Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan

1 kap. Inledande bestämmelser

Allmänt

1 kap. 1 §

I denna förordning finns det i anslutning till högskolelagen (1992:1434) bestämmelser för Försvarshögskolan. I övrigt gäller de bestämmelser i högskoleförordningen (1993:100) som anges särskilt i denna förordning. SFS 2010:1751

Säkerhetsskyddsfrågor

1 kap. 2 §

Försvarshögskolans hantering av säkerhetsskyddsfrågor regleras i säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Högskoleförordningens tillämpning

Internationell verksamhet

1 kap. 4 §

Försvarshögskolan är svenskt kontaktorgan för deltagande i Konsortiet av försvarsakademier och säkerhetspolitiska institut inom ramen för Partnerskap för fred.

1 kap. 5 §

Försvarshögskolan får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde som är förenlig med högskolans uppgifter i övrigt. SFS 2010:594

2 kap. Styrelse, rektor och övrig organisation

Styrelsens sammansättning

2 kap. 1 §

Styrelsen för Försvarshögskolan ska bestå av ordföranden och fjorton andra ledamöter, om inte annat följer av andra stycket. Ordföranden får inte vara anställd vid Försvarshögskolan. Av 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att rektor ingår i styrelsen. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har rätt att föreslå var sin ledamot.
Bestämmelsen i 2 kap. 1 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100) gäller för Försvarshögskolan.
Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig. SFS 2018:1133

Högskoleförordningens tillämpning

Forsknings- och utbildningsnämnden

Ansvarsområde

2 kap. 3 §

Försvarshögskolan ska ha en forsknings- och utbildningsnämnd. Forsknings- och utbildningsnämnden ska ansvara för forskning och för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Nämnden ska i övrigt svara för de uppgifter som Försvarshögskolan beslutar. SFS 2018:132
Ledamöter

2 kap. 4 §

Forsknings- och utbildningsnämnden ska bestå av minst elva ledamöter. Flertalet av ledamöterna ska vara personer som har en anställning vid Försvarshögskolan som
  • 1. professor, annan lärare eller forskare för vilken det krävs lägst doktorsexamen eller motsvarande kompetens, eller
  • 2. lärare inom ett visst ämnesområde och är officer samt har gått igenom högre militär utbildning eller motsvarande utbildning.
De ledamöter som anges i första stycket ska utses genom val inom högskolan. Försvarshögskolan får meddela närmare föreskrifter om vilka personer som är valbara och röstberättigade och om valförfarandet.
Försvarshögskolans styrelse ska utse ytterligare högst tre ledamöter som ska vara lämpliga för uppdraget och inte vara anställda vid Försvarshögskolan. Av dessa ska minst en ledamot representera Försvarsmakten och en Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De studerande vid Försvarshögskolan har också rätt att vara representerade i nämnden med minst tre ledamöter. SFS 2010:1751

Övrig organisation

2 kap. 5 §

Av 2 kap. 5 och 9 §§ högskolelagen (1992:1434) följer att Försvarshögskolan beslutar om sin interna organisation utöver styrelsen, rektorn och forsknings- och utbildningsnämnden. SFS 2010:1751

Personalansvarsnämnd

2 kap. 7 §

Vid Försvarshögskolan ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Försvarshögskolan ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). SFS 2010:1751

3 kap. Anställningar vid Försvarshögskolan

3 kap. 2 §

Vid anställning av officerare som lärare gäller 4 kap. 1, 5, 9, 13–15 och 17 §§ högskoleförordningen (1993:100). Vid sådana anställningar ska 6 § anställningsförordningen (1994:373) inte tillämpas.
Med officerare avses i denna förordning de som är eller har varit anställda som officer i Försvarsmakten och utländska officerare. SFS 2010:1751

3 kap. 3 §

3 kap. 4 §

3 kap. 5 §

4 kap. Högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Examina

4 kap. 1 §

Inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå får vid Försvarshögskolan avläggas endast de examina som anges i bilagan till denna förordning. I bilagan anges också på vilken nivå och inom vilka områden en viss examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning). Bilagan innehåller även bestämmelser om examensbenämning och om översättning av examensbenämningen. SFS 2018:132

Högskoleförordningens tillämpning

Gemensam examen

4 kap. 2 a §

Försvarshögskolan får delta i ett utbildningssamarbete som anges i 1 kap. 17 § andra stycket högskolelagen (1992:1434) bara om samarbetet grundas på en skriftlig överenskommelse. En sådan överenskommelse får Försvarshögskolan ingå med
  • 1. ett universitet eller en högskola som omfattas av högskolelagen,
  • 2. en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller
  • 3. ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.
SFS 2010:1751

4 kap. 2 b §

Utöver vad som gäller enligt 6 kap. 11 b § högskoleförordningen (1993:100) får Försvarshögskolan ingå en överenskommelse som anges i 2 a § bara om utbildningen inte kan leda till officersexamen som anges i bilagan till denna förordning. SFS 2010:1751

Tillträde till utbildning som leder till officersexamen

Grundläggande behörighet

4 kap. 3 §

För att kunna bli antagen till en utbildning som leder till officersexamen som anges i bilagan till denna förordning krävs, utöver vad som gäller för grundläggande behörighet enligt 7 kap. 5, 6 och 24 §§ högskoleförordningen (1993:100), att sökanden
  • 1. är svensk medborgare,
  • 2. har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning,
  • 3. har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), och
  • 4. har av Försvarshögskolan bedömts lämplig för utbildningen.
Försvarshögskolan får meddela närmare föreskrifter om det krav som anges i första stycket 4. SFS 2014:1535
Särskild behörighet

4 kap. 4 §

Försvarshögskolan får meddela föreskrifter om den särskilda behörighet som krävs för att bli antagen till utbildning som avses i 3 §. SFS 2010:1751
Högskoleförordningens tillämpning

4 kap. 5 §

För tillträde till utbildning som avses i 3 § gäller i övrigt 7 kap. 1–8, 12, 13, 17, 18 första och tredje stycket och 19–23 §§ högskoleförordningen (1993:100) samt bilaga 3 till den förordningen med undantag av punkterna 3 och 8.
Försvarshögskolan får besluta om undantag från 7 kap. 13 § första stycket högskoleförordningen (1993:100). SFS 2010:1751

Tillträde till övrig utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå

4 kap. 6 §

För tillträde till övrig utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå vid Försvarshögskolan gäller 7 kap. 1–9 a, 11–13, 15–28 och 30–41 §§ högskoleförordningen (1993:100).
Försvarshögskolan får, i den mån krav på särskild behörighet ställs, bestämma vilka områdesbehörigheter som ska gälla för utbildningen. SFS 2018:132

4 kap. 6 a §

Träder i kraft: 2019-01-01

4 kap. 6 b §

Träder i kraft: 2019-01-01

4 kap. 6 c §

Träder i kraft: 2019-01-01

Disciplinära åtgärder

4 kap. 7 §

Disciplinära åtgärder mot studenter som är antagna till och bedriver högskoleutbildning vid Försvarshögskolan får vidtas enligt bestämmelserna i 10 kap. högskoleförordningen (1993:100).

5 kap. Annan utbildning vid Försvarshögskolan

Utbildning på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

5 kap. 1 §

Försvarshögskolan får på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller någon annan uppdragsgivare anordna uppdragsutbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.
Vad som sägs i 3 § andra stycket i förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor ska inte gälla för uppdragsutbildning på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. SFS 2010:1751

Utbildning på uppdrag av Försvarsmakten

5 kap. 2 §

Försvarshögskolan får på uppdrag av Försvarsmakten anordna annan utbildning än den som regleras enligt denna förordning.
Vid utbildning enligt första stycket tillämpas avgiftsförordningen (1992:191). Försvarshögskolan får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Avgiften ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. SFS 2010:1751

Gemensam examen

5 kap. 2 a §

5 kap. 2 b §

Öppen nätbaserad utbildning

Grundläggande behörighet

5 kap. 3 §

I 3–8 §§ finns bestämmelser om öppen nätbaserad utbildning. Sådan utbildning är inte utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå som det finns bestämmelser om i 4 kap. SFS 2018:1330

5 kap. 4 §

Med öppen nätbaserad utbildning avses utbildning som ges via internet och som är öppen för alla, utan förkunskapskrav.
Öppen nätbaserad utbildning får anordnas om den knyter an till och främjar den högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå som försvarshögskolan får utfärda examen för eller den forskning som bedrivs vid högskolan. SFS 2018:1330

5 kap. 5 §

För öppen nätbaserad utbildning gäller inte övriga bestämmelser om utbildning, studenter och doktorander i denna förordning eller i högskoleförordningen (1993:100).
Hänvisningar till denna förordning i andra förordningar omfattar 3–8 §§ enbart om det anges särskilt. SFS 2018:1330

5 kap. 6 §

Försvarshögskolan får anordna prov för deltagarna och sätta betyg på en genomgången öppen nätbaserad utbildning eller del av en utbildning.
Högskolan får meddela föreskrifter om prov eller betyg. SFS 2018:1330

5 kap. 7 §

Försvarshögskolan får utfärda utbildningsintyg till deltagare som genomgått utbildningen.
Högskolan får meddela föreskrifter om utbildningsintyg. SFS 2018:1330

5 kap. 8 §

Försvarshögskolan får meddela ytterligare föreskrifter om öppen nätbaserad utbildning. SFS 2018:1330

6 kap. Överklagande

6 kap. 1 §

För överklagande av Försvarshögskolans beslut gäller 12 kap. högskoleförordningen (1993:100) med undantag för beslut om anställning av officerare som lärare enligt 3 kap. 2 § i denna förordning. SFS 2010:1751

6 kap. 2 §

7 kap. Överklagande

7 kap. 1 §


SFS 2007:1164

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan ska upphöra att gälla.
2. Hänvisningen i 2 kap. 2 § till 2 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100) om rektors behörighet ska tillämpas första gången då en ny rektor ska anställas eller senast fr.o.m. den 1 oktober 2008.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av anställningsbeslut som har meddelats före den 1 januari 2008.
4. Bestämmelserna i 5 kap. om tillträde till officersutbildning ska tillämpas första gången vid antagning som börjar efter den 30 juni 2008.
5. Den som före den 1 januari 2008 har påbörjat en utbildning enligt äldre bestämmelser och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en yrkesofficersexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till utgången av juni 2012.
6. Den som antagits till yrkesofficersprogrammet under 2006 respektive officersprogrammet under 2007 ska på begäran till Försvarshögskolan anses vara antagen till utbildning som leder till officersexamen som anges i bilagan till denna förordning.

SFS 2007:1165

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

SFS 2008:19

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

SFS 2008:1030

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2009:1072

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2010.

SFS 2010:594

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010 i fråga om 1 kap. 3 § och i övrigt den 30 september 2010.

SFS 2010:1751

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2–5, 8 och 9 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010, med undantag för bestämmelserna om förnyelse av en tidsbegränsad anställning, ska tillämpas i fråga om den som före den 1 januari 2011 har anställts för en begränsad tid enligt bestämmelserna. Sådan tillämpning ska ske så länge anställningen pågår. Vid handläggning av ärenden om övergång av en tidsbegränsad anställning i en anställning tills vidare enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 30 § 5 högskoleförordningen ska även bestämmelserna i 4 kap. 7, 9 och 28 §§ högskoleförordningen i deras lydelse den 31 december 2010 tillämpas.
3. Bestämmelserna i 4 kap. 8 a § och 30 § 6 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 om tidsbegränsad anställning som biträdande lektor får tillämpas till utgången av september 2011.
4. I fråga om den som före den 1 oktober 2011 har anställts som biträdande lektor enligt 3 ska bestämmelserna i 4 kap. 30 § 6 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 tillämpas så länge anställningen pågår. En sådan anställning får förnyas enligt de äldre bestämmelserna.
5. Bestämmelserna i 4 kap. 10 § och 30 § 7 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 om tidsbegränsad anställning som forskarassistent får tillämpas till utgången av september 2011.
6. I fråga om den som före den 1 oktober 2011 har anställts som forskarassistent enligt 5 ska bestämmelserna i 4 kap. 30 § 7 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 tillämpas så länge anställningen pågår. En sådan anställning får förnyas enligt de äldre bestämmelserna.
7. Bestämmelserna i 4 kap. 5, 7, 8 a, 11–13 a, 20–23 och 24 a–28 §§ högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 ska tilllämpas i fråga om ärenden om befordran av lärare som har inkommit till Försvarshögskolan men som inte har avslutats före den 1 januari 2011. Vid tillämpningen av de äldre bestämmelserna ska de uppgifter som Forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar för handhas av nämnden eller av de personer eller den grupp av personer som Försvarshögskolan beslutar.
8. Om ett förfarande om anställning av lärare, i andra fall än som avses i 7 eller enligt de äldre bestämmelserna i 4 kap. 2 och 3 §§ om anställning av officerare, har påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 2011, ska bestämmelserna i 4 kap. 5, 7, 8 a, 9, 10, 15, 20–22, 24, 24 a, 26–28 och 30 §§ högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 tilllämpas i anställningsärendet. Vid tillämpningen av de äldre bestämmelserna i högskoleförordningen ska de uppgifter som Forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar för handhas av nämnden eller av de personer eller den grupp av personer som Försvarshögskolan beslutar.
9. I fråga om den som enligt 8 har anställts efter den 1 januari 2011 med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2–5, 8 och 9 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 ska dessa bestämmelser tillämpas så länge anställningen pågår. Bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2, 5, 8 och 9 högskoleförordningen i deras lydelse den 31 december 2010 om förnyelse av en tidsbegränsad anställning och övergång av en tidsbegränsad anställning i en anställning tills vidare ska dock inte tillämpas.
10. Vid beräkning av anställningstid som adjungerad professor enligt bestämmelserna i 4 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse från och med den 1 januari 2011 ska även anställningstid som adjungerad professor enligt bestämmelserna i 4 kap. 30 § 2 högskoleförordningen i deras lydelse den 31 december 2010 beaktas.
11. Vid beräkning av anställningstid som gästprofessor enligt bestämmelserna i 4 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse från och med den 1 januari 2011 ska även anställningstid som gästprofessor enligt bestämmelserna i 4 kap. 30 § 9 högskoleförordningen i deras lydelse den 31 december 2010 beaktas.
12. Bestämmelserna i 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats med tillämpning av bestämmelser i högskoleförordningen i deras lydelse före den 1 januari 2011.

SFS 2012:723

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

SFS 2013:15

Denna förordning träder i kraft den 26 februari 2013.

SFS 2014:1535

Denna förordning träder i kraft den 12 januari 2015.

SFS 2016:747

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

SFS 2018:132

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2018.

SFS 2018:661

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

SFS 2018:1030

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

SFS 2018:1133

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.
2. Förordningen tillämpas första gången när ledamöter i styrelsen ska utses för tiden från och med den 1 maj 2020.

SFS 2018:1330

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

SFS 2018:1504

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 4 kap. 4, 6 a–6 c §§ och i övrigt den 1 januari 2022.
2. När Universitets- och högskolerådet eller Försvarshögskolan med stöd av de nya 4 kap. 6 b och 6 c §§ meddelar föreskrifter ska de föreskriva att bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.
3. Bestämmelserna i den nya 4 kap. 6 a § och bestämmelserna i 4 kap. 3, 4, 5 och 6 §§ i den nya lydelsen ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.
4. Bestämmelserna i 4 kap. 5 och 6 §§ i den nya lydelsen ska, såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100), tillämpas första gången vid prov som genomförs våren 2022.
5. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om antagning till utbildning som börjar före den 1 juni 2022.