Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Definitioner

2 §

I denna förordning avses med
 • indirekt miljöpåverkan: en negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som ett resultat av att någon annan än myndigheten vidtar en åtgärd som en följd av att myndigheten har meddelat föreskrifter eller fattat något annat beslut, gett råd, genomfört utbildning eller lämnat information, och
 • direkt miljöpåverkan: en negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som ett resultat av myndighetens verksamhet och som inte är indirekt miljöpåverkan.

Skyldighet att ha ett miljöledningssystem

3 §

En myndighet som anges i 22–32 §§ ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att man tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.
En myndighet som ska ha ett miljöledningssystem och vars verksamhet medför en betydande miljöpåverkan bör
Om det av 22–32 §§ framgår att myndigheten får ha ett förenklat miljöledningssystem, är det tillräckligt att miljöledningssystemet avser verksamhetens direkta miljöpåverkan. SFS 2015:229

Miljöutredning

4 §

Miljöledningssystemet ska innebära att den miljöpåverkan som verksamhetens interna och externa verksamhet kan ge upphov till är utredd (miljöutredning).
Miljöutredningen ska hållas aktuell genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. Utredningen ska innehålla uppgifter om de miljökrav i lag och annan författning som rör verksamheten.

5 §

Miljöutredningen ska ligga till grund för miljöledningssystemets inriktning och utformning.

6 §

Om myndigheten har ett förenklat miljöledningssystem men miljöutredningen visar att verksamheten kan ge upphov till betydande indirekt miljöpåverkan, ska miljöledningssystemet omfatta denna indirekta miljöpåverkan.

Miljöpolicy och miljömål

7 §

Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har en miljöpolicy och fastställda miljömål för verksamheten.
Miljömålen ska vara mätbara i den mån som det är praktiskt möjligt att mäta målen och hur de uppnåtts.
Miljömålen ska hållas aktuella genom att de ses över och uppdateras minst vart tredje år.

8 §

Miljöpolicyn och miljömålen ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Handlingsplan, ansvarsfördelning och rutiner

9 §

Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har en handlingsplan för arbetet med att nå miljömålen.
De resurser, tillvägagångssätt och tidsramar som gäller för arbetet ska framgå av handlingsplanen.

10 §

Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten tydligt anger den ansvarsfördelning som ska gälla i arbetet med att följa miljöpolicyn och nå miljömålen. Ansvarsfördelningen ska framgå av handlingsplanen.

11 §

Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har sådana dokumenterade rutiner för styrningen av verksamheten som
 • 1. säkerställer att miljöpolicyn och gällande miljöregler följs,
 • 2. bidrar till att minska negativ miljöpåverkan så långt möjligt, och
 • 3. bidrar till att nå myndighetens miljömål.

12 §

Handlingsplanen, ansvarsfördelningen och rutinerna ska innebära att arbetet med att följa handlingsplanen och nå miljömålen dokumenteras, redovisas, följs upp och revideras så att arbetet fortlöpande förbättras.

Miljöanpassad upphandling

13 §

Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten miljöanpassar sina upphandlingar i den mån en sådan anpassning är möjlig.

Verktyg för miljöanpassningen

14 §

Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten genom information och utbildning fortlöpande utvecklar personalens kompetens och medvetenhet om miljöhänsyn i det egna arbetet.

15 §

Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten så långt det är möjligt använder en energieffektiv informationsteknik som verktyg för att miljöanpassa sin verksamhet. Myndigheten ska i samma syfte även utarbeta en mötes- och resepolicy.

16 §

Årlig uppföljning

17 §

Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten årligen genomför interna miljörevisioner för att kontrollera att myndigheten följer gällande miljöregler och andra styrande dokument för myndighetens miljöledning och miljöarbete.

18 §

Myndigheten ska årligen göra en genomgång av miljöledningssystemet och följa upp resultatet av arbetet så att
 • 1. det framgår hur väl myndigheten har lyckats med att följa miljöpolicyn och nå miljömålen, och
 • 2. det finns underlag för beslut om det framtida miljöledningsarbetet.

19 §

För uppföljningen enligt 18 § ska myndigheten
 • 1. utföra den kontroll och göra de mätningar av verksamhetens miljöpåverkan som behövs,
 • 2. utvärdera hur handlingsplanen enligt 9 § har fungerat, och
 • 3. utvärdera hur gällande miljöregler har följts.

Redovisning

20 §

En myndighet som ska ha ett miljöledningssystem ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt formuläret i bilagan.
Redovisningen ska vara undertecknad av myndighetens chef och i samband med myndighetens årsredovisning ges in till det departement i Regeringskansliet som myndigheten hör till och till Naturvårdsverket. SFS 2015:229

20 a §

Domstolarna ska redovisa svar i de delar av bilagan som rör energieffektiva inköp enligt förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader. SFS 2015:229

20 b §

Naturvårdsverket ska senast den 15 april varje år till regeringen lämna en sammanfattning av myndigheternas årliga redovisningar enligt 20 §. SFS 2015:229

Att inrätta ett miljöledningssystem för första gången

21 §

En myndighet som inrättar ett miljöledningssystem för första gången ska inom åtta månader från det att myndigheten enligt denna förordning blev skyldig att ha ett miljöledningssystem
 • 1. ha en projektplan för inrättandet som innehåller en tidsplan för inrättandet samt uppgifter om hur inrättandet är avsett att organiseras och vilka som är ansvariga för det arbetet, och
 • 2. redovisa en miljöutredning enligt 4 §, den miljöpolicy och de miljömål som avses i 7 §, den handlingsplan som avses i 9 § samt hur miljöledningssystemet är avsett att integreras i den ordinarie verksamheten.
Redovisningen enligt första stycket 2 ska ges in till det departement i Regeringskansliet som myndigheten hör till och till Naturvårdsverket.

Myndigheter som ska ha miljöledningssystem

22 §

I fråga om myndigheter som hör till Arbetsmarknadsdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
 • 1. Arbetsdomstolen,
 • 2. Arbetsförmedlingen,
 • 3. Arbetsmiljöverket,
 • 4. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, och
 • 5. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige.
De myndigheter som anges i första stycket 4 och 5 får ha ett förenklat miljöledningssystem. SFS 2015:229

23 §

I fråga om myndigheter som hör till Finansdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
 • 1. Allmänna reklamationsnämnden,
 • 2. Arbetsgivarverket,
 • 3. Ekonomistyrningsverket,
 • 4. Finansinspektionen,
 • 5. Fortifikationsverket,
 • 6. Kammarkollegiet,
 • 7. Konjunkturinstitutet,
 • 8. Konsumentverket,
 • 9. Kronofogdemyndigheten,
 • 10. länsstyrelserna,
 • 11. Riksgäldskontoret,
 • 12. Skatteverket,
 • 13. Spelinspektionen,
 • 14. Statens fastighetsverk,
 • 15. Statens servicecenter,
 • 16. Statens tjänstepensionsverk,
 • 17. Statistiska centralbyrån,
 • 18. Statskontoret,
 • 19. Tullverket, och
 • 20. Upphandlingsmyndigheten.
De myndigheter som anges i första stycket 1, 4, 11 och 13 får ha ett förenklat miljöledningssystem. SFS 2018:1642

24 §

I fråga om myndigheter som hör till Försvarsdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
 • 1. Försvarets materielverk,
 • 2. Försvarets radioanstalt,
 • 3. Totalförsvarets forskningsinstitut, och
 • 4. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.
SFS 2015:229

25 §

I fråga om myndigheter som hör till Justitiedepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
 • 1. Brottsförebyggande rådet,
 • 2. Brottsoffermyndigheten,
 • 3. Datainspektionen,
 • 4. Domstolsverket,
 • 5. Ekobrottsmyndigheten,
 • 6. Justitiekanslern,
 • 7. Kriminalvården,
 • 8. Kustbevakningen,
 • 9. Migrationsverket,
 • 10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
 • 11. Polismyndigheten,
 • 12. Revisorsinspektionen,
 • 13. Rättsmedicinalverket,
 • 14. Statens haverikommission,
 • 15. Säkerhetspolisen, och
 • 16. Åklagarmyndigheten.
De myndigheter som anges i första stycket 1–3, 6, 12 och 14 får ha ett förenklat miljöledningssystem. SFS 2016:1351

26 §

I fråga om myndigheter som hör till Kulturdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
 • 1. Diskrimineringsombudsmannen,
 • 2. Institutet för språk och folkminnen,
 • 3. Konstnärsnämnden,
 • 4. Moderna museet,
 • 5. Myndigheten för press, radio och tv,
 • 6. Myndigheten för tillgängliga medier,
 • 7. Nationalmuseum,
 • 8. Naturhistoriska riksmuseet,
 • 9. Riksantikvarieämbetet,
 • 10. Riksarkivet,
 • 11. Sametinget,
 • 12. Statens centrum för arkitektur och design,
 • 13. Statens försvarshistoriska museer,
 • 14. Statens historiska museer,
 • 15. Statens konstråd,
 • 16. Statens kulturråd,
 • 17. Statens maritima och transporthistoriska museer,
 • 18. Statens medieråd,
 • 19. Statens museer för världskultur,
 • 20. Statens musikverk, och
 • 21. Valmyndigheten.
De myndigheter som anges i första stycket 2, 3, 6, 10, 15, 16, 18 och 21 får ha ett förenklat miljöledningssystem. SFS 2018:2074

27 §

28 §

I fråga om myndigheter som hör till Miljö- och energidepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
 • 1. Affärsverket svenska kraftnät,
 • 2. Elsäkerhetsverket,
 • 3. Energimarknadsinspektionen,
 • 4. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
 • 5. Havs- och vattenmyndigheten,
 • 6. Kemikalieinspektionen,
 • 7. Naturvårdsverket,
 • 8. Statens energimyndighet,
 • 9. Statens geotekniska institut,
 • 10. Strålsäkerhetsmyndigheten, och
 • 11. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.
Elsäkerhetsverket får ha ett förenklat miljöledningssystem. SFS 2015:696

29 §

I fråga om myndigheter som hör till Näringsdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
 • 1. Bolagsverket,
 • 2. Boverket,
 • 3. Konkurrensverket,
 • 4. Lantmäteriet,
 • 5. Livsmedelsverket,
 • 6. Luftfartsverket,
 • 7. Myndigheten för tillväxtpolitiska utredningar och analyser,
 • 8. Patent- och registreringsverket,
 • 9. Post- och telestyrelsen,
 • 10. Sjöfartsverket,
 • 11. Skogsstyrelsen,
 • 12. Statens jordbruksverk,
 • 13. Statens veterinärmedicinska anstalt,
 • 14. Statens väg- och transportforskningsinstitut,
 • 15. Sveriges geologiska undersökning,
 • 16. Sveriges lantbruksuniversitet,
 • 17. Tillväxtverket,
 • 18. Trafikanalys,
 • 19. Trafikverket,
 • 20. Transportstyrelsen, och
 • 21. Verket för innovationssystem (Vinnova).
SFS 2015:229

30 §

I fråga om myndigheter som hör till Socialdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
 • 1. Barnombudsmannen,
 • 2. E-hälsomyndigheten,
 • 3. Folkhälsomyndigheten,
 • 4. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,
 • 5. Försäkringskassan,
 • 6. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
 • 7. Inspektionen för vård och omsorg,
 • 8. Läkemedelsverket,
 • 9. Myndigheten för delaktighet,
 • 10. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd,
 • 11. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys,
 • 12. Pensionsmyndigheten,
 • 13. Socialstyrelsen,
 • 14. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,
 • 15. Statens institutionsstyrelse, och
 • 16. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
De myndigheter som anges i första stycket 1, 2, 4, 6, 9, 10 och 14 får ha ett förenklat miljöledningssystem. SFS 2016:711

31 §

I fråga om myndigheter som hör till Utbildningsdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
 • 1. Blekinge tekniska högskola,
 • 2. Centrala studiestödsnämnden,
 • 3. Försvarshögskolan,
 • 4. Gymnastik- och idrottshögskolan,
 • 5. Göteborgs universitet,
 • 6. Högskolan Dalarna,
 • 7. Högskolan i Borås,
 • 8. Högskolan i Gävle,
 • 9. Högskolan i Halmstad,
 • 10. Högskolan i Skövde,
 • 11. Högskolan Kristianstad,
 • 12. Högskolan Väst,
 • 13. Institutet för rymdfysik,
 • 14. Karlstads universitet,
 • 15. Karolinska institutet,
 • 16. Konstfack,
 • 17. Kungl. biblioteket,
 • 18. Kungl. Konsthögskolan,
 • 19. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm,
 • 20. Kungl. Tekniska högskolan,
 • 21. Linköpings universitet,
 • 22. Linnéuniversitetet,
 • 23. Luleå tekniska universitet,
 • 24. Lunds universitet,
 • 25. Malmö universitet,
 • 26. Mittuniversitetet,
 • 27. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
 • 28. Myndigheten för yrkeshögskolan,
 • 29. Mälardalens högskola,
 • 30. Polarforskningssekretariatet,
 • 31. Rymdstyrelsen,
 • 32. Sameskolstyrelsen,
 • 33. Specialpedagogiska skolmyndigheten,
 • 34. Statens skolinspektion,
 • 35. Statens skolverk,
 • 36. Stockholms konstnärliga högskola,
 • 37. Stockholms universitet,
 • 38. Södertörns högskola,
 • 39. Umeå universitet,
 • 40. Universitets- och högskolerådet,
 • 41. Universitetskanslersämbetet,
 • 42. Uppsala universitet,
 • 43. Vetenskapsrådet,
 • 44. Örebro universitet, och
 • 45. Överklagandenämnden för studiestöd.
De myndigheter som anges i första stycket 4, 19, 28, 32, 36, 43 och 45 får ha ett förenklat miljöledningssystem. SFS 2017:1331

32 §

I fråga om myndigheter som hör till Utrikesdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos
 • 1. Exportkreditnämnden,
 • 2. Folke Bernadotteakademien,
 • 3. Inspektionen för strategiska produkter,
 • 4. Kommerskollegium,
 • 5. Nordiska Afrikainstitutet,
 • 6. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
 • 7. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, och
 • 8. Svenska institutet.
De myndigheter som anges i första stycket 2, 3 och 5 får ha ett förenklat miljöledningssystem. SFS 2014:80

SFS 2009:907

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Om en statlig myndighet genom ett särskilt beslut före den 1 januari 2010 har fått i uppdrag av regeringen att införa eller ha ett miljöledningssystem eller att följa riktlinjer för redovisning av arbete med miljöledning, ska myndigheten anses ha fullföljt uppdraget genom att följa bestämmelserna i denna förordning.

SFS 2009:1481

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.

SFS 2010:162

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

SFS 2010:563

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

SFS 2010:728

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

SFS 2010:1484

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

SFS 2010:1775

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2011.

SFS 2010:1924

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2011.

SFS 2010:1928

Denna förordning träder i kraft den 4 januari 2011.

SFS 2011:639

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

SFS 2011:700

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

SFS 2012:41

Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2012.

SFS 2012:552

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

SFS 2012:728

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2013.

SFS 2012:753

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

SFS 2012:921

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2013.

SFS 2013:74

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.

SFS 2013:139

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

SFS 2013:190

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

SFS 2013:423

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2013.

SFS 2013:906

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

SFS 2013:1042

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2014.

SFS 2014:80

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

SFS 2014:136

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

SFS 2014:1241

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2015:168

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

SFS 2015:229

Denna förordning träder i kraft den 6 juli 2015.

SFS 2015:621

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

SFS 2015:696

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

SFS 2015:981

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

SFS 2016:711

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.

SFS 2016:1351

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

SFS 2017:382

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

SFS 2017:1331

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

SFS 2018:521

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

SFS 2018:1642

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

SFS 2018:2074

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.