Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2007:1188) med instruktion för Statens konstrådUtkom från trycket den 10 december 2007utfärdad den 22 november 2007.Uppgifter1 §1 §Statens konstråd ska verka för att konsten blir ett betydelsefullt inslag i samhällsmiljön. Myndigheten skabeställa och förvärva god samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet,medverka till skapandet och utvecklingen av offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer,utveckla och sprida kunskap inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer, ochfrämja samtidskonstens utveckling och spridning. F (2019:19). 2 §2 §Myndigheten ska särskiltförteckna samlingar av konst och konsthantverk som tillhör eller understöds av staten, ochha tillsyn över sådana samlingar och över hur statliga organ vårdar konstverk som tillhör staten och som är fast anbringade.Uppgifterna enligt första stycket gäller under förutsättning att dessa samlingar eller konstverk inte står under tillsyn eller vård av någon annan myndighet eller inrättning som har betryggande sakkunskap i fråga om sådan konst.2 a §2 a §Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. F (2009:750). 2 b §2 b §Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. F (2014:174). 3 §3 §Myndigheten får anordna tävlingar inför beställningar av konstnärligt arbete.SamverkanRubriken införd g. F 2014:1743 a §3 a §Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och institutioner, det civila samhällets organisationer och andra aktörer som bedriver verksamhet av betydelse för konstområdets utveckling och gestaltningen av gemensamma miljöer. F (2019:19). Ledning4 §4 §Myndigheten leds av en myndighetschef.5 §5 §Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter.Anställningar och uppdrag6 §6 §Direktören är myndighetschef.Undantag från myndighetsförordningen7 §7 §Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 29 § om ärendeförteckning.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2007:1188 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008, då förordningen (1996:1597) med instruktion för Statens konstråd upphör att gälla. 2009:750 Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2009. 2014:174 Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2014. 2019:19 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.