Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1223) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Uppgifter

1 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ansvarar för teknisk kontroll, samordning av marknadskontroll och frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse samt för reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll.

2 §

Myndigheten ska särskilt svara för att
 • 1. främja och utveckla öppna, kostnadseffektiva och behovsanpassade ordningar för teknisk kontroll och bedömning av överensstämmelse i övrigt,
 • 2. främja och utveckla ett nationellt system för ackreditering som möter nationell och internationell acceptans,
 • 3. anmäla och utöva tillsyn över organ som enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll ska anmälas för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt bestämmelser som gäller inom Europeiska unionen,
 • 4. upprätthålla ett behovsanpassat regelverk för reglerad mätteknik,
 • 5. utöva tillsyn över riksmätplatserna,
 • 6. utöva en effektiv tillsyn och marknadskontroll inom det egna ansvarsområdet,
 • 7. tillsammans med andra myndigheter bidra till en effektiv och behovsanpassad marknadskontroll nationellt och inom den Europeiska unionen,
 • 8. vara GLP-myndighet (Good Laboratory Practice) inom området kemiska produkter enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed, och
 • 9. bevaka och aktivt delta i internationellt samarbete inom sina ansvarsområden.

3 §

Myndigheten får bedriva tjänsteexport inom ramen för de uppgifter som anges i denna instruktion.

Samverkan

4 §

Myndigheten ska vid fullgörandet av sina uppgifter ha ett nära samarbete med berörda myndigheter och organ samt informera och lämna råd i frågor inom sina ansvarsområden.

Ledning

5 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 §

Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Särskilda organ

8 §

Vid myndigheten finns ett marknadskontrollråd. Närmare bestämmelser om rådet finns i förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor.

Personalansvarsnämnd

9 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

11 §

Myndigheten får ta ut avgifter enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon och förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten.

Rätt att meddela föreskrifter

12 §

Myndigheten ska utöva tillsyn och får meddela föreskrifter enligt
 • – lagen (1992:1119) om teknisk kontroll,
 • – förordningen (2005:894) om teknisk kontroll,
 • – lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon,
 • – förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon,
 • – förordningen (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision,
 • – yrkestrafikförordningen (1998:779),
 • – naturgasförordningen (2006:1043),
 • – förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el,
 • – förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening,
 • – förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare.

SFS 2007:1223

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1996:81) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska upphöra att gälla.

SFS 2009:895

Förordning 2007:1223 upphävd genom