Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Utkom från trycket den 14 december 2007

utfärdad den 6 december 2007.

Uppgifter

Övergripande ansvar

1 §

Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar som ytterst kan möta ett väpnat angrepp. Grunden för Försvarsmaktens verksamhet ska vara förmågan till väpnad strid.

SFS 2015:722

2 §

Försvarsmakten ska försvara Sverige och främja svensk säkerhet. Försvarsmakten ska upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet. Myndigheten ska dessutom kunna värna Sveriges suveräna rättigheter och svenska intressen samt kunna förebygga och hantera konflikter och krig såväl nationellt som internationellt. Försvarsmakten ska kunna utföra dessa uppgifter självständigt eller i samverkan med andra myndigheter, länder och organisationer.

Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet.

SFS 2015:722

2 a §

Försvarsmakten ska vid höjd beredskap kunna krigsorganisera, mobilisera och använda alla krigsförband för att möta ett militärt hot mot Sverige och svenska intressen. Krigsförband ska kunna krigsorganiseras även om höjd beredskap inte råder.

SFS 2015:722

Verksamhetsuppgifter

3 §

Försvarsmakten ska bedriva omvärldsbevakning och upptäcka och identifiera yttre hot mot Sverige och svenska intressen samt ta fram underlag för beslut om höjd beredskap. Försvarsmakten ska kunna ge och ta emot militärt stöd.

Krigsförbanden ska vara tillgängliga för verksamhet i fred. Försvarsmakten ska med myndighetens tillgängliga resurser kunna påbörja operativ verksamhet omedelbart efter beslut.

Försvarsmakten ska ha en aktuell operativ planering för sina uppgifter. Planeringen ska omfatta alla resurser som är nödvändiga för att genomföra Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmakten ska fortlöpande lämna upplysningar till berörda myndigheter om förhållanden i den operativa planeringen som har betydelse för deras verksamhet.

SFS 2015:722

3 a §

Försvarsmakten ska kunna delta i såväl kortvariga som långvariga internationella militära insatser och ta fram underlag för beslut om sådana insatser.

Försvarsmakten ska kunna stödja och genomföra insatser för säkerhetssektorreform och bidra till uppbyggnaden av andra länders försvarsförmåga samt med myndighetens befintliga förmåga och resurser bidra till stöd för humanitär verksamhet.

Försvarsmakten ska kunna genomföra räddnings-, evakuerings- och förstärkningsinsatser.

SFS 2015:722

3 b §

Försvarsmakten ska särskilt

 1. bedriva verksamhet enligt 1 § lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet,

 2. leda och bedriva militär säkerhetstjänst,

 3. leda och samordna signalskyddstjänsten, inklusive arbetet med säkra kryptografiska funktioner som är avsedda att skydda skyddsvärd information,

 4. biträda Regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet och annan signalskyddsverksamhet,

 5. ansvara för att samla in, bearbeta och lämna Kustbevakningen sjölägesinformation sammanställd för civila behov,

 6. på uppdrag av Försvarets materielverk bedriva exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn,

 7. medverka i statsceremonier, och

 8. på begäran av polisen utföra helikoptertransporter som är av större vikt för genomförandet av polisiära insatser.

SFS 2017:112

3 c §

Försvarsmakten ska bedriva militär luftfart.

SFS 2013:979

4 §

Försvarsmakten är beslutsmyndighet enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter i fall som avses i 2 § 3 samma lag.

Miljöfrågor

5 §

Med beaktande av de krav som uppgifterna enligt 1–4 §§ ställer ska Försvarsmakten ta miljöhänsyn i sin verksamhet i fred. Inom ramen för detta miljöarbete ska Försvarsmakten bidra till att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås samt vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Försvarsmakten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket andra meningen rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Försvarsmakten ska medverka i det internationella försvarsmiljösamarbetet.

SFS 2011:481

5 a §

Försvarsmakten ska, utöver vad som följer av miljöbalken och i den utsträckning myndighetens resurser medger det, avhjälpa föroreningsskador

 1. på fastigheter som avvecklats till följd av riksdagens eller regeringens beslut om reducering av Försvarsmaktens organisation, och

 2. i enlighet med Försvarsmaktens inventering av förorenade områden som orsakats av tidigare militär verksamhet.

Försvarsmakten ska vid avhjälpande enligt första stycket 1 prioritera åtgärder på fastigheter som kan antas ha ett inte obetydligt marknadsvärde. Innan beslut om avhjälpande fattas ska samråd ske med Fortifikationsverket.

SFS 2010:650

5 b §

Försvarsmakten ska till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) årligen redovisa myndighetens medverkan i beredningen av ärenden rörande vind- och vågkraft samt de åtgärder myndigheten har vidtagit för att bidra till att nå den nationella planeringsramen för vindkraft.

SFS 2010:650

Internationella resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Rubriken införd g. SFS2010-0650

5 c §

Försvarsmakten ska i sin verksamhet verka i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråd resolutioner 1325 (2000) och 1820 (2008) om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionerna ska särskilt beaktas vid utbildning samt vid planering, genomförande och utvärdering av insatser.

SFS 2010:650

Internationella militära insatser och övningar utomlands

Rubriken införd g. SFS2017-0806

5 d §

I insats- och övningsområden utomlands ska Försvarsmakten, så långt det är möjligt och skäligt, planera och bedriva verksamheten så att

 1. hälso- och sjukvården för den egna personalen uppfyller kraven på en god vård,

 2. hälso- och miljöhänsyn tas,

 3. livsmedel till den egna personalen har en hög skyddsnivå för människors hälsa, och

 4. djur som Försvarsmakten hanterar behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ska se efter att planeringen och verksamheten uppfyller kraven i första stycket och påtala eventuella brister.

SFS 2017:806

Internationell utbildningsverksamhet m.m.

Rubriken har denna placering enl. SFS2017-0806

5 e §

Försvarsmakten ska inom sitt verksamhetsområde kunna bedriva internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige.

Försvarsmakten ska även, i Sverige och utomlands, kunna genomföra utbildning för svenska och utländska deltagare avseende internationell fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

SFS 2017:806

Forskning och utveckling

Rubriken har denna placering enl. SFS2017-0806

5 f §

Försvarsmakten ska beställa forskning och utvecklingsarbete, samt bedriva egna studier och försök, för inriktning och utveckling av det militära försvaret.

SFS 2017:806

Jämställdhet

Rubriken införd g. SFS2018-0267

5 g §

Försvarsmakten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

SFS 2018:267

Information

6 §

Försvarsmakten ska, när den bedriver militär säkerhetstjänst, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) anmäla frågor om att etablera och upprätthålla samarbete med andra stater och internationella organisationer samt informera om viktiga frågor som uppkommer i samarbetet.

Försvarsmakten ska vidare till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) lämna information om den militära säkerhetstjänstens inriktning i övrigt, om verksamhetens bedrivande i stort och om viktiga händelser.

Försvarsmakten ska varje år upprätta en översikt över den militära säkerhetstjänstens verksamhet under föregående år. Översikten ska lämnas in till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) samtidigt med årsredovisningen och hållas tillgänglig för allmänheten.

Planläggning

7 §

Försvarsmakten ska samordna beredskapsplanläggningen och den operativa planläggningen inom myndigheten med motsvarande planläggning inom övriga delar av totalförsvaret.

Försvarsmakten ska tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3–5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900) i fråga om militärt försvar.

Försvarsmakten får ta del av planläggningen för höjd beredskap hos de myndigheter som är bevakningsansvariga myndigheter enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

SFS 2015:1063

Skadeståndsärenden och vissa andra ersättningsfrågor

8 §

Försvarsmakten får handlägga ärenden om anspråk på ersättning för personskada utom ärenden som enligt 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten ska handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11–13 §§ samma förordning gäller för Försvarsmakten i ärenden om reglering av personskada.

9 §

Försvarsmakten får besluta även om annan ersättning än skadestånd för skador på egendom som tillhör personal i Försvarsmakten som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller som genomgår frivillig utbildning, om skadan har föranletts av tjänstgöringsförhållandena.

10 §

Försvarsmakten får besluta även om annan ersättning än skadestånd för skador på fiskefartyg och fiskeredskap samt ersättning för förlorade inkomster i samband med sådana skador, om skadan har föranletts av militär verksamhet.

11 §

Försvarsmakten får besluta om ersättning för bärgning eller annat tillvaratagande av egendom som tillhör eller brukas av myndigheten eller som är av utländskt militärt ursprung.

Upphandling

Rubriken införd g. SFS2012-0899

11 a §

Försvarsmakten ska ansvara för upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som

 1. behövs för vidmakthållande, drift och underhåll av myndighetensmateriel,

 2. behövs för den verksamhet som bedrivs inom förråd, service och verkstäder,

 3. är av särskild betydelse för Sveriges säkerhet och som ska användas av enheter i Försvarsmakten som bedriver verksamhet som kräver ett kvalificerat säkerhetsskydd, eller

 4. i övrigt avser anskaffning inom myndighetens verksamhet.

Utveckling, anskaffning och modifiering av materielsystem i enlighet med Försvarsmaktens investeringsplan omfattas inte av ansvaret enligt första stycket 1, 2 och 4. Försvarets materielverk ansvarar, i enlighet med 1 § första stycket förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk, för dessa upphandlingar. De genomförs på uppdrag av Försvarsmakten.

SFS 2018:2099

Ledning

12 §

Försvarsmakten leds av en myndighetschef.

12 a §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Insynsrådets verksamhet ska inte omfatta försvarsunderrättelseverksamhet, militär säkerhetstjänst eller Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade skyddsidentiteter.

SFS 2010:650

Delegering

13 §

Myndighetschefen får överlåta till generaldirektören, chefsjuristen eller chefen för säkerhetsinspektionen att avgöra ärenden som avser föreskrifter.

Organisation

14 §

Försvarsmaktens grundorganisation består av de organisationsenheter som anges i bilaga 1 till denna förordning.

Försvarsmakten bestämmer sin egen grundorganisation i de delar den inte är reglerad i denna förordning.

De delar av Försvarsmaktens organisation som har uppgifter vid höjd beredskap organiseras som krigsförband. Vilka krigsförband som Försvarsmakten ska bestå av regleras särskilt.

SFS 2015:722

15 §

I Högkvarteret ska det finnas en ledningsstab, en enhet för produktion, en enhet för insatser, en enhet för underrättelse- och säkerhetstjänst, en chefsjurist, en ekonomidirektör, en personaldirektör, en säkerhetsinspektion, en försvarsinspektör för hälsa och miljö och en flygsäkerhetsinspektör.

I säkerhetsinspektionen ska representanter för Försvarets materielverk ingå.

SFS 2017:806

16 §

Försvarsmakten bestämmer vilka organisationsenheter som ska samverka med länsstyrelser, kommuner, landsting och andra samhällsorgan för att åstadkomma dels en enhetlig inriktning och ledning av totalförsvarets olika delar, dels en samordnad användning av militära och civila resurser. Försvarsmakten bestämmer inom sitt ansvarsområde också hur stöd och utbildning av hemvärn och frivilliga försvarsorganisationer ska organiseras.

Särskilda organ

Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade skyddsidentiteter

17 §

Inom Försvarsmakten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade skyddsidentiteter och som har till uppgift att besluta om kvalificerad skyddsidentitet i fall som avses i 2 § 3 lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter. Beslutsorganet prövar också andra frågor som hör till ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter.

18 §

Nämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt högst tre andra ledamöter, varav minst en med särskild erfarenhet av verksamhet som avser folkbokföring. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare eller ha motsvarande erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.

Vice ordföranden får träda i ordförandens ställe, när det behövs.

19 §

Nämnden är beslutför om ordföranden och minst två av de övriga ledamöterna är närvarande.

I brådskande fall får ordföranden besluta i ärenden om kvalificerad skyddsidentitet. Ett sådant beslut ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde.

20 §

Försvarsmaktens ledning ansvarar inför regeringen för att nämnden tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Försvarsmaktens råd för medinflytande för rekryter

Rubriken införd g. SFS2012-0122

20 a §

Vid Försvarsmakten finns ett råd som har till uppgift att säkerställa rekryternas medinflytande över rekrytutbildningen samt verka för att utbildningen genomförs och vidareutvecklas på ett lämpligt sätt. Rådet ska också ge stöd till den personal vid Försvarsmaktens högkvarter som arbetar med medinflytande för rekryter.

Rådet består av en ordförande, en vice ordförande och högst åtta andra ledamöter. Som ledamöter ingår bland andra representanter från arbetstagarorganisationer och andra personer med särskild erfarenhet av medinflytandefrågor.

SFS 2012:122

Försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsynsansvar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2017-0806

21 §

Försvarsinspektören för hälsa och miljö ansvarar inom Försvarsmakten för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet, hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet samt för offentlig kontroll av livsmedel, foder och animaliska biprodukter och djurskyddet i enlighet med särskilda bestämmelser. Inspektören är i dessa fall behörig myndighet att utöva offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Inspektören får meddela interna föreskrifter för Försvarsmakten om hur de gällande bestämmelserna inom området ska följas.

När inspektören utövar sin tillsyn eller kontroll, är han eller hon inte underställd överbefälhavaren.

Om det vid tillsynen eller kontrollen konstateras allvarliga brister som myndigheten trots påpekanden inte har rättat till, ska försvarsinspektören för hälsa och miljö anmäla detta till regeringen.

De föreskrifter som Försvarsmakten får meddela enligt 4 kap. 3 § förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., 41 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 40 § livsmedelsförordningen (2006:813), 72 § avfallsförordningen (2011:927) och 26 § förordningen (2017:799) om försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsyn över hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet, beslutas av försvarsinspektören för hälsa och miljö.

SFS 2017:806

Flygsäkerhetsinspektörens tillsynsansvar

Rubriken införd g. SFS2013-0979

21 a §

När flygsäkerhetsinspektören utövar sin tillsynsfunktion över militär luftfart enligt luftfartslagen (2010:500) och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, är flygsäkerhetsinspektören inte underställd överbefälhavaren.

SFS 2013:979

Särskilda handläggningsfrågor

22 §

Generaldirektören, chefsjuristen, ekonomidirektören samt, i den utsträckning de är berörda, personaldirektören och högre militära chefer i Högkvarteret, ska ges tillfälle att yttra sig innan myndigheten avgör ärenden som

 1. kan föranleda en framställning till regeringen,

 2. rör myndighetens organisation, eller

 3. annars är av stor vikt eller har principiell betydelse.

I brådskande fall får myndighetschefen avgöra ett ärende utan att inhämta ett sådant yttrande.

SFS 2010:650

23 §

[Upphävd g. F (2012:899).]

SFS 2012:899

Anställningar och uppdrag

24 §

Överbefälhavaren är myndighetschef. Vid myndigheten finns en generaldirektör som är ställföreträdande chef.

Regeringen beslutar om anställning som generaldirektör, chef för enheten för underrättelse- och säkerhetstjänst, försvarsinspektör för hälsa och miljö, general och amiral.

SFS 2017:806

25 §

Regeringen beslutar efter förslag från Försvarsmakten om anställning som generallöjtnant, viceamiral, chefsjurist, ekonomidirektör och personaldirektör.

Efter förslag från Försvarsmakten beslutar regeringen om placering på befattning som anges i bilaga 2 till denna förordning.

Övriga anställningar och placeringar på befattningar beslutas av Försvarsmakten.

SFS 2008:287

26 §

Till Försvarsmaktens förslag om anställning och placering på befattning ska följande bifogas:

 • meritförteckning,

 • uppgift om att säkerhetsprövning gjorts enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), och

 • betyg och intyg över tjänstgöring under de senaste fem åren samt de handlingar i övrigt som Försvarsmakten vill åberopa.

SFS 2018:663

27 §

I fråga om anställning i Försvarsmakten av militär tjänsteman tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

28 §

Ledamöterna i Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade skyddsidentiteter utses av regeringen för en bestämd tid.

28 a §

Ledamöterna i Försvarsmaktens råd för medinflytande för rekryter utses av myndighetschefen.

SFS 2012:122

Personalansvarsnämnd

29 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd består av överbefälhavaren, chefsjuristen, personaldirektören, personalföreträdarna och de chefer som överbefälhavaren utser. Överbefälhavaren eller den överbefälhavaren sätter i sitt ställe är nämndens ordförande.

30 §

I ärenden som gäller disciplinansvar, avstängning, avskedande, uppsägning eller anställningens upphörande på grund av sjukdom bestämmer ordföranden om ett förfarande inför nämnden ska inledas. Ordföranden får avskriva ett ärende, om det är uppenbart att ärendet inte ska leda till någon åtgärd från nämndens sida.

Har nämnden beslutat att avstänga någon från arbetet och är det på grund av ändrade förhållanden uppenbart att beslutet inte längre bör gälla, får ordföranden ensam besluta i frågan.

Beslut som har fattats enligt denna paragraf ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Tillämpningen av vissa förordningar

31 §

Försvarsmakten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101). Bestämmelserna i 6 § personalföreträdarförordningen är dock tillämpliga endast i fråga om beslut i administrativa ärenden. Vid höjd beredskap tillämpas inte personalföreträdarförordningen på Försvarsmakten.

Rätt att meddela föreskrifter

32 §

Försvarsmakten får meddela föreskrifter för Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Kustbevakningen för den del av deras verksamhet som under höjd beredskap ska bedrivas av Försvarsmakten.

32 a §

[Upphävd g. F (2018:2100).]

SFS 2018:2100

33 §

Försvarsmakten får meddela övriga statliga myndigheter föreskrifter i frågor om signalskyddstjänsten inklusive säkra kryptografiska funktioner inom totalförsvaret, förutom i fråga om verkställigheten av 18 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

SFS 2015:1063

Undantag från myndighetsförordningen

34 §

Försvarsmakten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning.

Överklagande

35 §

Försvarsmaktens beslut enligt 9–11 §§ får inte överklagas.

Avgifter

Rubriken införd g. . SFS2018-2100

36 §

I 37–40 §§ finns bestämmelser om Försvarsmaktens möjlighet att ta ut avgifter. Bestämmelserna gäller inte när Försvarsmakten lämnar stöd till, övar eller på annat sätt samverkar med andra aktörer enligt lag eller förordning.

SFS 2018:2100

37 §

Försvarsmakten får ta ut avgifter för

 1. butiks- och annan försäljningsverksamhet avsedd för personalen inom myndigheten,

 2. rumsuthyrning i myndighetens förläggningar,

 3. konsertverksamhet och tillhörande varor,

 4. test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige och utomlands, och

 5. stöd vid prov, försök och utveckling av materiel som tillhör myndigheten eller som den avser anskaffa.

SFS 2018:2100

38 §

Försvarsmakten får inom ramen för försvarslogistiken ta ut avgifter för varor och tjänster enligt överenskommelse med andra myndigheter, länder, organisationer och enskilda.

SFS 2018:2100

39 §

Försvarsmakten får ta ut avgifter när myndigheten bedriver verksamhet enligt 3 b § 6.

SFS 2018:2100

40 §

Försvarsmakten får, om verksamheten har anknytning till myndighetens uppgifter, ta ut avgifter för transporter.

SFS 2018:2100

Bilaga 1

Organisationsenheter i Försvarsmakten (grundorganisation)

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

LEDNING

 

Högkvarteret (HKV)

 

Stockholm

 
 

Försvarsgrensstaber (FGS)

 

Arméstaben (AST)

 

Enköping

 
 

Marinstaben (MS)

 

Haninge/Muskö

 
 

Flygstaben (FS)

 

Uppsala

 
 

FÖRBAND

 

Livgardet (LG)

 

Upplands-Bro/Kungsängen

 

Swedint

Försvarsmusiken

Livgardesgruppen i Upplands-Bro

Dalregementsgruppen i Falun

Gävleborgsgruppen i Gävle

 

Norrbottens regemente (I 19)

 

Boden

 

Försvarsmaktens vinterenhet i Boden och Arvidsjaur

Västernorrlandsgruppen i Härnösand

Fältjägargruppen i Östersund

Västerbottensgruppen i Umeå

Norrbottensgruppen i Boden

Lapplandsjägargruppen i Kiruna

 

Livregementets husarer (K 3)

 

Karlsborg

 

Örebro- och Värmlandsgruppen i Karlskoga/Villingsberg

 

Skaraborgs regemente (P 4)

 

Skövde

 

Skaraborgsgruppen i Skövde

Bohus-Dalsgruppen i Uddevalla/Skredsvik

 

Södra skånska regementet (P 7)

 

Lund/Revinge

 

Skånska gruppen i Lund/Revinge

 

Gotlands regemente (P 18)

 

Visby

 

Gotlandsgruppen i Visby

 

Artilleriregementet (A 9)

 

Boden

 

Artilleriets stridsskola (ArtSS)

 

Luftvärnsregementet (Lv 6)

 

Halmstad

 

Luftvärnets stridsskola (LvSS)

Hallandsgruppen i Halmstad

 

Göta ingenjörregemente (Ing 2)

 

Eksjö

 

Fältarbetsskolan (FarbS)

Norra Smålandsgruppen i Eksjö

 

Ledningsregementet (LedR)

 

Enköping

 

Ledningsstridsskolan (LedSS)

Södermanlandsgruppen i Strängnäs

Upplands- och Västmanlandsgruppen i Enköping

 

Trängregementet (TrängR)

 

Skövde

 

Logistikskolan (LogS)

 

Första ubåtsflottiljen (1. ubflj)

 

Karlskrona

 

Verksamhet i Karlskrona och Haninge/Muskö

 

Tredje sjöstridsflottiljen (3. sjöstriflj)

 

Karlskrona

 

Verksamhet i Karlskrona

 

Fjärde sjöstridsflottiljen (4. sjöstriflj)

 

Haninge

 

Verksamhet i Haninge och Uddevalla/Skredsvik

 

Amfibieregementet (Amf 1)

 

Haninge/Berga

 

Verksamhet i Haninge/Berga och Göteborg

Södertörnsgruppen i Haninge

 

Marinbasen (MarinB)

 

Karlskrona

 

Verksamhet i Karlskrona, Haninge och Göteborg

Blekingegruppen i Karlskrona

Kalmar- och Kronobergsgruppen i Växjö

 

Skaraborgs flygflottilj (F 7)

 

Lidköping/Såtenäs

 

Verksamhet på Arlanda flygplats

 

Blekinge flygflottilj (F 17)

 

Ronneby/Kallinge

 

Verksamhet i Ronneby/Kallinge, Linköping/Malmen och Visby

 

Norrbottens flygflottilj (F 21)

 

Luleå

 
 

Försvarsmaktens helikopterflottilj (Hkpflj)

 

Linköping/Malmen

 

Verksamhet i Linköping/Malmen, Luleå och Ronneby/Kallinge

Livgrenadjärgruppen i Linköping

 

Försvarsmaktens logistik (FMLOG)

 

Stockholm

 
 

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS)

 

Örebro

 
 

Särskilda operationsgruppen (SOG)

 

Karlsborg

 
 

SKOLOR OCH CENTRUM

 

Militärhögskolan Karlberg (MHS K)

 

Solna

 
 

Militärhögskolan Halmstad (MHS H)

 

Halmstad

 
 

Markstridsskolan (MSS)

 

Skövde

 

Verksamhet i Skövde och Motala/Kvarn

 

Sjöstridsskolan (SSS)

 

Karlskrona

 

Verksamhet i Karlskrona och Haninge

 

Luftstridsskolan (LSS)

 

Uppsala

 

Flygvapnets flygbefälsskola (FBS)

Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola (StrilS)

Flygskolan (FlygS), Linköping/Malmen

 

Hemvärnets stridsskola (HvSS)

 

Salem/Vällinge

 
 

Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)

 

Halmstad

 

Verksamhet i Halmstad

 

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC)

 

Eksjö

 
 

Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC)

 

Umeå

 
 

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC)

 

Uppsala

 

Försvarets tolkskola (TolkS)

 

Försvarsmaktens HR-centrum (FM HRC)

 

Stockholm

 
 

Försvarsmedicincentrum (FömedC)

 

Göteborg

 

Elfsborgsgruppen i Göteborg

 

SFS 2018:2100

Bilaga 2

Befattningar för vilka regeringen beslutar om placering efter förslag från Försvarsmakten

Högkvarteret:

Chef för ledningsstaben

Produktionschef

Insatschef

Chef för säkerhetsinspektionen

Flygsäkerhetsinspektör

Internationella befattningar:

Försvarsattaché

Chef för den svenska delegationen till Neutrala nationernas övervakningskommission i Korea

Militär rådgivare vid Sveriges ständiga delegation vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Den till tjänsteställningen högste militäre tjänstemannen vid Europeiska unionens militära stab

SFS 2017:806

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1266

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008, då förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten ska upphöra att gälla.

SFS 2008:287

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2008:1092

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:609

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2009:1204

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:650

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2010.

SFS 2010:1468

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:481

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2011:1608

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:122

Denna förordning träder i kraft d. 30 april 2012.

SFS 2012:899

Denna förordning träder i kraft d. 20 jan. 2013.

SFS 2013:979

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2015:1

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2015.

SFS 2015:722

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2015:1063

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2016.

SFS 2016:424

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2016:1170

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2017:112

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2017:421

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2017:806

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2017.

SFS 2017:1304

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:267

Denna förordning träder i kraft d. 21 maj 2018.

SFS 2018:566

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:663

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019 i fråga om 11 a § och d. 1 april 2019 i fråga om 26 §.

SFS 2018:2099

(Publicerad d. 21 dec. 2018.)

SFS 2018:2100

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.