Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1190) med instruktion för Radio- och TV-verket

Uppgifter

1 §

Radio- och TV-verket ska verka för yttrandefrihet och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom radio och television. Myndigheten har till uppgift att besluta om tillstånd, avgifter och registrering samt utöva tillsyn i frågor som rör ljudradio- och TV-sändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan myndighet. Myndigheten ska följa utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten.
Myndigheten har också till uppgift att besluta i frågor om utgivningsbevis och utöva tillsyn över verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen. SFS 2009:752

2 §

Myndigheten ska särskilt
 • 1. enligt radio- och TV-lagen (1996:844) pröva frågor om tillstånd att sända närradio, fastställa sändningstider om tillståndshavarna inte kan enas om fördelning av sändningstid eller om en tillståndshavare begär att verket ska fastställa sändningsschemat i sin helhet, besluta om det samtidigt får sändas mer än ett närradioprogram i en kommun samt besluta om större sändningsområden än en kommun,
 • 2. enligt radio- och TV-lagen pröva frågor om tillstånd att sända lokalradio, om överlåtelse av sändningstillstånd samt bestämma sändningsområden,
 • 3. enligt radio- och TV-lagen pröva frågor om tillstånd att sända TV-program eller att under en begränsad tid sända ljudradioprogram,
 • 4. enligt radio- och TV-lagen förordna lokala kabelsändarföretag och besluta om undantag från nätinnehavares skyldigheter,
 • 5. pröva frågor enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område,
 • 6. enligt radio- och TV-lagen godkänna och registrera de beteckningar för sändningar som används av den som sänder program samt föra register över tillståndshavare, satellitprogramföretag och satellitentreprenörer,
 • 7. pröva frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen samt föra register över verksamhet enligt samma paragraf,
 • 8. enligt lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden föra register över utgivare,
 • 9. enligt radio- och TV-lagen utöva tillsyn samt pröva frågor om återkallelse och ändring av tillstånd,
 • 10. meddela föreskrifter och utöva tillsyn enligt 2 och 3 §§ förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler,
 • 11. enligt förordningen (1995:1020) om digitala ljudradiosändningar utlysa tillstånd att sända digital radio och lämna förslag till regeringen om fördelning av sändningstillstånden,
 • 12. meddela verkställighetsföreskrifter enligt förordningen (2007:1285) med bemyndigande för Radio- och TV-verket att meddela vissa verkställighetsföreskrifter,
 • 13. enligt 10 kap. 6 a och 6 b §§ radio- och TV-lagen hantera frågor om särskild avgift, och
 • 14. publicera statistik och annan information om ägande- och branschstruktur, teknik samt ekonomi inom medieområdet.
SFS 2009:752

2 a §

Radio- och TV-verket ska integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sin verksamhet. Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra svenska mediemyndigheter ska också integreras i myndighetens verksamhet. SFS 2009:752

Samverkan

3 §

Radio- och TV-verket ska inför beslut om tillstånd att sända TV-program samråda med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen i konkurrensfrågor. Radio- och TV-verket ska även samråda med Post- och telestyrelsen i frågor om sändningsstandarder. SFS 2007:1286

3 a §

Myndigheten ska samverka med Granskningsnämnden för radio- och TV, Presstödsnämnden, Taltidningsnämnden, Statens biografbyrå och Medierådet när det gäller uppgiften att följa utvecklingen inom medieområdet. Myndigheten ska i frågor om ägande- och branschstruktur även samarbeta med Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs universitet. SFS 2009:752

Ledning

4 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §

Generaldirektören är myndighetschef.

SFS 2007:1190

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket upphör att gälla.

SFS 2007:1286

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

SFS 2009:752

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

SFS 2010:1062

Förordning 2007:1190 upphävd genom