Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission

Uppgifter

1 §

Statens haverikommission genomför undersökningar enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och samverkar med berörda myndigheter i deras olycksförebyggande verksamhet. Haverikommissionen samverkar även med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor som ligger inom myndighetens verksamhetsområde.
Haverikommissionen är behörig myndighet för säkerhetsutredningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG. SFS 2014:1381

Ledning

2 §

Statens haverikommission leds av en myndighetschef.

Organisation

3 §

Vid haverikommissionen ska det finnas haveriutredare.

4 §

Minst en av haveriutredarna vid myndigheten ska vara jurist och ha domarerfarenhet.
I övrigt ska det finnas haveriutredare med flygoperativ, flygteknisk, sjöoperativ, sjöteknisk, järnvägsoperativ, järnvägsteknisk och allmän teknisk sakkunskap, sakkunskap inom området befolkningsskydd och räddningstjänst samt beteendevetenskaplig sakkunskap.

5 §

För uppdrag att biträda med sådana undersökningar och säkerhetsutredningar som avses i 1 § får haverikommissionen anlita experter och sakkunniga. SFS 2012:616

Handläggningen av haverikommissionens undersökningar

6 §

Sådana undersökningar och säkerhetsutredningar som avses i 1 § leds av myndighetschefen eller av en haveriutredare som är jurist och har domarerfarenhet. SFS 2012:616

7 §

När haverikommissionen ska genomföra en sådan undersökning eller säkerhetsutredning som avses i 1 § får den som leder undersökningen eller säkerhetsutredningen tillkalla de experter och sakkunniga som behövs. SFS 2012:616

8 §

9 §

Vid sådana undersökningar och säkerhetsutredningar som avses i 1 § är haverikommissionen beslutför när den som leder undersökningen eller säkerhetsutredningen och minst en haveriutredare är närvarande.
Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggning i en sådan undersökning eller säkerhetsutredning tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. SFS 2012:616

Anställningar och uppdrag

10 §

Generaldirektören är myndighetschef. Generaldirektören ska vara jurist och ha domarerfarenhet.
En av haveriutredarna är generaldirektörens ställföreträdare.

SFS 2007:860

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission ska upphöra att gälla.
2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 2008.

SFS 2012:616

Denna förordning träder i kraft den 20 november 2012.

SFS 2014:1381

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.