Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:183 Utkom från trycket den 28 mars 2006Förordning om ändring i verksförordningen (1995:1322);utfärdad den 16 mars 2006.Regeringen föreskriver att 2 § verksförordningen (1995:1322) skall ha följande lydelse.2 §2 §Inom sitt verksamhetsområde företräder myndigheten staten vid domstol. Myndigheten får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett ombud att föra myndighetens talan.Särskilda bestämmelser om myndigheters rätt att företräda staten vid domstol finns i förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarSVEN-ERIK ÖSTERBERGLilian Wiklund(Finansdepartementet)