Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Myndighetsförordning (2007:515) Utkom från trycket den 20 juni 2007utfärdad den 7 juni 2007.Kommentaren genomgången per 1 juli 2018Förordningens tillämpningsområde1 §1 §Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen.Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse som avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen.Myndighetens ledning2 §2 §En myndighet leds aven myndighetschef (enrådighetsmyndighet),en styrelse (styrelsemyndighet), elleren nämnd (nämndmyndighet).Myndighetens ledningsform anges i myndighetens instruktion eller i någon annan författning.Ledningens ansvar3 §3 §Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.4 §4 §Myndighetens ledning skallbesluta en arbetsordning,i arbetsordningen besluta de närmare föreskrifter som behövs om myndighetens organisation, arbetsfördelningen mellan styrelse och myndighetschef, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten,besluta en verksamhetsplan för myndigheten,säkerställa att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt, ochavgöra andra ärenden som har principiell karaktär eller större betydelse eller som avser föreskrifter, om ärendena inte skall avgöras av personalansvarsnämnden enligt 25 §.Delegering5 §5 §Andra ärenden än de som avses i 4 § fåri styrelsemyndigheter avgöras av myndighetschefen eller, om inte styrelsen bestämt något annat, av den som myndighetschefen bestämmer,i enrådighetsmyndigheter och nämndmyndigheter avgöras av den som ledningen bestämmer.UppgifterAllmänna uppgifter6 §6 §Myndigheten skall fortlöpande utveckla verksamheten.Myndigheten skall verka för att genom samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet.Myndigheten skall tillhandahålla information om myndighetens verksamhet och följa sådana förhållanden utanför myndigheten som har betydelse för verksamheten.Medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete7 §7 §Myndigheten skall ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen och i annat internationellt samarbete, ställa den personal till förfogande för deltagandet som regeringen begär och fortlöpande hålla regeringen informerad om förhållanden av betydelse för samarbetet.Myndighetens arbetsgivarpolitik8 §8 §Myndigheten skalli samverkan med andra myndigheter utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken,se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten,skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet.Särskilda bestämmelser för enrådighetsmyndigheterInsynsråd9 §9 §Om regeringen har bestämt att det skall finnas ett insynsråd vid myndigheten, skall rådet utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.Insynsrådet består av det antal ledamöter som regeringen bestämmer.Myndighetschefen skall vara ordförande i insynsrådet och hålla rådet informerat om verksamheten.Särskilda bestämmelser för styrelsemyndigheterStyrelsens sammansättning10 §10 §Styrelsen består av det antal ledamöter som regeringen bestämmer. En av ledamöterna skall vara ordförande i styrelsen och en skall vara vice ordförande.Myndighetschefen skall ingå i styrelsen, men inte vara dess ordförande eller vice ordförande.Beslutförhet11 §11 §Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.12 §12 §Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.Myndighetschefens ansvar gentemot styrelsen13 §13 §Myndighetschefen ansvarar inför styrelsen och skall sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar.Myndighetschefen skall hålla styrelsen informerad om verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut.Myndighetschefen skall under styrelsen svara för myndighetens arbetsgivarpolitik enligt 8 § och företräda myndigheten som arbetsgivare.Särskilda bestämmelser för nämndmyndigheterNämndens sammansättning14 §14 §Nämnden består av det antal ledamöter som regeringen bestämmer. En av ledamöterna skall vara ordförande i nämnden och en skall vara vice ordförande.Beslutförhet15 §15 §Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.16 §16 §Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.Kansli17 §17 §Om regeringen har bestämt att myndigheten skall ha ett kansli, skall det ledas av en chef som skall följa de direktiv och riktlinjer som nämnden beslutar.18 §18 §Om regeringen har bestämt att en myndighet skall upplåta lokaler och sköta administrativa eller handläggande uppgifter åt en nämndmyndighet, ansvarar den förstnämnda myndigheten inför regeringen för de uppgifter som den skall sköta.De båda myndigheterna skall närmare reglera upplåtelsen av lokaler och fördelningen av uppgifter i en överenskommelse.Ärendenas handläggningKostnadsmässiga konsekvenser19 §19 §Myndigheten skall se till att de kostnadsmässiga konsekvenserna begränsas när den begär in uppgifter eller utövar tillsyn.Föredragning20 §20 §Ärendena skall avgöras efter föredragning.I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten bestämma att ärenden som avgörs av någon annan person än myndighetens chef inte behöver föredras.Myndighetschefen får utan föredragning fatta beslut som inte kan skjutas upp till dess att ärendet hunnit föredras.Myndighetens beslut21 §21 §För varje beslut i ett ärende skall det upprättas en handling som visardagen för beslutet,beslutets innehåll,vem som har fattat beslutet,vem som har varit föredragande, ochvem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.Anställningar och uppdrag22 §22 §Ledamöter i styrelser, nämnder och insynsråd utses av regeringen för en bestämd tid.Regeringen utser även ordförande i styrelser och nämnder.23 §23 §Myndighetschefen anställs av regeringen. Detsamma gäller en myndighets överdirektör.Annan personal anställs av myndigheten.24 §24 §Myndighetschefen skall ha en ställföreträdare som tjänstgör i chefens ställe när han eller hon inte är i tjänst. Om myndigheten har en överdirektör, är överdirektören myndighetschefens ställföreträdare.Ställföreträdaren ersätter även i övrigt myndighetschefen i den utsträckning som myndighetschefen bestämmer.Personalansvarsnämnd25 §25 §Om regeringen har bestämt att det skall finnas en personalansvarsnämnd vid myndigheten, skall nämnden pröva frågor omskiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning,disciplinansvar,åtalsanmälan,avstängning.Myndighetschefen skall vara ordförande i personalansvarsnämnden. Nämnden skall i övrigt bestå av personalföreträdarna och de ledamöter som myndigheten utser.26 §26 §Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.Myndighetens rätt att företräda staten vid domstol27 §27 §Myndigheten företräder staten vid domstol inom sitt verksamhetsområde.I förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten och i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m. finns särskilda bestämmelser om vem som för statens talan.Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse28 §28 §Om Riksrevisionens revisionsberättelse över myndighetens årsredovisning innehåller någon invändning, skall myndigheten redovisa för regeringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller avser att vidta med anledning av invändningen. Redovisningen skall lämnas inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats.Ärendeförteckning29 §29 §Myndigheten skall senast den 1 mars varje år till Justitiekanslern lämna en förteckning över de ärenden som hade kommit in före den 1 juli föregående år men som inte hade avgjorts vid årets utgång.Justitiekanslern får i det enskilda fallet besluta om undantag från första stycket.Överklagande av beslut i ärenden om föreskrifter30 §30 §Myndighetens beslut i ärenden om meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen får inte överklagas. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2007:515 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008, då verksförordningen (1995:1322) skall upphöra att gälla. F (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning – F (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner – Internrevisionsförordning (2006:1228) – F (2007:603) om intern styrning och kontroll. F (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.