Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum

Uppgifter

1 §

Myndigheten Nationalmuseum har till uppgift att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. SFS 2017:383

2 §

Myndighetens ansvars- och samlingsområde omfattar äldre måleri, skulptur, teckning och grafik, företrädesvis från tiden före år 1900, samt porträtt, konsthantverk, form och design från äldre tid till nutid. SFS 2018:1550

3 §

Myndigheten ska särskilt
  • 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
  • 2. hålla ett urval av de samlingar som är avsedda för utställning tillgängligt för allmänheten, bedriva utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet samt bedriva utlånings- och depositionsverksamhet,
  • 3. inom sitt område vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst och konsthantverk som tillhör eller understöds av staten, och
  • 4. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.
SFS 2009:737

4 §

Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. SFS 2017:1087

4 a §

Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. SFS 2014:166

4 b §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. SFS 2014:166

5 §

6 §

Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1–3 §§ får den tillhandahålla varor och åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde. SFS 2009:1568

Samverkan

7 §

Myndigheten ska samarbeta med Moderna museet om gemensamma funktioner.

7 a §

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. SFS 2014:166

Ledning

8 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 a §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter. SFS 2011:1564

9 §

10 §

Anställningar och uppdrag

11 §

Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

14 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Myndigheten ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. SFS 2017:383

15 §

För verksamhet som anges i 6 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.
Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

16 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:
  • 29 § om ärendeförteckning.

SFS 2007:1175

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1999:562) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde upphör att gälla.

SFS 2009:737

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

SFS 2009:1568

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

SFS 2011:1564

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

SFS 2014:166

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

SFS 2015:999

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

SFS 2017:383

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

SFS 2017:1087

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

SFS 2018:1550

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.