Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2001:723) med instruktion för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Uppgifter

1 §

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning är den centrala förvaltningsmyndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.

2 §

Myndigheten skall verka för att de mål och riktlinjer förverkligas som riksdagen och regeringen har fastställt för myndighetens ansvarsområde.

3 §

Myndigheten ska
 • 1. besluta om statsbidrag eller särskilda medel till utbildningsanordnare som får anordna kvalificerad yrkesutbildning enligt lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning,
 • 2. på det sätt som anges i 1 kap. 9 § förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning svara för sådana försäkringar som anges där,
 • 3. ha ett övergripande nationellt planeringsansvar för utbildningen och lämna förslag om de ekonomiska ramarna,
 • 4. följa upp och främja utvecklingen av utbildningen,
 • 5. informera och sprida kunskap om utbildningen,
 • 6. ha tillsyn över utbildningen,
 • 7. säkerställa utbildningens kvalitet,
 • 8. svara för ekonomisk uppföljning inom sitt ansvarsområde,
 • 9. främja studerandeinflytande, och
 • 10. inom sitt verksamhetsområde samverka med berörda myndigheter och organisationer.
Det som sägs i första stycket 1 och 2 gäller inte kvalificerad yrkesutbildning som bedrivs som uppdragsutbildning. SFS 2007:946

Personalföreträdare

4 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008. SFS 2007:946

Myndighetens ledning

5 §

Vid myndigheten finns en generaldirektör som är chef för myndigheten.

6 §

Styrelsen för myndigheten består av högst elva ledamöter, generaldirektören inräknad.
Generaldirektören är styrelsens ordförande. Övriga ledamöter utses av regeringen för högst tre år.
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

7 §

Styrelsen ska pröva om myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen ska biträda generaldirektören och föreslå generaldirektören de åtgärder som styrelsen finner motiverade.
Styrelsen ska besluta om
 • 1. myndighetens årsredovisning och budgetunderlag,
 • 2. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den redovisning som myndigheten ska lämna till regeringen enligt 7 a §, och
 • 3. den huvudsakliga fördelningen av utbildningsplatser.
SFS 2007:946

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

7 a §

Om Riksrevisionens revisionsberättelse över myndighetens årsredovisning innehåller någon invändning, ska myndigheten redovisa för regeringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller avser att vidta med anledning av invändningen. Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats. SFS 2007:946

Rätt att ta ut ersättning

8 §

Myndigheten har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1–6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.
Myndigheten har även rätt att av en utbildningsanordnare som bedriver kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning ta ut avgifter för
 • 1. studiedokumentation och administration avseende uppdragsutbildningen med 2 400 kronor per utbildningsintag, och
 • 2. tillsyn och uppföljning avseende uppdragsutbildning som endast i mindre omfattning är integrerad i annan kvalificerad yrkesutbildning med 23 000 kronor per ärende.
SFS 2006:1531

Överklagande

9 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 8 § andra stycket får dock inte överklagas. SFS 2007:946

SFS 2001:723

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

SFS 2003:79

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

SFS 2006:1531

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

SFS 2007:946

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande gälla för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 5, 11–13, 15, 34 och 35 §§.

SFS 2009:279

Förordning 2001:723 upphävd genom