Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Uppgifter

1 §

Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levandegöra världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.
Myndigheten ska dokumentera och belysa olika kulturers yttringar och villkor samt kulturmöten och kulturell variation, historiskt och i dagens samhälle, nationellt och internationellt.
Myndigheten ska främja tvärvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i olika former. SFS 2015:1003

2 §

I myndigheten ingår Världskulturmuseet i Göteborg samt Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm.
Myndigheten har sitt säte i Göteborg.

3 §

Myndigheten ska särskilt
  • 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och utveckla de samlingar som anförtrotts myndigheten,
  • 2. göra samlingarna tillgängliga för allmänheten och i det syftet bedriva utställningsverksamhet, pedagogisk verksamhet och annan förmedlingsverksamhet,
  • 3. genom kunskapsuppbyggnad och samarbeten med olika aktörer främja och berika samhällsdebatten inom sitt verksamhetsområde,
  • 4. samverka nationellt och internationellt med museer och andra aktörer, däribland det civila samhällets organisationer, för att nå största möjliga geografiska spridning och förankring,
  • 5. använda ny teknik för att utveckla alla delar av verksamheten, och
  • 6. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.
SFS 2014:172

3 a §

Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. SFS 2017:1090

3 b §

Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. SFS 2014:172

3 c §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. SFS 2014:172

4 §

Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 3 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Ledning

Anställningar och uppdrag

Personalansvarsnämnd

7 §

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 §

Avgifter

9 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Världskulturmuseet, Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. SFS 2015:1003

10 §

För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna. SFS 2010:192

Undantag från myndighetsförordningen

11 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:
29 § om ärendeförteckning. SFS 2010:192

12 §

13 §


SFS 2007:1185

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1998:1714) med instruktion för Statens museer för världskultur upphör att gälla.

SFS 2009:747

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

SFS 2009:1565

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

SFS 2010:192

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

SFS 2014:172

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

SFS 2015:1003

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

SFS 2017:1090

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.