Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Utkom från trycket den 3 augusti 2010
utfärdad den 22 juli 2010.

Uppgifter

1 §

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) har i uppgift att stödja verksamhet som bidrar till att uppfylla målet för det internationella biståndet, som en del i genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.

SFS 2015:378

2 §

För att uppfylla det biståndspolitiska målet ska myndighetens verksamhet utgå från och genomsyras av

 1. ett rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv på utveckling,

 2. ett integrerat miljö- och klimatperspektiv,

 3. ett integrerat jämställdhetsperspektiv som inkluderar en analys av kvinnors och flickors respektive mäns och pojkars situation, och

 4. ett integrerat konfliktperspektiv i utvecklingssamarbetet.

Vidare ska myndigheten i sin verksamhet

 1. bidra till genomförande av regeringens internationella åtaganden för biståndseffektivitet,

 2. beakta vikten av offentliga institutioner som bygger på demokratiska principer för långsiktigt hållbara resultat,

 3. skapa utrymme för innovation kring bistånds- och samarbetsformer som bidrar till global hållbarhet,

 4. utgå från rättsstatens principer och vidta åtgärder för att motverka oegentligheter och korruption,

 5. komplettera och underlätta för andra finansiella resurser som bidrar till fattigdomsbekämpning och en långsiktig utveckling som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar, och

 6. tillvarata kunskap från såväl egeninitierade som externa utvärderingar vid genomförande av utvecklingssamarbete.

SFS 2015:378

3 §

Myndigheten ska dessutom

 1. bistå regeringen med expertstöd, bedömning, analys, resultatredovisning och annat underlag som är nödvändigt för regeringens utformning av biståndspolitiken och för genomförande av det bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbetet, humanitära biståndet och EU-biståndet,

 2. inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling,

 3. bistå aktörer som bedriver uppföljning och utvärdering inom Sidas verksamhetsområde,

 4. sammanställa och till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och OECD:s biståndskommitté (DAC) rapportera statistik enligt direktiv från DAC,

 5. verka för öppenhet och insyn i det internationella biståndet och i samarbetsländerna, aktivt och på elektronisk väg tillgängliggöra information om sin verksamhet, samordna genomförandet av transparensgarantin i det svenska biståndet, inklusive stödja övriga berörda aktörer i detta arbete samt ansvara för informationstjänsten openaid.se,

 6. vid myndighetens utbildningscentrum i Härnösand anordna utbildning och kompetensutveckling för Sidas samarbetspartner inom utvecklingssamarbetet,

 7. vara nationell kontaktpunkt för myndighetssamarbete (Twinning och Technical Assistance Information Exchange, TAIEX) finansierat genom EU:s biståndsbudget,

 8. inom ramen för samarbete inom Östersjöregionen ansvara för delar av samarbetet med Ryssland inom miljöområdet, genom att bl.a. bidra till finansiering av insatser i anslutning till investeringsprojekt genom internationella finansiella institutioner (IFI), samt ansvara för samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter,

 9. när det gäller vissa medel för anslagsposter under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd som regeringen eller Regeringskansliet beslutar om, för Regeringskansliets räkning utföra vissa administrativa kontrollmoment vid bidragshantering, praktiskt hantera utbetalningar, återbetalningar och återkrav samt svara för en effektiv valutahantering,

 10. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling, och

 11. i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

SFS 2015:378

4 §

Myndigheten får

 1. i mån av tillgång på medel besluta om och betala ut bidrag eller annan finansiering till stöd för verksamhet i enlighet med 1 §,

 2. ingå och säga upp avtal om närmare villkor för samarbetet med samarbetsländer (proceduravtal),

 3. efter överenskommelse med avtalsslutande part omfördela medel mellan olika insatsavtal,

 4. anpassa samarbetsavtal med länder så att de motsvarar en strategis giltighetsperiod,

 5. ingå, förlänga och säga upp avtal enligt 6 och 7 som myndigheten har rätt att besluta om, om avtalet inte kräver riksdagens eller utrikesnämndens medverkan,

 6. utnyttja möjligheter till samverkan med andra givarländer, EU samt internationella och multilaterala organisationer, varvid myndigheten får låta en samverkanspart svara för beredning, genomförande och uppföljning av svenska biståndsinsatser om detta inte innefattar myndighetsutövning, samt själv åta sig motsvarande uppgifter,

 7. ingå, förlänga och säga upp avtal om bidrag eller annan finansiering till stöd för verksamhet med andra stater, internationella och multilaterala organisationer, organisationer i det civila samhället samt andra relevanta aktörer (insatsavtal) varvid avtalen ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision,

 8. uppdra åt en utlandsmyndighet där Sverige bedriver bilateralt utvecklingssamarbete att på Sidas vägnar underteckna avtal,

 9. överlämna åt en utlandsmyndighet där Sverige bedriver bilateralt utvecklingssamarbete, eller åt en annan myndighet, att på Sidas vägnar avgöra ärenden som inte behöver prövas av generaldirektören eller personalansvarsnämnden,

 10. begära att en utlandsmyndighet där Sverige bedriver bilateralt utvecklingssamarbete ska vidta de åtgärder som följer av avtal mellan Sverige och samarbetslandet i fråga eller som i övrigt faller inom Sidas behörighetsområde, och

 11. begära att en utlandsmyndighet där Sverige bedriver bilateralt utvecklingssamarbete, eller där Sverige bidrar med humanitärt bistånd, lämnar sådan information som behövs för Sidas verksamhet.

Om myndigheten planerar att ingå, ändra eller säga upp ett avtal enligt första stycket 6 eller ett insatsavtal enligt första stycket 7 som är av särskild betydelse för Sveriges förhållande till en annan stat eller till en internationell organisation, ska myndigheten så tidigt som möjligt informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Sida ska se till att ett beslut enligt första stycket 6 eller ett insatsavtal enligt första stycket 7 om nya ekonomiska åtaganden i utländska fonder, bolag och andra icke-statliga eller mellanstatliga institutioner som används för att kanalisera bistånd, är i enlighet med internationella normer och principer för ansvarsfulla investeringar och inom sunda och tydliga bolagsstrukturer som inte bidrar till skatteundandragande, penningtvätt eller finansiering av terrorism. Sida ska säkerställa att myndighetens verksamhet bedrivs i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, principerna i FN:s Global Compact och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter. Sida ska inte medverka i ekonomiska åtaganden via intermediära jurisdiktioner som har prövats inom ramen för OECD:s Global Forum Peer Review Process och som då inte har godkänts i fas 1 eller som har bedömts som Partially Compliant eller Non Compliant i fas 2.

En organisation som beviljas bidrag enligt första stycket 7 ska förpliktas att på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används och lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av en verksamhet eller ett verksamhetsområde med ett annat land eller en mellanstatlig organisation som huvudman ska göras enligt avtal.

I de länder där FN har enats om ett gemensamt landprogram ska insatsavtal som ingås med FN enligt första stycket 7, med undantag för humanitära insatser, endast förekomma inom ramen för dessa program. Om det finns särskilda skäl får sådana insatsavtal förekomma i andra fall, efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

SFS 2015:378

Samverkan

5 §

Sida ska inom sitt verksamhetsområde särskilt samverka med

 1. statliga myndigheter och andra offentliga aktörer i syfte att inhämta och tillvarata sakkunskap och förvaltningskompetens i genomförandet av internationellt utvecklingssamarbete, exempelvis genom tjänsteexport, och

 2. andra aktörer, såsom organisationer i det civila samhället, näringslivet och akademiska institutioner och institut, som kan bidra till att uppfylla regeringens mål för det internationella biståndet och bidra till utveckling av genomförandet av utvecklingssamarbetet.

SFS 2015:378

Ledning

6 §

Myndigheten leds av en styrelse.

7 §

Styrelsen består av högst nio ledamöter.

SFS 2015:378

8 §

[Upphävd g. F (2015:378).]

SFS 2015:378

Särskilda organ

9 §

Vid myndigheten ska det finnas ett rådgivande organ för forskningssamarbete som ska ge råd i ärenden om

 1. stöd till uppbyggande av forskningskapacitet i samarbetsländer, och

 2. stöd till internationella forskningsprogram.

SFS 2015:378

10 §

Det rådgivande organet för forskningssamarbete består av högst nio ledamöter.

11 §

Ordföranden och ledamöterna i det rådgivande organet för forskningssamarbete utses av regeringen för en bestämd tid.

Anställningar och uppdrag

12 §

Generaldirektören är myndighetschef.

13 §

Myndigheten får efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) besluta att en anställd hos Sida ska vara placerad vid en utlandsmyndighet där Sverige bedriver bilateralt utvecklingssamarbete. Chefen för utlandsmyndigheten ansvarar för utlandsmyndighetens verksamhet och ledningen av de anställda som är placerade där.

SFS 2015:378

14 §

Vid myndigheten finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

15 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpning av vissa förordningar

16 §

Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

I fråga om statligt stöd till näringslivet ska myndigheten tillämpa kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av myndigheten.

SFS 2016:608

Avgifter

17 §

I verksamhet enligt 3 § 6 och 4 § 6 får myndigheten ta ut avgifter, bestämma avgifternas storlek och disponera inkomsterna.

SFS 2015:378

Överklagande

18 §

Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annan finansiering till stöd för insatser får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1080

1. Denna förordning träder i kraft d. 16 aug. 2010, då förordningen (2007:1371) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska upphöra att gälla.

2. Ledamot i det rådgivande organet för forskningssamarbete som har utsetts före ikraftträdandet kvarstår som sådan ledamot under den tid som ledamoten har utsetts för.

SFS 2011:1499

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:871

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:482

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2015:378

Denna förordning träder i kraft d. 6 juli 2015.

SFS 2016:608

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.