Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 22 a §§ förvaltningslagen (1986:223)2 skall ha följande lydelse.

3 §

Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.
Bestämmelserna om överklagande i denna lag tillämpas dock alltid om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

22 a §

3 Beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i anställningsärenden och beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5.
Om överklagande har skett med stöd av första stycket krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2006:306

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMRoger Petersson(Justitiedepartementet)
Prop. 2005/06:56, bet. 2005/06:KU29, rskr. 2005/06:203.
Lagen omtryckt 2003:246.
Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.