Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheterFörarbeten2013:139Jfr prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113.2013:906Jfr prop. 2012/13:99, utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287 vad gäller förteckningen över myndigheter som hör till Utbildningsdepartementet.2016:1351Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.Utkom från trycket den 28 juli 2009utfärdad den 16 juli 2009.1 §1 §Denna förordning gäller domstolarna och de myndigheter som anges i 22–32 §§.Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. F (2015:229). Definitioner2 §2 §I denna förordning avses med indirekt miljöpåverkan: en negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som ett resultat av att någon annan än myndigheten vidtar en åtgärd som en följd av att myndigheten har meddelat föreskrifter eller fattat något annat beslut, gett råd, genomfört utbildning eller lämnat information, och direkt miljöpåverkan: en negativ eller positiv förändring i miljön som uppkommer som ett resultat av myndighetens verksamhet och som inte är indirekt miljöpåverkan.Skyldighet att ha ett miljöledningssystem3 §3 §En myndighet som anges i 22–32 §§ ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att man tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.En myndighet som ska ha ett miljöledningssystem och vars verksamhet medför en betydande miljöpåverkan börregistrera sig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EGEUT L 342, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1221)., ellercertifiera sig enligt standarden ISO 14001.Om det av 22–32 §§ framgår att myndigheten får ha ett förenklat miljöledningssystem, är det tillräckligt att miljöledningssystemet avser verksamhetens direkta miljöpåverkan. F (2015:229). Miljöutredning4 §4 §Miljöledningssystemet ska innebära att den miljöpåverkan som verksamhetens interna och externa verksamhet kan ge upphov till är utredd (miljöutredning).Miljöutredningen ska hållas aktuell genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. Utredningen ska innehålla uppgifter om de miljökrav i lag och annan författning som rör verksamheten.5 §5 §Miljöutredningen ska ligga till grund för miljöledningssystemets inriktning och utformning.6 §6 §Om myndigheten har ett förenklat miljöledningssystem men miljöutredningen visar att verksamheten kan ge upphov till betydande indirekt miljöpåverkan, ska miljöledningssystemet omfatta denna indirekta miljöpåverkan.Miljöpolicy och miljömål7 §7 §Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har en miljöpolicy och fastställda miljömål för verksamheten.Miljömålen ska vara mätbara i den mån som det är praktiskt möjligt att mäta målen och hur de uppnåtts.Miljömålen ska hållas aktuella genom att de ses över och uppdateras minst vart tredje år.8 §8 §Miljöpolicyn och miljömålen ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.Handlingsplan, ansvarsfördelning och rutiner9 §9 §Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har en handlingsplan för arbetet med att nå miljömålen.De resurser, tillvägagångssätt och tidsramar som gäller för arbetet ska framgå av handlingsplanen.10 §10 §Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten tydligt anger den ansvarsfördelning som ska gälla i arbetet med att följa miljöpolicyn och nå miljömålen. Ansvarsfördelningen ska framgå av handlingsplanen.11 §11 §Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har sådana dokumenterade rutiner för styrningen av verksamheten somsäkerställer att miljöpolicyn och gällande miljöregler följs,bidrar till att minska negativ miljöpåverkan så långt möjligt, ochbidrar till att nå myndighetens miljömål.12 §12 §Handlingsplanen, ansvarsfördelningen och rutinerna ska innebära att arbetet med att följa handlingsplanen och nå miljömålen dokumenteras, redovisas, följs upp och revideras så att arbetet fortlöpande förbättras.Miljöanpassad upphandling13 §13 §Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten miljöanpassar sina upphandlingar i den mån en sådan anpassning är möjlig.Verktyg för miljöanpassningen14 §14 §Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten genom information och utbildning fortlöpande utvecklar personalens kompetens och medvetenhet om miljöhänsyn i det egna arbetet.15 §15 §Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten så långt det är möjligt använder en energieffektiv informationsteknik som verktyg för att miljöanpassa sin verksamhet. Myndigheten ska i samma syfte även utarbeta en mötes- och resepolicy.16 §16 § Upphävd g. F (2015:229). Årlig uppföljningRubriken har denna lydelse enl. F 2015:229. 17 §17 §Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten årligen genomför interna miljörevisioner för att kontrollera att myndigheten följer gällande miljöregler och andra styrande dokument för myndighetens miljöledning och miljöarbete.18 §18 §Myndigheten ska årligen göra en genomgång av miljöledningssystemet och följa upp resultatet av arbetet så attdet framgår hur väl myndigheten har lyckats med att följa miljöpolicyn och nå miljömålen, ochdet finns underlag för beslut om det framtida miljöledningsarbetet.19 §19 §För uppföljningen enligt 18 § ska myndighetenutföra den kontroll och göra de mätningar av verksamhetens miljöpåverkan som behövs,utvärdera hur handlingsplanen enligt 9 § har fungerat, ochutvärdera hur gällande miljöregler har följts.RedovisningRubriken införd g. F 2015:229. 20 §20 §En myndighet som ska ha ett miljöledningssystem ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt formuläret i bilagan.Redovisningen ska vara undertecknad av myndighetens chef och i samband med myndighetens årsredovisning ges in till det departement i Regeringskansliet som myndigheten hör till och till Naturvårdsverket. F (2015:229). 20 a §20 a §Domstolarna ska redovisa svar i de delar av bilagan som rör energieffektiva inköp enligt förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader. F (2015:229). Förutv. 20 a § nu 20 b §.20 b §20 b §Naturvårdsverket ska senast den 15 april varje år till regeringen lämna en sammanfattning av myndigheternas årliga redovisningar enligt 20 §. F (2015:229). Tidigare beteckning 20 a §.Att inrätta ett miljöledningssystem för första gången21 §21 §En myndighet som inrättar ett miljöledningssystem för första gången ska inom åtta månader från det att myndigheten enligt denna förordning blev skyldig att ha ett miljöledningssystemha en projektplan för inrättandet som innehåller en tidsplan för inrättandet samt uppgifter om hur inrättandet är avsett att organiseras och vilka som är ansvariga för det arbetet, ochredovisa en miljöutredning enligt 4 §, den miljöpolicy och de miljömål som avses i 7 §, den handlingsplan som avses i 9 § samt hur miljöledningssystemet är avsett att integreras i den ordinarie verksamheten.Redovisningen enligt första stycket 2 ska ges in till det departement i Regeringskansliet som myndigheten hör till och till Naturvårdsverket.Myndigheter som ska ha miljöledningssystemRubriken införd g. F 2014:80. 22 §22 §I fråga om myndigheter som hör till Arbetsmarknadsdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hosArbetsdomstolen,Arbetsförmedlingen,Arbetsmiljöverket, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, ochRådet för Europeiska socialfonden i Sverige.De myndigheter som anges i första stycket 4 och 5 får ha ett förenklat miljöledningssystem. F (2015:229). 23 §23 §I fråga om myndigheter som hör till Finansdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hosAllmänna reklamationsnämnden,Arbetsgivarverket,Ekonomistyrningsverket,Finansinspektionen,Fortifikationsverket,Kammarkollegiet,Konjunkturinstitutet,Konsumentverket,Kronofogdemyndigheten,länsstyrelserna,Riksgäldskontoret,Skatteverket,Spelinspektionen,Statens fastighetsverk,Statens servicecenter,Statens tjänstepensionsverk,Statistiska centralbyrån,Statskontoret,Tullverket, ochUpphandlingsmyndigheten.De myndigheter som anges i första stycket 1, 4, 11 och 13 får ha ett förenklat miljöledningssystem. F (2018:1642). 24 §24 §I fråga om myndigheter som hör till Försvarsdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hosFörsvarets materielverk,Försvarets radioanstalt,Totalförsvarets forskningsinstitut, ochTotalförsvarets rekryteringsmyndighet. F (2015:229). 25 §25 §I fråga om myndigheter som hör till Justitiedepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hosBrottsförebyggande rådet,Brottsoffermyndigheten,Datainspektionen,Domstolsverket,Ekobrottsmyndigheten,Justitiekanslern,Kriminalvården,Kustbevakningen,Migrationsverket,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,Polismyndigheten,Revisorsinspektionen,Rättsmedicinalverket,Statens haverikommission,Säkerhetspolisen, ochÅklagarmyndigheten.De myndigheter som anges i första stycket 1–3, 6, 12 och 14 får ha ett förenklat miljöledningssystem. F (2016:1351). 26 §26 § I fråga om myndigheter som hör till Kulturdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hosDiskrimineringsombudsmannen,Institutet för språk och folkminnen,Konstnärsnämnden,Moderna museet,Myndigheten för press, radio och tv,Myndigheten för tillgängliga medier,Nationalmuseum,Naturhistoriska riksmuseet,Riksantikvarieämbetet,Riksarkivet,Sametinget,Statens centrum för arkitektur och design,Statens försvarshistoriska museer,Statens historiska museer,Statens konstråd,Statens kulturråd,Statens maritima och transporthistoriska museer,Statens medieråd,Statens museer för världskultur,Statens musikverk, ochValmyndigheten.De myndigheter som anges i första stycket 2, 3, 6, 10, 15, 16, 18 och 21 får ha ett förenklat miljöledningssystem. F (2018:2074). 27 §27 § Upphävd g. F (2015:229). 28 §28 §I fråga om myndigheter som hör till Miljö- och energidepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hosAffärsverket svenska kraftnät,Elsäkerhetsverket,Energimarknadsinspektionen,Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,Havs- och vattenmyndigheten,Kemikalieinspektionen,Naturvårdsverket,Statens energimyndighet,Statens geotekniska institut,Strålsäkerhetsmyndigheten, ochSveriges meteorologiska och hydrologiska institut.Elsäkerhetsverket får ha ett förenklat miljöledningssystem. F (2015:696). 29 §29 §I fråga om myndigheter som hör till Näringsdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hosBolagsverket,Boverket,Konkurrensverket,Lantmäteriet,Livsmedelsverket,Luftfartsverket,Myndigheten för tillväxtpolitiska utredningar och analyser,Patent- och registreringsverket,Post- och telestyrelsen,Sjöfartsverket,Skogsstyrelsen,Statens jordbruksverk,Statens veterinärmedicinska anstalt,Statens väg- och transportforskningsinstitut,Sveriges geologiska undersökning,Sveriges lantbruksuniversitet,Tillväxtverket,Trafikanalys,Trafikverket,Transportstyrelsen, ochVerket för innovationssystem (Vinnova). F (2015:229). 30 §30 § I fråga om myndigheter som hör till Socialdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hosBarnombudsmannen,E-hälsomyndigheten,Folkhälsomyndigheten,Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,Försäkringskassan,Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,Inspektionen för vård och omsorg,Läkemedelsverket,Myndigheten för delaktighet,Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd,Myndigheten för vård- och omsorgsanalys,Pensionsmyndigheten,Socialstyrelsen,Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,Statens institutionsstyrelse, ochTandvårds- och läkemedelsförmånsverket.De myndigheter som anges i första stycket 1, 2, 4, 6, 9, 10 och 14 får ha ett förenklat miljöledningssystem. F (2016:711). 31 §31 §I fråga om myndigheter som hör till Utbildningsdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hosBlekinge tekniska högskola,Centrala studiestödsnämnden,Försvarshögskolan,Gymnastik- och idrottshögskolan,Göteborgs universitet,Högskolan Dalarna,Högskolan i Borås,Högskolan i Gävle,Högskolan i Halmstad,Högskolan i Skövde,Högskolan Kristianstad,Högskolan Väst,Institutet för rymdfysik,Karlstads universitet,Karolinska institutet,Konstfack,Kungl. biblioteket,Kungl. Konsthögskolan,Kungl. Musikhögskolan i Stockholm,Kungl. Tekniska högskolan,Linköpings universitet,Linnéuniversitetet,Luleå tekniska universitet,Lunds universitet,Malmö universitet,Mittuniversitetet,Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,Myndigheten för yrkeshögskolan,Mälardalens högskola,Polarforskningssekretariatet,Rymdstyrelsen,Sameskolstyrelsen,Specialpedagogiska skolmyndigheten,Statens skolinspektion,Statens skolverk,Stockholms konstnärliga högskola,Stockholms universitet,Södertörns högskola,Umeå universitet,Universitets- och högskolerådet,Universitetskanslersämbetet,Uppsala universitet,Vetenskapsrådet,Örebro universitet, ochÖverklagandenämnden för studiestöd.De myndigheter som anges i första stycket 4, 19, 28, 32, 36, 43 och 45 får ha ett förenklat miljöledningssystem. F (2017:1331). 32 §32 §I fråga om myndigheter som hör till Utrikesdepartementet ska ett miljöledningssystem enligt 3 § finnas hosExportkreditnämnden,Folke Bernadotteakademien,Inspektionen för strategiska produkter,Kommerskollegium,Nordiska Afrikainstitutet,Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, ochSvenska institutet.De myndigheter som anges i första stycket 2, 3 och 5 får ha ett förenklat miljöledningssystem. F (2014:80). BilagaTidigare beteckning Bilaga 2.FORMULÄR FÖR REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETE Del 1 Miljöledningssystemet Är myndigheten miljöcertifierad?Ja ISO14001Ja EmasNejHur lyder myndighetens miljöpolicy?När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning?Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt eller indirekt påverkan på miljön?Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har betydande påverkan på miljön?Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå dessa mål?Redovisa hur väl målen har uppfyllts.Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den kunskap de behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet?På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska sin energianvändning (t.ex. it-system för att styra och reglera belysning, värme, ventilation, energieffektivisering i utrustning m.m.)?På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska antalet tjänsteresor (t.ex. telefon, webb, videomöten)? Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter 1. Tjänsteresor och övriga transporter 1.1 Utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per årsarbetskraft, frånflygresor under 50 mil,bilresor som görs i tjänsten (inkluderar egen bil, tjänstebil, hyrbil, leasad bil, taxi),tågresor,bussresor, ochmaskiner och övriga fordon som används i myndighetsverksamheten.1.2 Sammanlagda utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per årsarbetskraft, enligt 1.1 a–e.1.3 Utsläpp av koldioxid i kilogram för flygresor över 50 mil, totalt och per årsarbetskraft.1.4 Beskrivning av insamlat resultat:Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag.Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa.1.5 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått)?Eget uppföljningssystemLeverantörsuppgifterUppskattning (förklara på vilket sätt)1.6 Uppföljningsmåtten i svaren på frågorna är baserade på:Schablonlista som Naturvårdsverket tillhandahållerUppgifter som tagits fram på annat sätt, nämligen: 2. Energianvändning 2.1 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt, per årsarbetskraft och per kvadratmeter total användbar golvarea uppdelat påverksamhetselektricitet, ochövrig energianvändning2.2 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad?JaNejDelvis2.3 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i procent).2.4 Har krav ställts på produktionsspecificerad förnybar el i myndighetens elavtal?JaNejDelvis2.5 Har energianvändningen minskat som ett resultat av samverkan med myndighetens fastighetsägare?JaNejOm ja, beskriv vilka åtgärder som genomförts som ett resultat av samarbetet.2.6 Beskrivning av insamlat resultat:Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag.Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa.2.7 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått)?Eget uppföljningssystemLeverantörsuppgifterUppskattning (förklara på vilket sätt) 3. Miljökrav i upphandling 3.1 Andel upphandlingar och avrop där miljökrav ställts av det totala antalet upphandlingar och avrop (anges i procent).3.2 Antal upphandlingar över tröskelvärdet där energikrav enligt förordningen (2014:480) om statliga myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader har ställts.Om krav enligt förordningen om statliga myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader inte har ställts vid upphandlingar över tröskelvärdet, ange skälen för det:KostnadseffektivitetEkonomisk genomförbarhetHållbarhet i vidare bemärkelseTeknisk lämplighetTillräcklig konkurrensAnnat, nämligen:3.3 Har myndigheten ställt energikrav vid nytecknande av hyresavtal eller inköp av byggnader?JaNejOm nej, ange skälen för det:KostnadseffektivitetEkonomisk genomförbarhetHållbarhet i vidare bemärkelseTeknisk lämplighetTillräcklig konkurrensHar inte tecknat nytt hyresavtal eller köpt byggnad sedan förordning (2014:480) om statliga myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader infördesAnnat, nämligen:3.4 Ekonomiskt värde av registrerade upphandlingar och avrop med miljökrav av det totala värdet av upphandlingar och avrop per år.3.5 Beskrivning av insamlat resultat:Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. organisationsförändringar, trender, nya uppdrag.Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar att åtgärda dessa.3.6 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad som gäller för respektive mått)?Eget uppföljningssystemLeverantörsuppgifterUppskattning (förklara på vilket sätt) F (2015:229). Bilaga 1 Upphävd g. F (2014:80). Bilaga 2[Ny beteckning – Bilaga – g. F (2014:80).] Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2009:907 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.2. Om en statlig myndighet genom ett särskilt beslut före d. 1 jan. 2010 har fått i uppdrag av regeringen att införa eller ha ett miljöledningssystem eller att följa riktlinjer för redovisning av arbete med miljöledning, ska myndigheten anses ha fullföljt uppdraget genom att följa bestämmelserna i denna förordning. 2009:1227 (Utkom d. 1 dec. 2009.) 2009:1481 Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2010. 2010:162 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010. 2010:563 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010. 2010:728 Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2010. 2010:1484 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2010:1775 Denna förordning träder i kraft d. 2 jan. 2011. 2010:1924 Denna förordning träder i kraft d. 3 jan. 2011. 2010:1928 Denna förordning träder i kraft d. 4 jan. 2011. 2011:639 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011. 2011:700 Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011. 2012:41 Denna förordning träder i kraft d. 21 febr. 2012. 2012:552 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2012. 2012:728 Denna förordning träder i kraft d. 2 jan. 2013. 2012:753 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2012:921 Denna förordning träder i kraft d. 3 jan. 2013. 2013:74 Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2013. 2013:139 Denna förordning träder i kraft d 1 juli 2013. 2013:190 Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2013. 2013:423 Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2013. 2013:906 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014. 2013:1042 Denna förordning träder i kraft d. 2 jan 2014. 2014:80 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2014. 2014:136 Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2014. 2014:1241 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015. 2015:168 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015. 2015:229 Denna förordning träder i kraft d. 6 juli 2015. 2015:621 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016. 2015:696 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016. 2015:980 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016. 2016:711 Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2016. 2016:1351 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017. 2017:382 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017. 2017:1331 Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2018. 2018:521 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018. 2018:1642 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2018:2074 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.