Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Utkom från trycket den 5 december 2006
utfärdad den 23 november 2006.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion eller i någon annan förordning eller beslutar särskilt.

Organisering

2 §

Vid myndigheten skall det finnas en internrevision.

Internrevisionen skall ledas av en chef som skall vara anställd i myndigheten.

2 a §

Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande, när det gäller chefen för internrevisionen.

SFS 2009:1321

Uppgifter

Allmänna uppgifter

3 §

Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll.

SFS 2007:1283

Granskningens inriktning

4 §

Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515).

SFS 2018:1344

Råd och stöd

5 §

Internrevisionen skall ge råd och stöd till styrelsen och chefen för myndigheten.

Omfattning

6 §

Internrevisionen skall omfatta den verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för.

Bedrivande

7 §

Internrevision skall bedrivas enligt såväl god internrevisionssed som god internrevisorssed.

Samordning

8 §

En myndighet får samordna sin internrevision med en annan myndighet.

Rapportering

9 §

Resultatet av internrevisionens granskning skall redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer. Dessa skall rapporteras till styrelsen.

Internrevisionens uppdragsgivare

10 §

Myndighetens styrelse skall besluta om

  1. riktlinjer för internrevisionen,

  2. revisionsplan för internrevisionen, och

  3. åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Tillgång till uppgifter

11 §

Styrelsen skall, i den utsträckning det inte möter hinder på grund av bestämmelse om sekretess, se till att internrevisionen får tillgång till de uppgifter och upplysningar som den behöver för att fullgöra sitt uppdrag.

Övriga bestämmelser

12 §

Om myndigheten saknar styrelse, skall det som anges i 9–11 §§ om styrelsen i stället gälla chefen för myndigheten.

Tillämpningsföreskrifter

13 §

Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1228

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.

SFS 2007:1283

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2009:1321

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

2. För ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet ska äldre bestämmelser gälla.

SFS 2018:1344

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.