Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

Uppgifter

1 §

Centrala etikprövningsnämnden prövar ansökningar om etikprövning av forskning som avser människor och utövar tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.
Centrala etikprövningsnämnden prövar även vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Ledning

2 §

Centrala etikprövningsnämnden leds av en nämnd.

3 §

I 32 och 33 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om nämndens sammansättning och när nämnden är beslutför.
Det ska finnas personliga ersättare för samtliga ledamöter i nämnden.
Vetenskapsrådet ska lämna förslag till regeringen på ledamöter och ersättare med vetenskaplig kompetens.

Organisation

4 §

Ordföranden utser en av ledamöterna att vara vetenskaplig sekreterare i nämnden för en bestämd tid.
Den vetenskapliga sekreteraren ska förbereda ärenden inför nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens.

5 §

Vetenskapsrådet ska upplåta lokaler och svara för att kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter utförs åt Centrala etikprövningsnämnden.

Ärendenas handläggning

6 §

Ärendena avgörs efter föredragning. Den vetenskapliga sekreteraren är föredragande i nämnden. Även personal vid Vetenskapsrådet som utför uppgifter som anges i 5 § får vara föredragande i nämnden.

7 §

När etiska frågor av ny och principiell karaktär handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §

I 33 § tredje stycket lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om att ordföranden får lämna över vissa uppgifter till en föredragande i nämnden. Ett sådant överlämnande ska ske i särskilt beslut.

Expertgruppen för oredlighet i forskning

9 §

Vid Centrala etikprövningsnämnden ska det finnas en expertgrupp för oredlighet i forskning. Expertgruppen ska på begäran av ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) yttra sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om oredlighet i forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. SFS 2013:507

10 §

Expertgruppen för oredlighet i forskning ska bestå av en ordförande och sex övriga ledamöter. De övriga ledamöterna ska ha vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden, varav en ledamot ska företräda etisk sakkunskap.
Varje ledamot ska ha en personlig ersättare. Ordföranden och ersättaren för ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.
En ledamot eller ersättare för en ledamot får inte vara ledamot av Vetenskapsrådets styrelse eller någon av Vetenskapsrådets särskilda beslutsorgan eller inneha motsvarande funktion hos andra statliga organ vars huvudsakliga uppgift är forskningsfinansiering.
För enskilda ärenden får expertgruppen utse sakkunniga.
Expertgruppen är beslutför när ordföranden och minst fyra övriga ledamöter är närvarande. SFS 2016:1259

11 §

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare för dessa utses av regeringen.
Tre ledamöter samt ersättare för dessa utses efter förslag av den samordningsgrupp som finns vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Verket för innovationssystem.
En ledamot samt ersättare utses efter förslag av Centrala etikprövningsnämnden och två ledamöter samt ersättare efter förslag av Sveriges universitets- och högskoleförbund. SFS 2016:1259

12 §

Ordföranden och övriga ledamöter samt deras ersättare utses för tre år. SFS 2009:1069

Undantag från myndighetsförordningen

13 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Centrala etikprövningsnämnden:
  • 5 § om delegering,
  • 14 § om nämndens sammansättning,
  • 15 och 16 §§ om beslutförhet, och
  • 27 § om rätt att företräda staten vid domstol.
SFS 2009:1069

SFS 2007:1068

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (2003:617) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden ska upphöra att gälla.

SFS 2009:1069

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

SFS 2013:507

Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2013.

SFS 2016:1259

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2017.

SFS 2018:1882

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.