 
SCB 
Statlig upplåning och statsskuld 
Riksgäldskontoret 
Beskattning 
SCB 
Utfallet av statsbudgeten 
Ekonomistyrningsverket 
PRISER OCH KONSUMTION  
Konsumentprisindex 
SCB 
Prisindex i producent- och importled 
SCB 
Köpkraftspariteter 
SCB 
Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader 
SCB 
Hushållens inköpsplaner 
Konjunkturinstitutet 
RÄTTSVÄSENDE  
Brott 
Brottsförebyggande rådet 
För brott lagförda personer 
Brottsförebyggande rådet 
Domstolarnas verksamhet 
Domstolsverket 
Kriminalvård 
Brottsförebyggande rådet 
Återfall i brott 
Brottsförebyggande rådet 
Behandling av känsliga personuppgifter m.m. För framställning av statistik över Brott, För brott lagförda personer, Kriminalvård och Återfall i brott får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål och straffprocessuella tvångsmedel.
Officiell statistik
Ansvarig myndighet
SOCIALFÖRSÄKRING M.M.  
Stöd till barnfamiljer 
Försäkringskassan 
Stöd vid sjukdom och handikapp 
Försäkringskassan 
Stöd vid ålderdom 
Pensionsmyndigheten 
Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Stöd till barnfamiljer, Stöd vid sjukdom och handikapp och Stöd vid ålderdom får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.
Officiell statistik
Ansvarig myndighet
SOCIALTJÄNST  
Familjerådgivning 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 
Familjerätt 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 
Individ- och familjeomsorg 
Socialstyrelsen 
Äldre- och handikappomsorg 
Socialstyrelsen 
Stöd och service till funktionshindrade 
Socialstyrelsen 
Behandling av känsliga personuppgifter m.m. För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser uppgift om att hälsotillstånd utgjort orsak till och ändamål med ekonomiskt bistånd, administrativa frihetsberövanden samt enskildas hälsotillstånd när det gäller tvångsingripanden med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.För framställning av statistik över Äldre- och handikappomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar och andra insatser i samband med enskilda personers hälsotillstånd.För framställning av statistik över Stöd och service till funktionshindrade får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskildas hälsotillstånd och andra uppgifter i samband med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Officiell statistik
Ansvarig myndighet
TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATIONER  
Vägtrafik 
Trafikanalys 
Bantrafik 
Trafikanalys 
Sjöfart 
Trafikanalys 
Luftfart 
Trafikanalys 
Postverksamhet 
Trafikanalys 
Televerksamhet 
Trafikanalys 
Kommunikationsvanor 
Trafikanalys 
Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor 
Trafikanalys 
Behandling av känsliga personuppgifter m.m. För framställning av statistik över trafikolyckor inom området Vägtrafik får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål samt trafikskadades hälsotillstånd.
Officiell statistik
Ansvarig myndighet
UTBILDNING OCH FORSKNING  
Skolväsende och barnomsorg 
Statens skolverk 
Högskoleväsende 
Universitetskanslersämbetet 
Studiestöd 
Centrala studiestödsnämnden 
Forskning 
SCB 
Befolkningens utbildning 
SCB 
Eftergymnasial yrkesutbildning 
SCB 
Folkhögskola 
SCB 
Behandling av känsliga personuppgifter m.m. För framställning av statistik över Skolväsende och barnomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser hälsa för elever inom skolformerna grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.För framställning av statistik över Folkhögskola får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd. F (2018:2046). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2001:100 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2001. Genom förordningen upphävsa. kungörelsen (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken,b. förordningen (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område,c. förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken,d. förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik.2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken skall vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av 5 § den nya förordningen.3. Beträffande behandling av personuppgifter som omfattas av datalagen (1973:289) skall i stället för vad som sägs i 8 § denna förordning motsvarande bestämmelser i datalagen tillämpas till och med d. 30 sept. 2001. 2001:997 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.2. Officiell statistik får, oberoende av vad som sägs i 13 §, offentliggöras och hållas allmänt tillgänglig endast i tryckta publikationer till d. 1 jan. 2003. 2002:655 Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2002. 2003:19 Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2003. 2004:7 Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2004. 2004:943 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005. 2005:88 Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2005. 2006:381 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006. 2008:664 Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2008. 2009:205 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2009. 2009:1189 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010. 2010:145 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010. 2011:665 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011. 2011:943 Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011. 2011:1457 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012. 2012:717 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2013:946 Denna förordning träder i kraft d. 31 dec. 2013. 2016:823 Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2016. 2017:295 Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2017. 2018:35 Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2018. 2018:359 Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018. 2018:1527 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2018:2046 Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2019.