Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 §

Det ska finnas regionala etikprövningsnämnder med uppgift att pröva ansökningar om etikprövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.
Nämnderna har även till uppgift att pröva vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Rådgivande yttrande

2 §

En regional etikprövningsnämnd får lämna rådgivande yttranden om forskning som avser människor enligt bestämmelserna i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. SFS 2008:352

3 §

Allmänt om organisationen

Regionala etikprövningsnämnder

4 §

De regionala etikprövningsnämnderna är:
 • Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg,
 • Regionala etikprövningsnämnden i Linköping,
 • Regionala etikprövningsnämnden i Lund,
 • Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm,
 • Regionala etikprövningsnämnden i Umeå, och
 • Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala.

Nämndernas uppbyggnad

5 §

En regional etikprövningsnämnd består av två eller flera avdelningar enligt bilagan till denna förordning. Det finns bestämmelser om avdelningarnas sammansättning i 25 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.
Det ska finnas personliga ersättare för samtliga ledamöter i nämnden.

Ledning

6 §

En regional etikprövningsnämnd leds av ordförandena för nämndens avdelningar (nämndledningen). Nämndledningen ska utföra de uppgifter som enligt 3 § och 4 § 1–4 myndighetsförordningen (2007:515) ankommer på myndighetens ledning. Nämndledningen ska också fatta beslut om årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag samt andra beslut av större betydelse. Beslut i ärenden som anges i 1 och 2 §§ denna förordning ska dock fattas av en avdelning inom nämnden.
Regeringen utser en av avdelningsordförandena att vara ordförande för nämndledningen.
Om ett ärende som ska avgöras av nämndledningen är så brådskande att nämndledningen inte hinner sammanträda för att behandla det, får det avgöras av ordföranden för nämndledningen. SFS 2008:352

Organisation

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

7 §

De universitet som anges i 9 § ska lämna förslag till regeringen på ledamöter och ersättare med vetenskaplig kompetens för den regionala etikprövningsnämnd som universitetet ska fullgöra uppgifter för enligt samma bestämmelse. Innan förslag lämnas ska varje universitet samråda med lärosäten inom respektive nämnds upptagningsområde enligt bilaga 1 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

Ledamöter som företräder allmänna intressen

7 a §

De landsting som anges nedan ska lämna förslag till regeringen på ledamöter och ersättare som företräder allmänna intressen i respektive regional etikprövningsnämnd. Innan de lämnar förslag ska de samråda med andra landsting i de län som ingår i respektive nämnds upptagningsområde enligt bilaga 1 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.
Nämnd
Landsting
Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 
Västra Götalands läns landsting 
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 
Östergötlands läns landsting 
Regionala etikprövningsnämnden i Lund 
Skåne läns landsting 
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm  
Stockholms läns landsting 
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå 
Västerbottens läns landsting 
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 
Uppsala läns landsting 
SFS 2008:352

Vetenskaplig sekreterare

8 §

För varje avdelning utser ordföranden en av ledamöterna att vara vetenskaplig sekreterare för avdelningen för en bestämd tid.
Den vetenskapliga sekreteraren ska förbereda ärendena inför avdelningens sammanträden samt bistå ordföranden och avdelningen i övrigt med vetenskaplig kompetens.

Kansligöromål m.m.

9 §

Följande universitet ska upplåta lokaler och svara för att kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter utförs åt respektive nämnd
Nämnd 
Universitet 
Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 
Göteborgs universitet 
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 
Linköpings universitet 
Regionala etikprövningsnämnden i Lund 
Lunds universitet 
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 
Karolinska institutet 
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå 
Umeå universitet 
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 
Uppsala universitet 

Ärendenas handläggning

Beslutförhet

10 §

I 26 och 27 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns det bestämmelser om när nämndernas avdelningar är beslutföra.

Föredragning

11 §

Ärendena avgörs efter föredragning. Ledamot i nämnden, ersättare i nämnden eller sådan personal vid ett universitet som utför uppgifter som anges i 9 § får vara föredragande i nämnden.
Ärenden som avses i 6 § tredje stycket får avgöras utan föredragning. Beslut i sådana ärenden ska anmälas vid nästa sammanträde med nämndledningen.

Etiska frågor av ny och principiell karaktär

12 §

När etiska frågor av ny och principiell karaktär handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Särskild kompetens vid prövning av vissa ärenden

13 §

I ärenden om prövning av forskning som avser underåriga eller personer som avses i 20 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska det vid prövningen inom avdelningen finnas särskild kompetens eller ett särskilt inhämtat yttrande från en expert i frågan.
Den särskilda kompetens som avses i första stycket ska
 • 1. vid avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning avse kompetens inom barnmedicin, psykiatri eller geriatrik, och
 • 2. vid avdelningar som prövar ansökningar som gäller övrig forskning avse kompetens inom sådan forskning som är aktuell i ärendet.

Överlämnande av vissa ärenden

14 §

Överlämnande enligt 27 § tredje stycket lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska ske i särskilt beslut. Beslut som fattas med stöd av ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde.

15 §

Undantag från myndighetsförordningen

16 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på de regionala etikprövningsnämnderna:
 • 2 § om myndighetens ledning,
 • 4 § 5 om ledningens ansvar,
 • 5 § om delegering,
 • 14 § om nämndens sammansättning,
 • 15 och 16 §§ om beslutförhet, och
 • 27 § om rätt att företräda staten vid domstol.

17 §


SFS 2007:1069

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (2003:616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder ska upphöra att gälla.

SFS 2008:352

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.