Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1188) med instruktion för Statens konstråd

Uppgifter

1 §

Statens konstråd ska verka för att konsten blir ett betydelsefullt inslag i samhällsmiljön. Myndigheten ska
  • 1. beställa och förvärva god samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet,
  • 2. medverka till skapandet och utvecklingen av offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer,
  • 3. utveckla och sprida kunskap inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer, och
  • 4. främja samtidskonstens utveckling och spridning.
SFS 2019:19

2 §

Myndigheten ska särskilt
  • 1. förteckna samlingar av konst och konsthantverk som tillhör eller understöds av staten, och
  • 2. ha tillsyn över sådana samlingar och över hur statliga organ vårdar konstverk som tillhör staten och som är fast anbringade.
Uppgifterna enligt första stycket gäller under förutsättning att dessa samlingar eller konstverk inte står under tillsyn eller vård av någon annan myndighet eller inrättning som har betryggande sakkunskap i fråga om sådan konst.

2 a §

Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. SFS 2009:750

2 b §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. SFS 2014:174

3 §

Myndigheten får anordna tävlingar inför beställningar av konstnärligt arbete.

Samverkan

3 a §

Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och institutioner, det civila samhällets organisationer och andra aktörer som bedriver verksamhet av betydelse för konstområdets utveckling och gestaltningen av gemensamma miljöer. SFS 2019:19

Ledning

4 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §

Direktören är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

7 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:
  • 29 § om ärendeförteckning.

SFS 2007:1188

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1996:1597) med instruktion för Statens konstråd upphör att gälla.

SFS 2009:750

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

SFS 2014:174

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.

SFS 2019:19

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.