Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1313 Utkom från trycket den 11 december 2006Förordning om ändring i verksförordningen (1995:1322);utfärdad den 30 november 2006.Regeringen föreskriver att 35 § verksförordningen (1995:1322) skall ha följande lydelse.35 §35 § Senaste lydelse 1998:1099. Myndighetens beslut i anställningsärenden får överklagas hos Överklagandenämnden för totalförsvaret, om något annat inte är särskilt föreskrivet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMATS ODELLLilian Wiklund(Finansdepartementet)