Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar

Uppgifter

1 §

Riksutställningar har till uppgift att främja utveckling och samarbete på utställningsområdet.
Myndigheten ska i sin verksamhet prioritera barn och ungdomar samt den samtida konstens utveckling och spridning i landet. SFS 2011:121

2 §

Myndigheten ska särskilt
  • 1. samla in och förmedla kunskaper och erfarenheter samt erbjuda teknik- och metodstöd till sådana arrangörer och producenter av utställningar och utställare som antingen har ett offentligt uppdrag eller arbetar på ideell basis, och
  • 2. stödja produktion och förmedling av turnerande utställningar i syfte att ge perspektiv på samtiden och samhällsutvecklingen.
Myndigheten får i begränsad omfattning producera turnerande utställningar i det syfte som anges i första stycket 2. SFS 2011:121

2 a §

Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. SFS 2009:749

3 §

Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor och åta sig att utföra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan

3 a §

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. SFS 2014:173

Ledning

4 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

5 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

8 §

För verksamhet som anges i 1 och 2 §§ får myndigheten ta ut avgifter inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

9 §

För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

10 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:
  • 29 § om ärendeförteckning.

SFS 2007:1187

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1997:1170) med instruktion för Riksutställningar upphör att gälla.

SFS 2009:749

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

SFS 2011:121

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

SFS 2014:173

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

SFS 2017:303

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2017.