Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:117 Utkom från trycket den 10 mars 2009Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten;utfärdad den 26 februari 2009.Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha följande lydelse.11 §11 §Strålsäkerhetsmyndigheten ska utföra de uppgifter i transportärenden som ankommer på behörig myndighet enligt rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstaterEGT L 148, 19.6.1993, s. 1 (Celex 31993R1493). och rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsleEUT L 337, 5.12.2006, s. 21 (Celex 32006L0117)..Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)