Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen

Samverkansorgan

1 §

Med samverkansorgan avses i denna lag en kommunal beslutande församlingling inom ett län med särskild uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor i länet.

2 §

Ett kommunalförbund som har samtliga kommuner i länet som medlemmar och där även landstingen kan ingå som medlem kan utgöra ett samverkansorgan. SFS 2010:632

Uppgifter

3 §

Ett samverkansorgan har till uppgift att
 • 1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter,
 • 2. samordna insatser för genomförandet av strategin,
 • 3. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,
 • 4. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur, och
 • 5. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
SFS 2017:743

3 a §

Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. SFS 2010:632

Bildandet av samverkansorgan

4 §

De kommunala organ som beslutar att bilda ett samverkansorgan skall anmäla detta till regeringen.
Regeringen beslutar från vilken tidpunkt som samverkansorganet skall ha de uppgifter som framgår av 3 §.

Samverkansorganets förhållande till statliga myndigheter m.fl.

5 §

Samverkansorganet ska samverka med
 • 1. länets kommuner,
 • 2. landstinget, och
 • 3. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.
SFS 2010:632

6 §

Samverkansorganet ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet. SFS 2010:632

7 §

Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.
Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna samverkansorganet det biträde som det behöver för det regionala tillväxtarbetet och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera samverkansorganet om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling. SFS 2010:632

8 §

Avveckling av samverkansorgan

9 §

Ett samverkansorgan kan hos regeringen begära att det befrias från sina uppgifter. Om en kommun träder ut ur ett kommunalförbund som är samverkansorgan eller detta upplöses skall samverkansorganet anmäla detta till regeringen.
Om ett samverkansorgan framställt en begäran eller gjort en anmälan enligt första stycket skall samverkansorganet avvecklas. Regeringen beslutar från vilken tidpunkt uppgifterna enligt denna lag inte skall åvila samverkansorganet.

10 §


SFS 2002:34

 • Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
 • Bestämmelserna i 3 § tillämpas från och med den 1 januari 2003.
 • De regionala självstyrelseorgan i Gotlands län och Kalmar län som omfattas av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning anses från den 1 januari 2003 utan anmälan enligt 4 § utgöra samverkansorgan enligt denna lag om det regionala självstyrelseorganet inte dessförinnan begärt att det skall befrias från uppgifterna. I Kalmar län får ett nybildat kommunalförbund utgöra samverkansorgan när regionförbundet likvideras.

SFS 2010:632

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

SFS 2017:743

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

SFS 2018:1346

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla vid utgången av 2018.