Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten;

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha följande lydelse.

11 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska utföra de uppgifter i transportärenden som ankommer på behörig myndighet enligt rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater1 och rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle2.

SFS 2009:117

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.
På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)
EGT L 148, 19.6.1993, s. 1 (Celex 31993R1493).
EUT L 337, 5.12.2006, s. 21 (Celex 32006L0117).