Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1242 Utkom från trycket den 5 december 2006Förordning om ändring i verksförordningen (1995:1322);utfärdad den 23 november 2006.Regeringen föreskriver att 13 § verksförordningen (1995:1322) skall ha följande lydelse.13 §13 § Senaste lydelse 2003:281.Styrelsen skall besluta om myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag, åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den redovisning som myndigheten skall lämna till regeringen enligt 15 §, riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228), sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.På regeringens vägnarMATS ODELLLilian Wiklund(Finansdepartementet)