Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Uppgifter

1 §

Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för och kunskapen och forskningen om universums, jordens och livets uppbyggnad och utveckling, biologisk mångfald, människans biologi samt miljö och landskap. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. SFS 2015:1000

2 §

Myndigheten ska särskilt
  • 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som anförtrotts myndigheten och hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten,
  • 2. driva och stödja publik och pedagogisk verksamhet och kommunicera kring frågor som rör myndighetens verksamhetsområde,
  • 3. verka för att öka förståelsen för och ge perspektiv på frågor inom myndighetens verksamhetsområde, främst när det gäller långsiktiga effekter på den biologiska mångfalden, miljön och landskapet,
  • 4. driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av myndighetens verksamhet,
  • 5. bistå andra myndigheter i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde, och
  • 6. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.
SFS 2011:1562

2 a §

Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. SFS 2017:1088

3 §

Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. SFS 2014:167

3 a §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. SFS 2014:167

4 §

Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar, och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan

4 a §

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. SFS 2014:167

Myndighetens ledning

5 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 §

Professorernas ansvar

7 §

Varje professor ska
  • 1. bedriva forskning inom det eller de ämnesområden som tjänsten omfattar,
  • 2. undervisa och handleda studerande samt förrätta examination i den omfattning och i den ordning som myndigheten bestämmer efter samråd med berörda universitet och högskolor, och
  • 3. i övrigt svara för den verksamhet som myndigheten bestämmer.

Anställningar och uppdrag

8 §

Överintendenten är myndighetschef.

9 §

10 §

Professorer anställs av myndigheten. Myndigheten ska informera om lediga sådana anställningar enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373). SFS 2010:1840

11 §

I fråga om tillsättning, behörighet och bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska 4 kap. 3 och 7 §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses därvid myndigheten och med rektor överintendenten. SFS 2010:1840

12 §

Behörig till anställning som forskare är den som har avlagt doktorsexamen i ett ämne som tillhör myndighetens verksamhetsområde eller som har motsvarande kunskaper. SFS 2010:1840

13 §

För anställning som doktorand vid myndigheten ska bestämmelserna om arbetsuppgifter, behörighet och tidsbegränsning av anställning i 5 kap. 2, 3 och 7 §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses myndigheten. SFS 2010:1840

14 §

Frågor som rör professorer och som avses i 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning prövas av Statens ansvarsnämnd.

Personalansvarsnämnd

15 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

17 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Naturhistoriska riksmuseet ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. SFS 2015:1000

18 §

För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.
Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

19 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:
  • 29 § om ärendeförteckning.

SFS 2007:1176

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (2005:736) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet upphör att gälla.

SFS 2009:738

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

SFS 2010:1840

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

SFS 2011:1562

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

SFS 2014:167

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

SFS 2015:1000

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

SFS 2017:1088

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.