Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden

Uppgifter

1 §

Presstödsnämnden har till uppgift att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden. Inom ramen för denna uppgift ska myndigheten
  • 1. pröva ansökningar om stöd enligt presstödsförordningen (1990:524) och i övrigt tillämpa bestämmelserna i förordningen,
  • 2. följa och analysera utvecklingen inom dagspressen, och
  • 3. tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning enligt kungörandeförordningen (1977:827).
SFS 2009:869

2 §

Myndigheten ska särskilt i anslutning till uppgifterna enligt 1 § 1 och 2 årligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper, förändringar i tidningsägandet, utvecklingen av och förutsättningarna för tidningsdistributionen samt övriga väsentliga förändringar inom dagspressen. SFS 2014:292

2 a §

Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra svenska mediemyndigheter ska integreras i myndighetens verksamhet. SFS 2009:869

Ledning

3 §

Myndigheten leds av en nämnd.

4 §

Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter. En av ledamöterna ska vara ordförande i nämnden och två ska vara vice ordförande. För varje ledamot ska det finnas en personlig suppleant.
Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. SFS 2011:1028

Organisation

5 §

Vid nämnden finns ett kansli.

6 §

Anställningar och uppdrag

7 §

Anställning som kanslichef beslutas av regeringen.

8 §

Regeringen utser vice ordförandena och suppleanter i nämnden.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 §

I frågor om anställningens upphörande gäller bestämmelserna i 3 § 1 anställningsförordningen (1994:373) kanslichefen.

SFS 2007:1191

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1988:673) med instruktion för Presstödsnämnden upphör att gälla.

SFS 2009:869

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

SFS 2010:1120

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010 i fråga om 6 § och i övrigt den 1 januari 2011.

SFS 2011:1028

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2011.

SFS 2014:292

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

SFS 2015:300

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015.