Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2001:100) om den officiella statistiken

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Officiell statistik

2 §

Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter) framgår av bilagan.
En statistikansvarig myndighet beslutar om statistikens innehåll och omfattning inom sitt statistikområde om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen. SFS 2001:997

Talan om förbud mot användning av symbolen m.m.

3 §

Statistiska centralbyrån för talan om förbud mot fortsatt användning av symbolen för officiell statistik eller beteckningen Sveriges officiella statistik, eller någon symbol eller beteckning som kan förväxlas därmed, enligt 22 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Uppgiftsskyldighet och insamling av uppgifter

4 §

Uppgifter för den officiella statistiken ska samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnandet
 • 1. blir så enkelt som möjligt,
 • 2. står i proportion till användarnas behov, och
 • 3. är en rimlig arbetsbörda för uppgiftslämnarna.
De statistikansvariga myndigheterna ska vid framställning av officiell statistik i så stor utsträckning som möjligt använda uppgifter ur befintliga register. SFS 2013:946
Näringsidkare

5 §

Näringsidkare ska för den officiella statistiken lämna uppgifter om
 • 1. namn och person- eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten,
 • 2. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,
 • 3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,
 • 4. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser,
 • 5. lagerhållning,
 • 6. investeringar,
 • 7. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster,
 • 8. priser för varor och tjänster,
 • 9. intäkter och kostnader,
 • 10. import och export,
 • 11. energiåtgång,
 • 12. tillgångar och skulder,
 • 13. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,
 • 14. omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt, och
 • 15. miljöskyddskostnader.
SFS 2013:946

5 a §

Näringsidkare som driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling eller som håller djur ska, utöver de uppgifter som avses i 5 §, för den officiella statistiken lämna uppgifter om
 • 1. registerbeteckning, areal, markanvändning samt ägar- och arrendeförhållanden i fråga om den fastighet eller del av fastighet där verksamheten bedrivs,
 • 2. sysselsättning och tillträdesår för de personer som ingår i verksamheten, och
 • 3. djurhållning.
Ägare till fastighet där någon annan bedriver sådan verksamhet som avses i första stycket ska lämna uppgift om namn och adress för den som bedriver verksamheten samt uppgift om den areal som används i verksamheten. SFS 2013:946
Stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet

5 b §

Sådana stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet ska lämna de uppgifter som avses i 5 § 1 och 4. SFS 2013:946
Kommuner och landsting

5 c §

Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1–7, samt uppgifter om
 • 1. preliminära och definitiva årliga bokslut,
 • 2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 2 § och 6 kap. 2 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
 • 3. utfall av kommunernas och landstingens resultaträkning för räkenskapsårets första tertial samt årsprognoser för innevarande år vid utgången av samma tertial,
 • 4. kommun- och landstingsägda företag, och
 • 5. alternativa utförare av kommun- och landstingsfinansierad verksamhet.
Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa. SFS 2018:1527
Kommunalförbund

5 d §

Kommunalförbund ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1–7 och uppgifter från de årliga boksluten.
Kommunalförbund ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa. SFS 2013:946

6 §

En statlig myndighet skall till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av officiell statistik. Uppgifterna skall lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om. SFS 2004:943

Information

7 §

När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för framställning av statistik från någon annan än en statlig myndighet, ska den samtidigt lämna information om
 • 1. ändamålet med uppgiftsinsamlandet,
 • 2. vilka bestämmelser en eventuell skyldighet att lämna uppgifter grundas på,
 • 3. vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,
 • 4. ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren,
 • 5. vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myndigheten,
 • 6. vad som gäller om uppgifternas bevarande,
 • 7. andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse, och
 • 8. eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs.
Om uppgiftslämnandet är frivilligt, ska myndigheten upplysa om det.
Bestämmelser om information till den registrerade vid insamling av personuppgifter finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). SFS 2018:359

Behandling av personuppgifter m.m.

8 §

I bilagan anges när det är tillåtet att behandla sådana personuppgifter som avses i 15 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

9 §

Uppgifter som behandlas för framställning av officiell statistik får även behandlas för framställning av annan statistik och för forskning. Detta gäller dock endast om ändamålet med behandlingen inte är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

10 §

En statistikansvarig myndighets verksamhet för framställning av statistik skall vara organiserad så att den är avgränsad från myndighetens verksamhet i övrigt.

11 §

Gallring

12 §

Innan en statistikansvarig myndighet gallrar uppgifter enligt 19 § första stycket lagen (2001:99) om den officiella statistiken skall den underrätta Riksarkivet.
Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från gallring enligt 19 § andra stycket samma lag. SFS 2001:997

Kvalitet och tillgängliggörande

13 §

De statistikansvariga myndigheterna ska dokumentera och kvalitetsdeklarera officiell statistik. Myndigheterna ska också utan avgift offentliggöra och hålla sådan statistik allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk.
Officiell statistik som även publiceras i tryckt form ska tillhandahållas länsbibliotek, universitetsbibliotek, statliga högskolebibliotek och Statistiska centralbyrån utan avgift. SFS 2013:946

13 a §

De statistikansvariga myndigheterna ska var och en inom sitt statistikområde utvärdera den officiella statistikens kvalitet. SFS 2016:823

14 §

Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.
Bemyndiganden

15 §

En statistikansvarig myndighet får inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i 7 och 8 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken och 5–5 d §§ denna förordning. SFS 2013:946

16 §

Statistiska centralbyrån får, utöver av vad som följer av 15 §, meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna
Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra övriga statistikansvariga myndigheter. SFS 2016:823

SFS 2001:100

 • Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001. Genom förordningen upphävs
  • kungörelsen (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken,
  • förordningen (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område,
  • förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken,
  • förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik.
 • Föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken skall vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av 5 § den nya förordningen.
 • Beträffande behandling av personuppgifter som omfattas av datalagen (1973:289) skall i stället för vad som sägs i 8 § denna förordning motsvarande bestämmelser i datalagen tillämpas till och med den 30 september 2001.

SFS 2001:997

 • Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
 • Officiell statistik får, oberoende av vad som sägs i 13 §, offentliggöras och hållas allmänt tillgänglig endast i tryckta publikationer till den 1 januari 2003.

SFS 2002:656

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002.

SFS 2003:19

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003

SFS 2004:7

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

SFS 2004:943

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

SFS 2005:88

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

SFS 2006:381

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

SFS 2008:664

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

SFS 2009:205

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

SFS 2009:1189

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

SFS 2010:145

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

SFS 2011:665

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

SFS 2011:943

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

SFS 2011:1457

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

SFS 2012:717

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

SFS 2013:946

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2013.

SFS 2016:823

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

SFS 2017:295

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

SFS 2018:35

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2018.

SFS 2018:359

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

SFS 2018:1527

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

SFS 2018:2046

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2019.