Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:306 Utkom från trycket den 16 maj 2006Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223);utfärdad den 4 maj 2006. Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:56, bet. 2005/06:KU29, rskr. 2005/06:203. föreskrivs att 3 och 22 a §§ förvaltningslagen (1986:223)Lagen omtryckt 2003:246. skall ha följande lydelse. 3 §3 §Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.Bestämmelserna om överklagande i denna lag tillämpas dock alltid om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.22 a §22 a § Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs. Beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i anställningsärenden och beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5.Om överklagande har skett med stöd av första stycket krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMRoger Petersson(Justitiedepartementet)