Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan

Utkom från trycket den 7 december 2007
utfärdad den 22 november 2007.

Inledande bestämmelser

Allmänt

1 §

I denna förordning finns det i anslutning till högskolelagen (1992:1434) bestämmelser för Försvarshögskolan. I övrigt gäller de bestämmelser i högskoleförordningen (1993:100) som anges särskilt i denna förordning.

SFS 2010:1751

Säkerhetsskyddsfrågor

2 §

Försvarshögskolans hantering av säkerhetsskyddsfrågor regleras i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

SFS 2018:661

Högskoleförordningens tillämpning

3 §

För Försvarshögskolan tillämpas 1 kap. 4–5, 7, 11–14 och 16 §§ högskoleförordningen (1993:100).

SFS 2018:1030

Internationell verksamhet

4 §

Försvarshögskolan är svenskt kontaktorgan för deltagande i Konsortiet av försvarsakademier och säkerhetspolitiska institut inom ramen för Partnerskap för fred.

5 §

Försvarshögskolan får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde som är förenlig med högskolans uppgifter i övrigt.

SFS 2010:594

Styrelse, rektor och övrig organisation

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-1751

Styrelsens sammansättning

1 §

Styrelsen för Försvarshögskolan ska bestå av ordföranden och fjorton andra ledamöter, om inte annat följer av andra stycket. Ordföranden får inte vara anställd vid Försvarshögskolan. Av 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att rektor ingår i styrelsen. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har rätt att föreslå var sin ledamot.

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100) gäller för Försvarshögskolan.

Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig.

SFS 2018:1133

Högskoleförordningens tillämpning

2 §

För styrelsen, rektorn och rektorns ställföreträdare gäller 2 kap. 2–8, 10, 11 och 13 §§ högskoleförordningen (1993:100).

SFS 2010:1751

Forsknings- och utbildningsnämnden

Rubriken införd g. SFS2010-1751

Ansvarsområde

Rubriken införd g. SFS2010-1751

3 §

Försvarshögskolan ska ha en forsknings- och utbildningsnämnd. Forsknings- och utbildningsnämnden ska ansvara för forskning och för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Nämnden ska i övrigt svara för de uppgifter som Försvarshögskolan beslutar.

SFS 2018:132

Ledamöter

Rubriken införd g. SFS2010-1751

4 §

Forsknings- och utbildningsnämnden ska bestå av minst elva ledamöter. Flertalet av ledamöterna ska vara personer som har en anställning vid Försvarshögskolan som

 1. professor, annan lärare eller forskare för vilken det krävs lägst doktorsexamen eller motsvarande kompetens, eller

 2. lärare inom ett visst ämnesområde och är officer samt har gått igenom högre militär utbildning eller motsvarande utbildning.

De ledamöter som anges i första stycket ska utses genom val inom högskolan. Försvarshögskolan får meddela närmare föreskrifter om vilka personer som är valbara och röstberättigade och om valförfarandet.

Försvarshögskolans styrelse ska utse ytterligare högst tre ledamöter som ska vara lämpliga för uppdraget och inte vara anställda vid Försvarshögskolan. Av dessa ska minst en ledamot representera Försvarsmakten och en Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De studerande vid Försvarshögskolan har också rätt att vara representerade i nämnden med minst tre ledamöter.

SFS 2010:1751

Övrig organisation

Rubriken införd g. SFS2010-1751

5 §

Av 2 kap. 5 och 9 §§ högskolelagen (1992:1434) följer att Försvarshögskolan beslutar om sin interna organisation utöver styrelsen, rektorn och forsknings- och utbildningsnämnden.

SFS 2010:1751

6 §

Bestämmelserna om studentrepresentation i 2 kap. 14 § första, andra och fjärde styckena högskoleförordningen (1993:100) gäller även för Försvarshögskolan. Om beslut inte ska fattas av forsknings- och utbildningsnämnden, gäller också 2 kap. 14 § tredje stycket.

För Försvarshögskolan gäller 2 kap. 16 § högskoleförordningen om högskolebibliotek.

SFS 2010:1751

Personalansvarsnämnd

Rubriken införd g. SFS2010-1751

7 §

Vid Försvarshögskolan ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Försvarshögskolan ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

SFS 2010:1751

Anställningar vid Försvarshögskolan

Kapitlet infört g. Förutv. 3 kap. samtidigt upphävt. SFS2010-1751

1 §

Vid anställning av professorer, lektorer och andra lärare och doktorander gäller 4 kap. 1, 3–7, 9 och 11–17 §§ samt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100).

SFS 2010:1751

2 §

Vid anställning av officerare som lärare gäller 4 kap. 1, 5, 9, 13–15 och 17 §§ högskoleförordningen (1993:100). Vid sådana anställningar ska 6 § anställningsförordningen (1994:373) inte tillämpas.

Med officerare avses i denna förordning de som är eller har varit anställda som officer i Försvarsmakten och utländska officerare.

SFS 2010:1751

3 §

upphävd genom

SFS 2010:1751

4 §

upphävd genom

SFS 2010:1751

5 §

upphävd genom

SFS 2010:1751

Högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-0132

Tidigare beteckning 5 kap. Förutv. 4 kap. upphävt g. SFS2018-0132

Examina

Beträffande rubriken, se SFS2010-1751

1 §

Inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå får vid Försvarshögskolan avläggas endast de examina som anges i bilagan till denna förordning. I bilagan anges också på vilken nivå och inom vilka områden en viss examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning). Bilagan innehåller även bestämmelser om examensbenämning och om översättning av examensbenämningen.

SFS 2018:132

Högskoleförordningens tillämpning

Beträffande rubriken, se SFS2010-1751

2 §

För utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå gäller i övrigt 6 kap. 2, 3, 6–11, 11 b–11 f, 13–18 och 20–36 §§ högskoleförordningen (1993:100).

SFS 2018:132

Gemensam examen

Rubriken införd g. SFS2010-1751

2 a §

Försvarshögskolan får delta i ett utbildningssamarbete som anges i 1 kap. 17 § andra stycket högskolelagen (1992:1434) bara om samarbetet grundas på en skriftlig överenskommelse. En sådan överenskommelse får Försvarshögskolan ingå med

 1. ett universitet eller en högskola som omfattas av högskolelagen,

 2. en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller

 3. ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.

SFS 2009:1072

2 b §

Utöver vad som gäller enligt 6 kap. 11 b § högskoleförordningen (1993:100) får Försvarshögskolan ingå en överenskommelse som anges i 2 a § bara om utbildningen inte kan leda till officersexamen som anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2010:1751

Tillträde till utbildning som leder till officersexamen

Beträffande rubriken, se SFS2010-1751

Grundläggande behörighet

Beträffande rubriken, se SFS2010-1751

3 §

För att kunna bli antagen till en utbildning som leder till officersexamen och som anges i bilagan till denna förordning krävs, utöver vad som gäller för grundläggande behörighet enligt 7 kap. 5, 6 och 24 §§ högskoleförordningen (1993:100), att sökanden

 1. är svensk medborgare,

 2. har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning, och

 3. har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), och

 4. har bedömts lämplig för utbildningen av Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan får meddela närmare föreskrifter om det krav som anges i första stycket 4.

SFS 2018:661

Särskild behörighet

Beträffande rubriken, se SFS2010-1751

4 §

För tillträde till utbildning som avses i 3 § gäller i fråga om särskild behörighet 7 kap. 8 § första stycket 1 och 3 och andra stycket högskoleförordningen (1993:100).

Försvarshögskolan får meddela föreskrifter om den särskilda behörighet som krävs för att bli antagen till utbildning som avses i 3 §.

SFS 2018:1504

Högskoleförordningens tillämpning

Beträffande rubriken, se SFS2010-1751

5 §

För tillträde till utbildning som avses i 3 § gäller i övrigt 7 kap. 1–8, 12, 13, 17, 18 första och tredje stycket och 19–23 §§ högskoleförordningen (1993:100) samt bilaga 3 till den förordningen med undantag av punkterna 3 och 8.

Försvarshögskolan får besluta om undantag från 7 kap. 13 § första stycket högskoleförordningen.

SFS 2007:1165

Tillträde till övrig utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-0132

6 §

För tillträde till övrig utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå vid Försvarshögskolan gäller 7 kap. 1–9 a, 11–13, 15–28 och 30– 41 §§ högskoleförordningen (1993:100).

Försvarshögskolan får, i den mån krav på särskild behörighet ställs, bestämma vilka områdesbehörigheter som ska gälla för utbildningen.

SFS 2018:1504

6 a §

De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse

 1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper, och

 2. andra villkor enligt vad som anges i 6 c § 2.

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

SFS 2018:1504

6 b §

Försvarshögskolan får, i den utsträckning det ställs krav på särskild behörighet, meddela föreskrifter om vilka krav enligt 6 a § första stycket 1 som ska gälla för utbildning som avses i 6 §.

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka kurser i gymnasieskolan som krav enligt första stycket får avse.

SFS 2018:1504

6 c §

Om det finns särskilda skäl, får Försvarshögskolan för tillträde till en viss utbildning som avses i 6 §, meddela föreskrifter om

 1. krav på kunskaper från andra kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper än de som följer av 6 b § andra stycket, eller

 2. krav på andra villkor än kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper om de betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Innan Försvarshögskolan meddelar föreskrifter enligt första stycket ska Universitets- och högskolerådet ges tillfälle att yttra sig över högskolans förslag.

SFS 2018:1504

Disciplinära åtgärder

Beträffande rubriken, se SFS2010-1751

7 §

Disciplinära åtgärder mot studenter som är antagna till och bedriver högskoleutbildning vid Försvarshögskolan får vidtas enligt bestämmelserna i 10 kap. högskoleförordningen (1993:100).

SFS 2010:1751

Annan utbildning vid Försvarshögskolan

Tidigare beteckning 6 kap. Förutv. 5 kap. nu 4 kap. SFS2010-1751

Utbildning på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Rubriken införd g. SFS2018-1330

1 §

För överklagande av Försvarshögskolans beslut gäller 12 kap. högskoleförordningen (1993:100) med undantag för beslut om anställning av officerare som lärare enligt 3 kap. 2 § i denna förordning.

SFS 2010:1751

Utbildning på uppdrag av Försvarsmakten

Rubriken införd g. SFS2018-1330

2 §

Försvarshögskolan får på uppdrag av Försvarsmakten anordna annan utbildning än den som regleras enligt denna förordning.

Vid utbildning enligt första stycket tillämpas avgiftsförordningen (1992:191). Försvarshögskolan får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Avgiften ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

SFS 2010:1751

Gemensam examen

2 a §

betecknas numera 4 kap. 2 a §

SFS 2010:1751

2 b §

betecknas numera 4 kap. 2 b §

SFS 2010:1751

Öppen nätbaserad utbildning

Rubriken införd g. SFS2018-1330

Grundläggande behörighet

3 §

I 3–8 §§ finns bestämmelser om öppen nätbaserad utbildning. Sådan utbildning är inte utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå som det finns bestämmelser om i 4 kap.

SFS 2018:1330

4 §

Med öppen nätbaserad utbildning avses utbildning som ges via internet och som är öppen för alla, utan förkunskapskrav.

Öppen nätbaserad utbildning får anordnas om den knyter an till och främjar den högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå som försvarshögskolan får utfärda examen för eller den forskning som bedrivs vid högskolan.

SFS 2018:1330

5 §

För öppen nätbaserad utbildning gäller inte övriga bestämmelser om utbildning, studenter och doktorander i denna förordning eller i högskoleförordningen (1993:100).

Hänvisningar till denna förordning i andra förordningar omfattar 3–8 §§ enbart om det anges särskilt.

SFS 2018:1330

6 §

Försvarshögskolan får anordna prov för deltagarna och sätta betyg på en genomgången öppen nätbaserad utbildning eller del av en utbildning.

Högskolan får meddela föreskrifter om prov eller betyg.

SFS 2018:1330

7 §

Försvarshögskolan får utfärda utbildningsintyg till deltagare som genomgått utbildningen.

Högskolan får meddela föreskrifter om utbildningsintyg.

SFS 2018:1330

8 §

Försvarshögskolan får meddela ytterligare föreskrifter om öppen nätbaserad utbildning.

SFS 2018:1330

Överklagande

Tidigare beteckning 7 kap. Förutv. 6 kap. nu 5 kap. SFS2010-1751

1 §

För överklagande av beslut fattade av Försvarshögskolan gäller bestämmelserna i 12 kap. högskoleförordningen (1993:100). Vad som sägs om undantag av vissa anställningar i 12 kap. 2 § första stycket 1 i samma förordning ska även avse anställning av officerare enligt 4 kap. 2 och 3 §§ denna förordning.

SFS 2010:1751

2 §

betecknas numera 5 kap. 2 §

SFS 2010:1751

[Överklagande]

Kapitlet har ny beteckning – 6 kap. – g. SFS2010-1751

1 §

betecknas numera 6 kap. 1 §

SFS 2010:1751

Bilaga

Innehåll

I denna bilaga anges

 1. vilka examina som får avläggas på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och inom vilka områden vid Försvarshögskolan, och

 2. vilka krav som ska uppfyllas för respektive examen (examensbeskrivning).

Gemensamma bestämmelser

Examensbenämning

En examensbenämning består av examen enligt vad som anges i denna bilaga och i förekommande fall ett för- eller efterled eller båda, som anger examens inriktning. Försvarshögskolan bestämmer vilka för- eller efterled som ska användas. För vissa examina ska, enligt vad som framgår av examensbeskrivningarna, Försvarshögskolan bestämma en inriktning.

Översättning

En översättning av examensbenämningen ska återspegla examens omfattning och i förekommande fall inriktning samt på vilken nivå examen avläggs.

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om översättningen av examen till engelska. Försvarshögskolan beslutar om översättningen av examen i examensbeviset till andra språk än engelska, efter samråd med Universitets- och högskolerådet i fråga om den rättsliga status som en översättning av examen kan ha i andra länder.

Försvarshögskolan beslutar om översättning av de för- och efterled som Försvarshögskolan använder. Försvarshögskolan ska till Universitets- och högskolerådet anmäla de för- och efterled på svenska som Försvarshögskolan bestämt ska användas till varje examen samt översättningen av dem till engelska.

Försvarshögskolan får också till Universitets- och högskolerådet anmäla översättningen av examensbenämningar till andra språk än engelska.

Förteckning över examina

Examina på grundnivå

Generella examina

Högskoleexamen

Kandidatexamen

Yrkesexamina

Officersexamen

Examina på avancerad nivå

Generella examina

Magisterexamen

inom området försvar, krishantering och säkerhet

Masterexamen

inom området försvar, krishantering och säkerhet

Examina på forskarnivå

Licentiatexamen

inom området försvar, krishantering och säkerhet

Doktorsexamen

inom området försvar, krishantering och säkerhet

Examensbeskrivningar

EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ

GENERELLA EXAMINA

Högskoleexamen

Omfattning

Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som Försvarshögskolan själv bestämmer.

Mål

Kunskap och förståelse

För högskoleexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga

För högskoleexamen ska studenten

 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,

 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleexamen ska studenten

 • visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

Självständigt arbete (examensarbete)

För högskoleexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt

För högskoleexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som Försvarshögskolan bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Kandidatexamen

Omfattning

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som Försvarshögskolan bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Mål

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt

För kandidatexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som Försvarshögskolan bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

YRKESEXAMINA

Officersexamen

Omfattning

Officersexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.

Mål

För officersexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som officer.

Kunskap och förståelse

För officersexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,

 • visa sådant brett kunnande i militära ämnen som krävs för att i en ledande befattning ansvara för personal och materiel i militära operationer,

 • visa förståelse för mekanismer och interaktion i militära konflikter längs hela skalan av konflikter,

 • visa kunskap om krishantering i påfrestande situationer för samhället, och

 • visa kunskap om såväl nationella som internationella relevanta författningar och regelverk.

Färdighet och förmåga

För officersexamen ska studenten

 • visa förmåga att med en helhetssyn planera, leda och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,

 • visa förmåga att utbilda, informera och stödja olika grupper,

 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån uppgiftens, individens och gruppens behov,

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt granska, bedöma och använda relevant information,

 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med grupper med olika sammansättningar, och

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För officersexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,

 • visa förmåga till säkerhetsmässigt tänkande i olika situationer,

 • visa förmåga att inom yrkesutövningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet militära, sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,

 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För officersexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Övrigt

För officersexamen ska också de preciserade krav gälla som Försvarshögskolan bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ

GENERELLA EXAMINA

Magisterexamen

Omfattning

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som Försvarshögskolan bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100) på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Mål

Kunskap och förståelse

För magisterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,

 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)

För magisterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt

För magisterexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som Försvarshögskolan bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Masterexamen

Omfattning

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som Försvarshögskolan själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Mål

Kunskap och förståelse

För masterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)

För masterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Övrigt

För masterexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

EXAMINA PÅ FORSKARNIVÅ

GENERELLA EXAMINA

Licentiatexamen

Omfattning

Licentiatexamen uppnås antingen efter att doktoranden fullgjort en utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå, eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning som ska avslutas med doktorsexamen, om högskolan beslutar att en sådan licentiatexamen kan ges vid högskolan.

Mål

Kunskap och förståelse

För licentiatexamen ska doktoranden

 • visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.

Färdighet och förmåga

För licentiatexamen ska doktoranden

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och

 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För licentiatexamen ska doktoranden

 • visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Vetenskaplig uppsats

För licentiatexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng godkänd.

Övrigt

För licentiatexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Doktorsexamen

Omfattning

Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå.

Mål

Kunskap och förståelse

För doktorsexamen ska doktoranden

 • visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och

 • visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.

Färdighet och förmåga

För doktorsexamen ska doktoranden

 • visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete,

 • med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt,

 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och

 • visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För doktorsexamen ska doktoranden

 • visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, och

 • visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling)

För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd.

Övrigt

För doktorsexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

SFS 2018:132

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1164

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008, då förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan ska upphöra att gälla.

2. Hänvisningen i 2 kap. 2 § till 2 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100) om rektors behörighet ska tillämpas första gången då en ny rektor ska anställas eller senast fr.o.m. d. 1 okt. 2008.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av anställningsbeslut som har meddelats före d. 1 jan. 2008.

4. Bestämmelserna i 5 kap. om tillträde till officersutbildning ska tillämpas första gången vid antagning som börjar efter d. 30 juni 2008.

5. Den som före d. 1 jan. 2008 har påbörjat en utbildning enligt äldre bestämmelser och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en yrkesofficersexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till utgången av juni 2012.

6. Den som antagits till yrkesofficersprogrammet under 2006 respektive officersprogrammet under 2007 ska på begäran till Försvarshögskolan anses vara antagen till utbildning som leder till officersexamen som anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2007:1165

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2008:19

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2008.

SFS 2008:1030

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:1072

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010 och tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2010.

SFS 2010:594

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010 i fråga om 1 kap. 3 § och i övrigt d. 30 sept. 2010.

SFS 2010:1751

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. Bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2–5, 8 och 9 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse d. 31 dec. 2010, med undantag för bestämmelserna om förnyelse av en tidsbegränsad anställning, ska tillämpas i fråga om den som före d. 1 jan. 2011 har anställts för en begränsad tid enligt bestämmelserna. Sådan tillämpning ska ske så länge anställningen pågår. Vid handläggning av ärenden om övergång av en tidsbegränsad anställning i en anställning tills vidare enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 5 högskoleförordningen ska även bestämmelserna i 4 kap. 7, 9 och 28 §§ högskoleförordningen i deras lydelse d. 31 dec. 2010 tillämpas.

3. Bestämmelserna i 4 kap. 8 a § och 30 § 6 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse d. 31 dec. 2010 om tidsbegränsad anställning som biträdande lektor får tillämpas till utgången av september 2011.

4. I fråga om den som före d. 1 oktober 2011 har anställts som biträdande lektor enligt 3 ska bestämmelserna i 4 kap. 30 § 6 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse d. 31 dec. 2010 tillämpas så länge anställningen pågår. En sådan anställning får förnyas enligt de äldre bestämmelserna.

5. Bestämmelserna i 4 kap. 10 § och 30 § 7 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse d. 31 dec. 2010 om tidsbegränsad anställning som forskarassistent får tillämpas till utgången av september 2011.

6. I fråga om den som före d. 1 okt. 2011 har anställts som forskarassistent enligt 5 ska bestämmelserna i 4 kap. 30 § 7 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse d. 31 dec. 2010 tillämpas så länge anställningen pågår. En sådan anställning får förnyas enligt de äldre bestämmelserna.

7. Bestämmelserna i 4 kap. 5, 7, 8 a, 11–13 a, 20–23 och 24 a–28 §§ högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse d. 31 dec. 2010 ska tillämpas i fråga om ärenden om befordran av lärare som har inkommit till Försvarshögskolan men som inte har avslutats före d. 1 jan. 2011. Vid tillämpningen av de äldre bestämmelserna ska de uppgifter som Forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar för handhas av nämnden eller av de personer eller den grupp av personer som Försvarshögskolan beslutar.

8. Om ett förfarande om anställning av lärare, i andra fall än som avses i 7 eller enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 2 och 3 §§ om anställning av officerare, har påbörjats men inte avslutats före d. 1 jan. 2011, ska bestämmelserna i 4 kap. 5, 7, 8 a, 9, 10, 15, 20–22, 24, 24 a, 26–28 och 30 §§ högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse d. 31 dec. 2010 tillämpas i anställningsärendet. Vid tillämpningen av de äldre bestämmelserna i högskoleförordningen ska de uppgifter som Forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar för handhas av nämnden eller av de personer eller den grupp av personer som Försvarshögskolan beslutar.

9. I fråga om den som enligt 8 har anställts efter d. 1 jan. 2011 med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2–5, 8 och 9 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse d. 31 dec. 2010 ska dessa bestämmelser tillämpas så länge anställningen pågår. Bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2, 5, 8 och 9 högskoleförordningen i deras lydelse d. 31 dec. 2010 om förnyelse av en tidsbegränsad anställning och övergång av en tidsbegränsad anställning i en anställning tills vidare ska dock inte tillämpas.

10. Vid beräkning av anställningstid som adjungerad professor enligt bestämmelserna i 4 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse från och med d. 1 jan. 2011 ska även anställningstid som adjungerad professor enligt bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2 högskoleförordningen i deras lydelse d. 31 dec. 2010 beaktas.

11. Vid beräkning av anställningstid som gästprofessor enligt bestämmelserna i 4 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse från och med d. 1 jan. 2011 ska även anställningstid som gästprofessor enligt bestämmelserna i 4 kap. 30 § 9 högskoleförordningen i deras lydelse d. 31 dec. 2010 beaktas.

12. Bestämmelserna i 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse d. 31 dec. 2010 gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats med tillämpning av bestämmelser i högskoleförordningen i deras lydelse före d. 1 jan. 2011.

SFS 2012:723

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:15

Denna förordning träder i kraft d. 26 febr. 2013.

SFS 2014:1535

Denna förordning träder i kraft d. 12 jan. 2015.

SFS 2016:747

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2016.

SFS 2018:132

Denna förordning träder i kraft d. 2 maj 2018.

SFS 2018:661

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.

SFS 2018:1030

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1133

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2018.

2. Förordningen tillämpas första gången när ledamöter i styrelsen ska utses för tiden från och med d. 1 maj 2020.

SFS 2018:1330

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2018.

SFS 2018:1504

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019 i fråga om 4 kap. 4, 6 a–6 c §§ och i övrigt d. 1 jan. 2022.

2. När Universitets- och högskolerådet eller Försvarshögskolan med stöd av de nya 4 kap. 6 b och 6 c §§ meddelar föreskrifter ska de föreskriva att bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.

3. Bestämmelserna i den nya 4 kap. 6 a § och bestämmelserna i 4 kap. 3, 4, 5 och 6 §§ i den nya lydelsen ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.

4. Bestämmelserna i 4 kap. 5 och 6 §§ i den nya lydelsen ska, såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100), tillämpas första gången vid prov som genomförs våren 2022.

5. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om antagning till utbildning som börjar före d. 1 juni 2022.