Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1055) med instruktion för Kärnavfallsfonden

Uppgifter

1 §

Kärnavfallsfonden ska
  • 1. ta emot de avgifter som betalas enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter,
  • 2. förvalta de avgiftsmedel som fonderas enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter och den upphävda lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.,
  • 3. ordna utbetalningar efter begäran från Riksgäldskontoret enligt förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter och den upphävda förordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m., och
  • 4. hålla Riksgäldskontoret informerat om storleken på de fonderade medel som finns avsatta för varje reaktorinnehavares och varje annan tillståndshavares kostnader samt om fondens verksamhet i övrigt på ett sådant sätt att myndigheten kan fullgöra sina uppgifter enligt de lagar som anges i 1.
SFS 2018:1453

Ledning

2 §

Kärnavfallsfonden leds av en styrelse.

3 §

Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

Organisation

4 §

Kammarkollegiet utför kansligöromål åt Kärnavfallsfonden enligt avtal mellan fonden och kollegiet.

Ärendenas handläggning

5 §

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Om en ledamot begär det, ska ordföranden kalla samman styrelsen.

6 §

När ärenden av större vikt handläggs ska alla ledamöter vara närvarande, om det är möjligt.
Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får
  • 1. ärendet avgöras genom kontakt mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet, eller
  • 2. ordföranden ensam avgöra ärendet, om det inte är möjligt att avgöra ärendet enligt 1.
Ett avgörande enligt andra stycket ska anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

7 §

Styrelsen får lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller någon tjänsteman hos Kammarkollegiet som utför kansligöromål åt Kärnavfallsfonden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

8 §

Ärendena avgörs efter föredragning. Styrelsen får dock bestämma att ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras.

Räkenskaper

9 §

Kärnavfallsfondens räkenskapsår är kalenderår.
Kärnavfallsfondens årsredovisning ska upprättas på ett sådant sätt att det framgår hur stor andel av fondens medel som belöper på varje reaktorinnehavare och varje annan avgiftsskyldig tillståndshavare.
Kärnavfallsfonden är inte skyldig att upprätta delårsrapport.

Uppdrag

10 §

Ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen utses av regeringen för en bestämd tid.
Två av ledamöterna ska utses på förslag av de tillståndshavare som är skyldiga att betala kärnavfallsavgift enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet eller av en organisation som företräder tillståndshavarna. Om något sådant förslag inte lämnas, förordnar regeringen ledamöter ändå.

Undantag från myndighetsförordningen

11 §

Kärnavfallsfonden omfattas inte av de bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) som avser

SFS 2007:1055

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1995:1548) med instruktion för Kärnavfallsfondens styrelse ska upphöra att gälla.

SFS 2008:454

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

SFS 2008:720

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2008.

SFS 2018:1453

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.