Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:23 Utkom från trycket den 2 februari 2010Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten;utfärdad den 21 januari 2010.Regeringen föreskriver att det i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.10 a §10 a §Strålsäkerhetsmyndigheten ska enligt de riktlinjer om kärnteknisk export som har överenskommits inom Nuclear Suppliers Group (NSG) och som NSG har informerat medlemsstaterna i Internationella atomenergiorganet om genom informationscirkulär INFCIRC/254/Part 1inhämta försäkran från den mottagande statens regering vid export av kärnämne och kärntekniskt material m.m., ochutforma och avlämna Sveriges försäkran till den exporterande statens regering vid import av kärnämne och kärntekniskt material m.m.Första stycket gäller inte vid export till en stat som tidigare inte har importerat sådant material från Sverige eller vid import från en stat som tidigare inte har exporterat sådant material till Sverige.Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)