Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Uppgifter

1 §

Moderna museets uppgift är att samla, bevara, visa och förmedla 1900- och 2000-talskonsten i alla dess former. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. SFS 2015:1001

2 §

Myndigheten ska inom sitt område
  • 1. levandegöra konsten och dess samband med både samhällets utveckling och äldre konstformer,
  • 2. verka för konstnärlig och kulturell förnyelse,
  • 3. främja konstvetenskapen och förståelsen och intresset för vår tids konst,
  • 4. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika myndighetens samling,
  • 5. göra samlingen tillgänglig för allmänheten, ordna utställningar och bedriva pedagogisk verksamhet samt utlånings- och depositionsverksamhet,
  • 6. vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst som tillhör eller understöds av staten,
  • 7. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde, och
  • 8. utveckla sin position som ledande institution.
SFS 2009:739

3 §

Myndighetens ansvars- och samlingsområde omfattar i första hand måleri, skulptur, grafik, teckning och andra konstformer, företrädesvis från tiden efter år 1900, samt fotografiska bilder. SFS 2009:739

4 §

Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. SFS 2014:168

4 a §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. SFS 2014:168

5 §

Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. SFS 2017:1086

6 §

Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor och åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde. SFS 2009:1566

Samverkan

7 §

Myndigheten ska samarbeta med Statens centrum för arkitektur och design och Nationalmuseum om gemensamma funktioner. SFS 2013:72

7 a §

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. SFS 2014:168

Ledning

8 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

9 §

Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

12 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 5, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Moderna museet ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. SFS 2015:1001

13 §

För verksamhet som anges i 6 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.
Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

14 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:
  • 29 § om ärendeförteckning.

SFS 2007:1177

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1999:563) med instruktion för Moderna museet upphör att gälla.

SFS 2009:739

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

SFS 2009:1566

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

SFS 2013:72

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

SFS 2014:168

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

SFS 2015:1001

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

SFS 2017:1086

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.