Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Uppgifter

1 §

Alkoholsortimentsnämnden har till uppgift att pröva följande typer av beslut som det i alkohollagen (2010:1622) omnämnda detaljhandelsmonopolet har fattat enligt det avtal som upprättats enligt 5 kap. 1 § alkohollagen, nämligen beslut varigenom bolaget
  • 1. avvisat ett visst vin, starköl, en viss annan jäst alkoholdryck eller spritdryck från sitt sortiment, eller
  • 2. avfört ett visst vin, starköl, en viss annan jäst alkoholdryck eller spritdryck ur sitt sortiment.
SFS 2010:1643

2 §

Ett ärende hos nämnden om prövning enligt 1 § första stycket får väckas endast av den leverantör av spritdryck, vin eller starköl vars produkt avvisats från eller avförts ur bolagets sortiment.
Nämnden ska pröva om detaljhandelsbolaget följt vad som sägs i avtalet om att bolagets produkturval får grundas endast på en bedömning av produktens kvalitet, särskilda risker för skadeverkningar av produkten, kundernas efterfrågan och andra affärsmässiga hänsyn samt att någon favorisering inte får ske av inhemska produkter.

3 §

Ledning

4 §

Myndigheten leds av en nämnd.

5 §

Nämnden ska bestå av en ordförande och fem andra ledamöter.

Organisation

6 §

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. SFS 2017:1099

Ärendena

7 §

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Anställningar och uppdrag

8 §

Nämndens ordförande ska vara eller ska ha varit ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna bör minst en vara väl förtrogen med konkurrensrättsliga frågor och minst en väl förtrogen med livsmedelsfrågor.
Till ledamot i nämnden får inte någon utses som på grund av sin ställning eller sin verksamhet kan antas företräda något partsintresse.
Om en ledamot avgår under tjänstgöringstiden, utses en ny ledamot för återstående tid. SFS 2009:640

9 §

För beredning av ärenden hos nämnden ska det finnas en sekreterare, som ska vara lagfaren.

Överklagande

10 §

Nämndens beslut i ärenden om prövning enligt 1 § får inte överklagas.

Årlig redogörelse

11 §

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.
Myndigheten ska dock senast den 1 mars varje år till regeringen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret samt kostnaderna för verksamheten. SFS 2011:1150

SFS 2007:1216

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1994:2048) med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden ska upphöra att gälla.

SFS 2009:640

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

SFS 2010:1643

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

SFS 2011:1150

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

SFS 2017:1099

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.