Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk

Utkom från trycket den 27 december 2010

utfärdad den 16 december 2010.

Uppgifter

1 §

Statens musikverk har till uppgift att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som är präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten ska också främja utvecklingen av ett professionellt musikliv.

Statens musikverk ska vidare dokumentera, bevara, främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv.

Vid myndigheten bedrivs arkiv-, biblioteks- och museiverksamhet.

2 §

Myndigheten ska särskilt

  1. vara en resurs för musiklivet genom att som konstnärlig samarbetspart tillvarata initiativ från musiklivet och koordinera och stödja samverkansprojekt av nationellt intresse inom musiklivet,

  2. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika samlingar och dokumentation av teaterns, dansens och musikens kulturarv,

  3. hålla ett urval av de samlingar som anförtrotts myndigheten tillgängliga för allmänheten,

  4. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med universitet, högskolor och andra samt förmedla denna kunskap inom sina olika verksamhetsområden,

  5. vara en plattform för kontaktförmedling och bildande av nätverk i musiklivet samt en nationell part vid internationellt samarbete,

  6. pröva frågor om statsbidrag enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet,

  7. genom återutgivning av musikinspelningar som myndigheten förfogar över främja tillgången till konstnärligt intressant musik, och

  8. upplåta studior åt professionella tonsättare och ljudkonstnärer inom den elektroakustiska musiken och ljudkonsten för produktion, utvecklingsarbete och utbildningsverksamhet.

SFS 2018:255

3 §

Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

3 a §

Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs.

SFS 2014:182

3 b §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs.

SFS 2014:182

4 §

Utöver de uppgifter som framgår av 1 och 2 §§ får myndigheten tillhandahålla varor och utföra uppdrag och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan

5 §

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.

SFS 2014:182

Ledning

6 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 §

Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst fem ledamöter.

Organisation

8 §

Vid myndigheten finns en avdelning benämnd Plattform för musik och i övrigt de avdelningar som myndighetens ledning bestämmer.

Särskilda organ

9 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Konstnärligt råd och som prövar frågor om statsbidrag enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet. Rådet är rådgivande i strategiska frågor som rör bidragsgivningen.

10 §

Konstnärliga rådet består av en ordförande och högst åtta andra ledamöter.

Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

SFS 2018:255

11 §

Rådet ansvarar för sina beslut.

Rådet ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

12 §

Myndigheten ansvarar inför regeringen för att rådet tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet, att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

13 §

Generaldirektören är myndighetschef.

14 §

Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i Konstnärliga rådet för en bestämd tid.

SFS 2016:1331

Personalansvarsnämnd

15 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

17 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 3, 7 och 8 får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla utställningar.

SFS 2018:255

18 §

För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

19 §

Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1922

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2011, då förordningen (2007:1196) med instruktion för Statens musiksamlingar ska upphöra att gälla.

SFS 2014:182

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2014.

SFS 2016:1331

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2017.

SFS 2018:255

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2018.