Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia

Uppgifter

1 §

Forum för levande historia har till uppgift att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten. Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. SFS 2008:1400

2 §

Myndigheten ska bedriva utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och utbildning. Verksamheten ska bedrivas i nära kontakt med pågående forskning, andra kultur- och utbildningsinstitutioner samt myndigheter, organisationer och föreningar vars verksamhet rör liknande frågor.
Myndigheten ska sträva efter att verksamheten når största möjliga geografiska spridning och förankring.
Myndigheten ska verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. SFS 2009:758

2 a §

Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. SFS 2009:758

2 b §

Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. SFS 2014:177

2 c §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. SFS 2014:177

3 §

Myndigheten ska aktivt främja högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag och företräda Sverige i International Holocaust Remembrance Alliance. SFS 2013:862

4 §

Myndigheten ska dela ut ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser enligt förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne.

Ledning

5 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

6 §

Överintendenten är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

7 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:
  • 29 § om ärendeförteckning.

SFS 2007:1197

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (2002:795) med instruktion för Forum för levande historia upphör att gälla.

SFS 2008:1400

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2009:758

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

SFS 2013:862

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

SFS 2014:177

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2014.