Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

Uppgifter

1 §

Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om kulturmiljön och kulturarvet.

2 §

Myndigheten ska särskilt
 • 1. verka för att kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet tas till vara samt bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande,
 • 2. verka för ett försvarat och bevarat kulturarv samt ett hållbart samhälle med goda livsmiljöer,
 • 3. leda och samordna arbetet med att bygga upp kunskapen om kulturmiljöer, kulturminnen och kulturföremål,
 • 4. vårda och visa de kulturmiljöer som står under myndighetens förvaltning,
 • 5. samordna frågor om konservering och vård av byggnader, föremål och annat kulturhistoriskt material,
 • 6. utföra arkeologiska undersökningar,
 • 7. besluta om förvaltning av fornfynd,
 • 8. följa det regionala kulturmiljöarbetet samt stödja länsstyrelserna och de regionala museerna, och
 • 9. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.
SFS 2009:1564

3 §

Myndigheten ska även
 • 1. bedriva informations- och rådgivningsverksamhet samt främja utbildning om kulturmiljön, kulturminnen, kulturföremål och om vård av dessa,
 • 2. verka för att resultat från forsknings- och utvecklingsverksamhet utnyttjas inom kulturvården,
 • 3. verka för att kulturhistorisk värdering och urval utvecklas samt att kulturmiljöer, kulturminnen och kulturföremål av särskild betydelse skyddas och vårdas,
 • 4. verka för att det finns ändamålsenliga system och metoder för arbetet med kulturmiljön och kulturarvet,
 • 5. följa upp kulturmiljöområdets styrmedel och arbetssätt,
 • 6. förvalta nationella databaser för kulturhistorisk information, och
 • 7. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
SFS 2011:122

4 §

Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1–3 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

5 §

Myndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.
Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. SFS 2011:84

6 §

Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till ämbetets verksamhetsområde.
Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

7 §

Riksantikvarieämbetet ska för myndigheter och andra som förvaltar kulturarv tillhandahålla vissa museitjänster som förvaring och förebyggande föremålsvård. SFS 2009:1564

8 §

Myndigheten ska ha ett specialbibliotek för forskning och utveckling inom områdena kulturmiljö, arkeologi, medeltidens konsthistoria och numismatik.
Myndigheten förvaltar Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens arkiv från tiden före den 1 juli 1975 och dess bibliotek.

Ledning

9 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter. SFS 2013:1103

Anställningar och uppdrag

11 §

Riksantikvarien är myndighetschef.
Överantikvarien är riksantikvariens ställföreträdare.

12 §

Överantikvarien anställs genom beslut av regeringen.

Personalansvarsnämnd

13 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

15 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 4 och 5 samt 3 § 1 och 6, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

16 §

För verksamhet som anges i 2 § 6 samt 4 och 7 §§ ska myndigheten ta ut avgifter som motsvarar full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna. SFS 2009:1564

SFS 2007:1184

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1997:1171) med instruktion för Riksantikvarieämbetet upphör att gälla.

SFS 2009:746

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

SFS 2009:1564

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

SFS 2011:84

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

SFS 2011:122

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

SFS 2013:1103

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.